Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. УГОДА ТК1Р5 : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.3. УГОДА ТК1Р5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

«Угода про пов’язані з торпвлею аспекти прав штелек-туальної власності, включаючи торпвлю контрафактними товарами» (Аёгеетешоп оп Тгасіе- КеЫес! А8ресТ8 оГ Меііесгааі Рюреггу КіеЬіз, ЬгсЫше Тгасіе іп СошЫЫ* Оооск) - ТКІР5, що була укладена 1994 року у рамках УІП (Уругвайского) раунду пе-реговорів ГАТТ, до об’єктів штелектуальної власності зараховує:

— авторське право і сумісні права (соруп§п1 апсі геіаїесі пфї$) — стаття 9;

— комп’ютерні программ (сотршег рго§гатз) та бази даних

^°^^°^-^й^ виробник. фондам (рпопоёгатз) і організацій мовлення (Ъгош1сазппё огёаш2а-йопз) — стаття 14;

— промолов! зразки (тізііз^пз) - стаття 25;

— патента на будь-які винаходи (раїепїз Гог апу іпуеігаопз) —

'^компоновки (ТОПОГрафії) штегральннх мікросхем (Іау-оиї с!езіепз (1ороёгарЫез) оГ іп1е§га1ес1 сіісшіз) - статп 35-38;

ктуальної власності. Вщомо ж, що штелектуальна власність

™™лГ=0СТ1;

= пр^™Г:^торськпмп.

Звернемо увагу на ту обставину, що Угоду ТМРз укладено ш-

У більшості випадків чотири літери позначаються заголовко-внм шрифтом (ТМР), а потім додається мала літера «з». ТМРз вжпвається, очевидно, для того, щоб «на слух» вирхзнити абревь атуру від слова «їпр», що означав «подорож».

Наведемо текст статті 39 ТМРз у перекладі без косметичного літературного редагування, виконаному автором цих рядків:

РОЗДІЛ 7. ОХОРОНА НЕРОЗКРИТОЇ ШФОРМАЩЇ {8ЕСТЮЫ 7. РКОТЕСТКЖ ОР ЦМЛ8СШ8ЕБ ШГОКМАТКЖ)

Стаття 39

1. У курсі забезпечення ефективної охорони проти недобросові-оно, конТренцй, як це передоено у сипЬ 10(о?с) Паризь/о, конвент! (1967), Члени охороняютъ нерозкршу шформацію відповідно до „аведеного „ижче пункту другого , дан,, „адан, урядом або уря-

розкриттю шформащї, яка на законних шдставах знаходиться шд їх контролем, придбанню або використанню іншими без їх згоди,

способом, що суперечить чесшй комерщйнш практищ остшьки оскшьки такашформащя:

— є секретною у тому значенні, що вона не є у щлому або у точнш конфігуращї і збірщ ЇЇ компонент загальновщомою або легко доступною особам у колах, які зазвичай мають справу з вщповщним типом шформащї;

— має комерційну цінність тому, що вона є секретною; і

— була гаддІЛалежним, залТжно в,д обставив, заходам для збереження секретност з боку особи, яка на законних шдставах контролюецю1нформац1ю.

фар==^

охоронятнмуть такі дані від недобросовісного комерщйного ви-користання. На додаток, Члени охороняють таку шформащю від розкриття, за винятком потреби у охорош гро1дсГкосТ1 або до вжиття заходів, спрямованих на охорону цих даних від недобро-сов1Сного комерцш'ного використання.

Слово «Члени», що зустрічається вище, мае на увазі країн— членів ТМР8.

Частина друга цієї статті містить тлумачення поняття «спосіб,

шення контракту (Ъгеасп оГ сопігаст), порушення довіри (Ъгеасп оГ

ХнГІрГр^д -нфо^Гя ЙГГ2;Е

така практика була застойна уУ и ^Дбавш.

Негайно шсля статті 39-ої в Угоді ТРЛРз міститься стаття, що стосується взаємовідносин штелектуальної власності і економіч-ної конкуренщї.

3 огляду на свою армійську молодість, автор цих рядків

майно, яке вже давно не існувало, але воно знаходилося на баланс!. Тобто, списали всі гріхи на китайську провокащю. По-між пщприємщв у всьому світі знайшлося б чимало таких, хто хотів би скористатися монополию на інтелектуальну власність для стримування конкуренщї. ТРЛРз про це знає і дещо, як бачимо, передбачає. Отже, читаемо і вивчаємо наступну важливу

Cтаття 40

{Агіісіе 40)

виДо^=^

иесіе)'передач! (їгаг^ег) /пошире'нню (сИззетйшп) технологе

2. Нпцо у щй Угоді не запобігатиме Членам зазначати (Ю зресігу) у їх «атональному законодавсхві лщензшні практики або умови, як! можуть у конкретних випадках становити (ю сопзпШе) зловживання правами штелектуальної власност, що мають шкщливий наслщок для конкуренщї на відповідному ринку (геіеуапї тагкеї). Як передбачено вище, Член може вживати, вГдповщно (сопз^ппу) дохших положен! (ркпазюпз) Ц1еї Уг0ди, належних заходів (арргорпаїе теазигез), щоб перешкодити або контролювати так тики, Що можуть включали, напри-клад, виключні умови про зворотну передачу (ехсіизіуе §гапШаск сопсііпопз), умок Що перешкод2ають оспорюваннкДинност! (спа11епёез Ю уаІМігу) і примусове пакетне лщензування (СОЄГСІУЄ раскате 1ісепзіп§) у світлі вщповідних законів (1а\уз) і шструкщй

Т КожниГчленТа прохання вступатиме у консультащї з

^^^^

давства без шкоди будь-якій дії зпдно із законом і повній свободі (&11 ггеесіот) щодо кшцевого рішення (иШтаїе сіесізюп) кожного

законодавства І до укладених домовленостей, які є такими, що взаємно задовольняють (ігшйіаііу зайзгасїогу а§геетепіз), і які

4. Члену, чиї особи або домщіліари шдлягають провадженню в шшому Члені щодо пщозрюваного порушення (аііееесі уюіапоп) законів та шструкщй того шшого Члена з предмету цього розділу, на прохання надаватиметься можливість консуль-тащй з шшим Членом зпдно з тими ж умовами, як і ті, що перед-бачені вище у пунктіЗ.

Після ст. 40-Ї читан знайде у ТРЛРз частину III «Надання сили правам штелектуальної власності» (Рагі III Еп&гсетепї оґ Меііесйіаі Ргорегїу Кі§пї5). Розділ 1. Загальні зобов'язання

ри статей ТРЛРз, їх назви (якщо вони є) і стисло основні положения.

ЧАСТИНА III. НАДАННЯ СИЛИ ПРАВАМ

ШТЕЛЕКТУАЛЬНОІ ВЛАСНОСТІ

(РАКТІІІ. ЕОТОКСЕМЕЭТ ОР ШТЕІХЕСТОАЬ

РКОРЕКТУ КІСНТ8

РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬШ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

8ЕСТЮЫ1

Стаття 41

{Агіісіе 41)

Включати швидкі санкції (ехресіійоиз   для перешко-

джання (\о ргеуепї) і стримувати від подальших порушень. Про-цедури не пРовинн/шкоди^и законнш торпвл, мусять убеР1гати від зловживань нормами законодавства. Процедури — чесні

ронам без зайвих затримок. Сторонам даеться можлив1Сть давати пояснения. Передбачається можливість подання судовим властям апелящй на остаточні адмшістративні рішення. Виправдувальні

вироки у кримшальних справах не переглядаються. Угода ТМР8 не передбачає створення окремої судової снстемн для штелекту-альної власності. Не вимагає і розподілу ресурсів на користь ш-телектуальної власності у межах існуючих систем надання снлн

8ЕСТЮЫ2. СІУІЬ АКБ АБМШКТКАТІУЕ РКОСЕБІЖЕ8 АКБ КЕМЕБ1Е8

Спштпш 42 Добровільні і неупереджені процедури

мають право на письмове сповіщення (тійеп пойсе). Воно - вчасне, з достатншн подробпцямп. Містпть шдставу для претензії. Сторонн мають право на незалежннх адвокатш. Внмогн до особистої явки до суду — не занадто обтяжливі. Сторони мають право на обгрунтування своіх претензш І на надання дореч-

ним нормам.

Статпш 43 Докази (^с/Є43Еуіс1епсеоГРгооГ)

но^^-аГ д"^ к^н?р^о=^о=: ними сторонами.

Якщо сторона у справі без поважних причин вщмовляє у доступ!, не надає необхщної шформащї впродовж розумного термі-ну тощо, то судові власті ухвалюють рппення на підставі матері-алів справи, беручи до уваги і незадоволену скаргу однієї з сторін.

Стаття 44 Судові заборони

- у^имува/ня вшпорушенн'я;

— запобігання вступу товарів у канали комерщї негайно теля митної ОЧИСТКИ;

— сплату відшкодування, у т. ч. завчасно встановленого (нор-

— адекв'атну компенсащю;

— ухвалеЛ декларацшного рппення «Ыапйшу ^ёетет-рішення суду за заявою особи, яка збирається вчинити певну дію, але сумнівається у тому, що вона буде законною і прохає суд ви-значитися з цим).

Спштпш 45 Вщшкодування

Вщшіод^вшТ-іекватне для комненсащї шкодн. Компен-совуються також затратн нравоволодшьця, нанрнклад, належш

з=Гв=^^^^

Спштпш 46 Інші судові заходи

Йзплатне ви^™ЄпоЄрушницьких товарів з каналів комер-цп, їх знищення^езилатне^илучення з каналов комерцп матер^а-лів 1 приналежностей (ітріетепїз), які переважно використовува-лися у виробництв1Пору1ицьки^товар^.

Спштпш 48 Компенсащя відповщачеві

{Агіісіе 48 Іпсіетпійсайоп оїЧпе Бегепсіапї)

За зловживання законом позивач сплачує відповідачеві адек-ватну компенсащю. Сплачуються і витрати відповідача, напри-клад, належний адекватний гонорар.

Спштпш 49 Адмшістративні процедури {Агіісіе 49 Асіішшзїгайуе Ргосесіигез)

Адмшістративні процедури мають бути еквівалентними су-довим.

Стаття 50

{Агіісіе 50)

Заходи — швидкі (рготрї) і ефективні (еїїесйуе).

ван~=^^

принципом іпашіпа аіїега рагіе, що вщповщає вже пояспепому принципу ех рагїе. Власт! вимагають, щоб заявник довш, що вш -правоволодшець і його право порушується, або що порушення -неминуче. Від заявника вимагається застава або еквівалентна гаранты з метою охорони відповщача і уникнення зловживання. Судов! власті повідомляють вщповідача не пізніше, як негайно після вжиття заходів. Відповідачу надається можливість оскаржити вжиті заходи. Від заявника може вимагатися шша потрібна шфор-мащя. На прохання вщповщача попередні заходи вщкликаються, якщо провадження не розпочинається впродовж 20 робочих днів або 31 календарного дня' - залежно вЩ то^о який период е довшим. Судові власті зобов’язують позивача компенсувати вщповща-

Ча П^ередТадмшістративн! заходи мають вщбуватися так як і судові.

РОЗДІЛ 4. СПЕЩАЛЬШВИМОГИ

ЩОДО ПРИКОРДОННИХ ЗАХОДІВ

{8ЕСТЮЫ 4. ЗРЕСІАЬ КЕОДЛКЕМЕЖ КЕЬАТЕБ

ТО ВОКБЕК МЕА81ШЕ8)

Стаття 51 Призупинення випуску митними властями

копірайтних товарів. Компетентним властям слід подати письмо-ву заяву на призупинення випуску митними властями порушни-цьких товарів у вшьний обіг Можна призупинити І експорт з країни порушницьких товарів.

Стаття 52 Заява

п|у™яАмРаеСбріаким, яке переконливо доводиться влас-тям. Заява повинна містити конкретнии опис порушницьких товарів, щоб їх легко могли пізнати митники. Про надходження заяви і вжиті за нею заходи повідомляється заявник.

Роздш не застосовується до країни, яка практично ліквідувала михний контроль, оскшьки входить до милого союзу з шшою. Якщо правоволодшець постачив на ринок іншої країни свої това-ри або це було виконано за його згоди, то цей роздш також не за-

Стаття 53 Застава або еквівалентне забезпечення

{АШсІе 53 8есигпу ог Ефііуаіий А88игапсе)

Потрібні для охорони компетентних властей, вщповщача І вщлякування заявників від зловживання. Не повинні занадто пе-решкоджати зверненню до цих заходів.

Власник затриманих товарів, їх шпортер або консигнант

р1=!^Ц=нГ™ ™%%^££%£ печения, достатнє для компенсащї правоволодшьпГ Застава ви-вільняється, якщо правоволодшець не відстоює свої права впро-довж резонного перюду часу.

Стаття 54 Сповіщення про призупинення

Й££ ГГ„18=ГЙфор^ь про призупинення.

Впродовж 10 робочих дн1в теля отримання заявником спо-вщення про призупинення (попсе ог^реп.оп) митш власТ1 мають почати провадження за сутністю справи, якщо воно ші-щйовано не вщповідачем. Компетентні власті можуть продов-жити цей термш. Якщо зазначені вище умови виконано і про-вадження „^ розпсалося, то призупинення скасовусться І товари випускаються у вшьний обіг. Якщо провадження роз-почіяося 1 відповідач хоче, щоб його вислухали, то йому на-дають таку можливість. До випуску товарів слід також врахо-вувати п. 6 ст. 50.

Стаття 56 Компенсащя шпортеру і власнику товарів (Агіісіе 56 Іпсіетшїїсайоп оґ йіе Ітрогіег апсі Ле 0\упег оґ Ле

Імпортер, консигнант і власник товарів мають право на нале-жну компенсащю за протиправно заподіяну їм шкоду.

Спштпш 57 Право на шспекщю і на компенсащю

Апгсіе 57 (Шёп. оПпзреспоп апсіШ&гтапоп)

Правоволоділеці та імпортер мають право на огляд затрима-ннх митниками товарів. Якщо ухвалюється позитивне для право-володільця рішення, то йому повідомляють про прізвища (патез), адреси консигнатора, шпортера і консигнанта та кшькість това-

Статпш 58 Дія за власною шщіативою властей

(АШсІе 58 ЕКОШСЮАСІЮП)

Така дія дозволяється, якщо є чіткі і достатні докази пору-

ігшїапсііз (тобто з необхідними змшами у подробицях). Якщо державш и та їх посадовнд чесно за/тосовували в1Дшкоду-вальні заходи, то їх звільняють від відповідальності.

Стаття 59 Судові заходи

йишІня поТушницьких товара, розпорядження ними. Реек-

^^^^^^^^стан1 не до—■

Означено вище не застояться до товарш з некомерцшним обсягом (особистий багаж, малі відправлення (зтаіі сопзі§п-тепїз).

РОЗДІЛ 5. КРИМШАЛЬНИЙ ПРОЦЕС {8ЕСТЮЫ5. СММШАЬ РКОСЕБЦКЕ8)

Стаття 61

Кримшальні процедури і покарання застосовуються щонайме-нше до зловмисної контрафакщї товарного знаку та кошрайтного піратства комерщйних масштабів. Покарання: ув’язнення та/чи грошовий штраф, достатш для стримання. Мають вщповщати рі-вню покарання за інші злочини відповідної тяжкості. ПередбачаКраїнам-учасницям дозволяється запроваджувати кримшальні заходи і до шших порушень прав штелектуальної власності.

У книзі Ьапее Б., ЬаРгапсе М., Муегз О. Іпїеііесїиаі Ргореггу. Сасез апсі Маіегіак - 81 Раиі (МІЧ): ТО*1 РиЬ1і8піп§ Со., 1998 за-значається:

• не існує міжнародного визначення секретів виробництва;

• навіть у США охорона секретш виробництва нокладається на право штатів, яке функцюнує у вигляді аналога патентно! охо-

РОН•ИуГОда ТМР8 є першим багатостороннш міжнародним дого-

=іа^Гв=™^ цтва;

• Угода ТРЛРз вщображує положения Паризької конвенщї з охорони промислової власності як частину охорони нерозкритої

Ш •ЮГУГОДИ ТМР8 вщображує мову «Одноманітного закону із секретів виробництва» США (Шіїесі 8їаїез Ші&пп Тгасіе 8есгеї Асї), але вщверто не згадує право на зворотний шжиніринг

наскільки корисною виявиться така охорона;

• е сподгвання, Що виробничосек^вська теорш доводе свою важливість у розвитку альтернативних теорш охорони інтелеюіуальної власності для нових технолопй, такиі як

Залишається погодитися з висловленими вище думками і по-рекомендувати читачеві уважно опрацювати розділ щєї книги про охорону секретів виробництва у США.