Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТЛЕКЦІЙ 2.1.1. ЛЕКЦІЯ: НАУКОВО-ПЕДАГОПЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ : Естетотерапія : Бібліотека для студентів

2.1. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТЛЕКЦІЙ 2.1.1. ЛЕКЦІЯ: НАУКОВО-ПЕДАГОПЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТОТЕРАПІЇ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 

Загрузка...

0 Актуальність впровадження естетотерапії у ко-

рекційно-педагогічну діяльність. 0 Об'єкт, предмет та завдання естетотерапії. 0 Естетотерапія як складова психотерапії, їі зв'язок

з іншими науками. 0 Основніформи естетотерапевтичної роботи. 0 Засоби та види естетотерапїі.

дошкільного закладу

Важливою складовою суспільного розвитку, умовою та осно-вою стабільності й процвітання сусшльства є фізичне та духовно-психологічне здоров'я населення, зокрема найперспективнішої його частини — дітей. У цьому контексті не можна недооцінюва-ти важливого значення краси і гармонії, тобто естетичних якос-тей організації життя й побуту людей. Сучасні вчені виділяють так звану ссіногенну функцію краси: це означає, що краса здатна допо-магати збереженню й шдтримщ здоров'я людини й сусшльства.

За визначенням Н. Киященка, людина здорова й повноцшна, доки у порядку знаходиться її внутрішнш світ, доки вона в злаго-ді із собою, доки існує стійка й справедлива ієрархія цінностей у її розумшні світу. Споглядання, переживання краси і гармонії

створює для душі нову якість порядку.

Здатність мистецтва, краси викликати емощї переважно пози-тивного характеру і стає основою для естетотерашї, коли щ емо-ції викликаються навмисно, з метою упорядкування та регуляції

ЕСТЕТОТЕРАШЯ інтегроване поняття, яке об’єднує дві складові:

— естетичне (від грецьк. aisthetikos — чуттєвий) та

ЧЄРНеобХ.?сУтьФвЄ„РрУовадже„„Я (виділення) цього аспекту р„-

боти у ко:екційно-педагогічну діяльність зумовлена такими

™вдсМутністю конкретних педагопчних технолопй шдивідуа-льно-творчого становлення кожної дитини. Як правило, дії педа-гога спрямовані на групу в цілому, та на ефект елементарного на-сшдування діям вихователя;

2) необхідністю логічного педагогічного завершення будь-якої корекційної роботи 3 дітьми, які мають вади у розвитку. Це своє-рідна соціальна реабілітація дітей.

дитини у ранньому та дошкільному дитинстві.

Світ дитинства — світ почуттів — найбільш зручний засіб пі-знання Всесвіту, яким дитина володіє дуже добре (з часом втра-чаєцюсвоюприроднуздатність).

Саме тому педагогічно дощльним є залучення у виховний реабілітаційний процес емоційно-чуттєвого компоненту. «Будь-

£», —55=553=-™;

Об’єкт, предметта завдання естетотерапії

ЕСТЕТОТЕРАПІЯ — це цілеспрямований стабілізуючий вплив на емоційно-чуттєву сферу дитини з метою створен-ня для неї психологічного комфорту та розкриття творчого потенціалуособистості.

Об’єктом ЕТ як науки є — особистість, яка має вади (про-блеми) розвитку (фізичні, психологічні, соціальні).

Предметом ЕТ— є багаточисельні порушення психоемо-ційної сфери (психологічні дискомфорти, що виникають за пев-них обставин).

Відповідно до визначення естетотерапевтичної науки, можемо ви1ілити такі завдання:

Естетотерапія як складова психотерапії, її зв'язокз іншими науками

I

I ПСИХОТЕРАПІЯ (ПТ) — це система лікувального впливу на II | психіку та через психіку на організм хворого.

Першоосновою психотерапії постають взаємостосунки між

со2.лопя, педагопка, нейрофізюлопя то;о;

ї ^^^=тап^= ^инае випереджахи Тео-ретичні знання;

4. основний механізм ПТ — це розвиток здатності людини до

са5.регуляції;

тактахтощо).

V Фактори ефективності ПТ (за Б. Д. Карвасарским):

1) добрі стосунки між терапевтом та пащєнтом;

2)послаблення напруги на початковій стадії, яке базується на спрямованості пащєнта та сшлкування;

3) шзнавальне навчання за рахунок шформащї від терапевта;

4)набуття соціальних навичок на моделі психотерапевта

Ідея актуалізації емоційно-чуттєвого компоненту у психоте-

z^^^z^=^^T0-у розробщ педа"

Принципом виокремленкя есхехохерапевхичних меходик з ве-личезного комплексу сучасних психотерапевтичних методик є

мої методики у педагопчному процесі.

Виділення естетотерапії в окрему галузь підкреслює ефектив-ність проведення педагогічного лікування дітей з проблемами со-

Зв'язок ЕТ з іншими науками відображено на рис. 2.1.

 

Філософія

 

Медицина

 

Психофізіологія

 

 

 

ЕСТЕТОТЕРАПІЯ

 

Педагогіка

 

Мистецтво

 

Психологія

 

Рис. 2.1. Зв'язок ЕТ з іншими науками

Основні форми естетотерапевтичної роботи

Особливого значення у проектуванні естетотерапевтичної ро-боти, яка спрямована на максимальну відповідність мети та ре-зультатів педагопчного процесу набуває вибір педагогом певних форм організації естетотерапевтичного впливу.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ— категорія, яка у педагогічній літе-ратурі важко піддається визначенню. За В. І.Лозовою та Г. В. Троцко — це цілеспрямована організація взаємодії вчителя та учня, що характеризується розподілом функцій, добором і послідовністю навчально-виховної роботи, режи-мом —часовим та просторовим.

Реалізація основних завдань естетотерапевтичного впливу на

педагогічного процесу усі форми естетотерапевтичної роботи можна поділити на дві основні групи: -ШДИВІДУАЛЬНІта

ГРУПОВІ форми. Вибір педагогом певної форми організащї залежатиме від за-вдань педагопчного процесу та від конкретної педагопчної ситу-ащї. Так групові форми дощльно обирати на початкових етапах роботи для дітей з проблемами адаптащї до нових умов та на за-ключних, коли постає необхідність закріплення набутих вмінь та навичок на соціальному рівні. Індивідуальні форми роботи вико-

дитини (наприклад:  ) пісочній терапії, вокалотерапії, лялькоте-

Особливого значення у роботі з дітьми дошкільного та моло-дшого шкільного віку набуває така унікальна за своєю дією фор-ма організащї навчально-виховного процесу як ГРА. Абсолютна більшість естетотерапевтичних методик побудована саме на ігро-вій діяльності дітей.

При організації естетотерапевтичного впливу на дитину педа-гог може проводити:

ках в школі, у закладах додаткової освіти, при індивідуальній та груповій );боті соціального педагога з дітьми девіантної поведі-

КИ3)розробляти ВЛАСНІ ПРОЕКТИ по використанню величез-ного педагопчного потенщалу існуючих психотерапевтичних ме-

Основні засоби та види естетотерапії

Здійснення естетоте,апевтичного впливу можливо за допомо-

ка — казкотерапія).

Співвідношення основних засобів та видів естетотерапії пред-ставленоутаблиці2.1.

Таблщя 2.1