Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

2006 року київське видавництво «Центр учбової літератури» випустило дві книги за ред. д. е. н., проф. І. І. Дахна — «Зовніш-ньоекономічна діяльність» та «Менеджмент зовнішньоекономіч-ної діяльності».

У навчальному посібнику «Зовнішньоекономічна діяльні-сть» містяться такі розділи:

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШ-НЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2. МІЖНАРОДНІ ГОСПОДАРСЬКІ КОНТРАКТИ

3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ-НОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4. МИТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ПРИНЦИПИ МИТ-НОГО РЕГУЛЮВАННЯ

5. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МИТНОЇ СПРАВИ

6. ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯ-ЛЬНОСТІО

7. ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

8. РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

9. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СУБЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКО-НОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

10. МАРКЕТИНГ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬ-НОСТІ

11. ПАТЕНТНА ЧИСТОТА ПРОДУКЦІЇ І ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розділи у навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» мають такі назви:

1. ЛІТЕРАТУРА З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

і

2. ЕКСПОРТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

3. УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІД-ПРИЄМСТВ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ОЗБРОЄНЬ

5. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ

6. ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВІ ПАЛАТИ ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗ-ВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

7. ТОВАРНІ БІРЖІ

8. ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-МІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9. КЕЙТРИНГ

10. ЗАРУБІЖНЕ ПАТЕНТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИС-ЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

11. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛА-СНОСТІ

12. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

13. МІЖНАРОДНИЙ ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ

14. УКЛАДАННЯ І ВИКОНАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ-ЛЬНОГО КОНТРАКТУ

15. МІЖНАРОДНА ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Наведені вище структури навчальних посібників свідчать про

те, що у книгах було викладено матеріал, який не повторювався.

2007 року видавництво «Центр учбової літератури» опубліку-вало чергову книгу цього серіалу — «Управління зовнішньо-економічною діяльністю». Цей навчальний посібник мав такі розділи:

1. МІЖНАРОДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ, МІЖНАРОД-НИЙ ФАКТОРИНРГ І ФОРФЕЙТИНГ

2. ТРАНСКОРДОННЕ І МІЖТЕРИТОРІАЛЬНЕ СПІВРОБІ-ТНИЦТВО

3. ІНТЕГРАЦІЯ АПК УКРАЇНИ В ЕКОНОМІКУ ЄВРОПЕЙ-СЬКОГО СОЮЗУ

4. ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ

5. МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

6. ПЕРЕДАЧА (ТРАНСФЕР) ТЕХНОЛОГІЙ

7. ТІНЬОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ УГОД З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

9. МІЖНАРОДНІ МОРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

10. КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ

11. ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ У МИТНІЙ СПРАВІ

12. РЕКЛАМА В ЗОВНШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

13. ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА РОБОТА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

14. БРЕНДИНГ

15. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ Отже, до цієї книги автори вже запропонували у попередніх

трьох навчальних посібниках 41 тему. Увазі читача пропонується нова підбірка з 15 тем. Загальна кількість розділів у чотирьох книжках сягнула 56.

Книга, яку читач нині тримає у своїх руках, є своєрідним про-довженням тематики, висвітленої у трьох попередніх книгах. Ав-торський колектив та його керівник доклали максимуму зусиль, щоб запропонувати читачеві те, що важко або й неможливо знай-ти в інших літературних джерелах у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

У цій книзі читач може наприклад, знайти цікавий матеріал про секрети виробництва. Менеджерам зовнішньоекономічної ді-яльності не завадить знати про досвід, накопичений у світі на цій ділянці. До цієї книги наша ділова громадськість фактично не знала як регулювалася зовнішньоекономічна діяльність за радян-ських часів.

Пізнавальну і практичну користь читачам принесуть і інші розділи цього посібника. Радимо читачам, які опікуються зовні-шньоекономічною діяльністю, мати в своїй бібліотеці всі книги серіалу, які вже опубліковано і чекати на публікацію нових. Та-кий комплекс книг в Україні з’явився вперше.

Таблиці і рисунки у цій книзі мають окремі нумерації у межах кожного розділу. Наприклад, 3.1 означає номер рахунка чи таб-лиці у третьому розділі. Перша цифра у нумерації — це номер розділу книги.

Авторський колектив книги сподівається, що і ця книга при-несе пізнавальну і практичну користь всім її читачам. Зичимо ус-піхів!

Контактний телефон д. е. н., проф. І. І. Дахна у Києві: 494-47-32 з додатковим переключенням на 14-87.