Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

4.1. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Цивільний кодекс України до об’єктів права інтелекту-альної власності, зокрема, зараховує:

літературні та художні твори;

комп’ютерні програми;

компіляції даних (бази даних);

виконання;

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мо-влення;

наукові відкриття;

винаходи, корисні моделі, промислові зразки;

компонування (топографії) інтегральних мікросхем;

раціоналізаторські пропозиції;

сорти рослин, породи тварин;

комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; • комерційні таємниці.

Наведений перелік не слід вважати вичерпаним. У переліку комп’ютерні програми спеціально позначено нами «жирним» шрифтом.

Правова охорона зазначених об’єктів, окрім ЦК України, здій-снюється також рядом законів України про інтелектуальну влас-ність. Ними є наступні:

— «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р. № 3116-ХІІ;

— «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993р. № 3687-ХІІ;

— «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХП;

— «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.199РЗр. № 3689-ХІІ;

— «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХП;

— «Про охорону прав на топографії штегральних мікросхем»

*^Ж5£Ж_ _ _ в1д

^Т^^^=^1^, _ В1Д6, бГо а с*уГ ^ГН=РГ=Л0ПЙ'™чи значи Р03-

2) часте використання комбінашй декшькох носіїв технологи (експорт І оренда промислового устаткування, науково-технічна

коопераЦ1я, с'шльне'тдпрпемннцх'во хоХ);

3) складншп процедури оформления прав на об’єкти та їх реа-

Торгівля лщензіями полягає в наданні на певних умовах конк-

терміну за відповщну винагороду. Якщо технічні нововведения не зах^еш пахенхо! у країі ь/викорисхання, хо мова йде про безпахенхну лщензію. Поширенішими ехали лщензійні угоди, що передбачають комплексний шжнародний технологий обмін з наданням «ноу-хау» ха шших послуг. У лщензійній угоді визна-чаюхься вид лщензії (безпахенхна чи пахенхна), обсяг прав на ви-корисхання передано! хехнолопї (виключна, невиключна, одини-

цензшного договору. В перюд дії лщензійної угоди лщензіах зо-бов’язаний шформувахи продавця (лщензіара) про всі зміни у

ТЄХПідписуючи лщензійну угоду Оісешіпе аёгеетеп1) фірма -надавач (лщензіар) надає права на немахеріальну власнісхь іншій ф1рМ1 ЛтримувачуСлщен^аху) на визначений першд, а лщензь ах звичайно виплачує за це роялхі лщензіару.

Пщприємства укладають лщензшні угоди тому, що нова про-дукщя або технолопчний процес найчастіше впливають лише на частину загального випуску продукщї фірми і тільки протягом

можливост^виробіва і 'продажу продукції з^„шимРи затратами . меншою тривалютю шдготовчого перюду У цьому випад-

зіат же може виявити, що лщензійна угода обійдеться йому дешевые, ніж розробка аналопчної технологи' власними силами. В галузях із часто змшюваною технолопєю виробництва бага-тьох видів продукщї (наприклад у хімічнш і електротехнічнш промисловості) фірми різних країн найчастіше обмшюються тех-нолопями замість того, щоб вести конкурентну боротьбу одна з одною в кожному виді продукщї і на кожному ринку. Такий варі-ант взаємодії називають перехресним лщензуванням (спі-

1СЛщПензії можуть бути самостійними І залежними (сублщен-зп). Окрім патентних І безпатентних можуть буди змнпаними (тобто містити права як на запатентован! технічні рішення, так і

Передача технолопй може вщбуватися і на безлщензшнш основном:

— поставки устаткування й матеріалів (монтаж, налагодження й т. п.); (часто варт-ь переданої технологи ствставна й, нав1Ть, перевищує вартість устаткування, що поставляється);

Р- надання послуг ^інжиніринг (термш «шжинфинг» у вь тчизнянш економічній літературі визначається як сукупність ро-йт прикладного характеру'щТвключають передпроТктш тех'ш-ко-економічні дослщження й обгрунтування оптимальності пла-нованих кашталовкладень, необхщне лабораторне опрацювання технологи', проектне промислове опрацювання — від ескізного варіанта до детального проекту з видачею специфхкащй компо-нентів або устаткування, що вщповщають вимогам замовника, а також подалыш послуги або консультации;

— передачі устаткування в оренду (залежно від терміну дії до-говорів ділиться на рейтинг (до одного року), хайринг (від одного до двох-трьох років) і лізинг (понад три роки);

— коопераційних угод (їх предметом є здійснення спеціалізо-ваного виробництва вузлів і деталей за технологією одного з пар-тнерів; взаємне надання технології з наступним обміном та збір-кою; спільна розробка виробів, включаючи проектування, ви-готовлення й монтаж).

Досить складним є визначення умов і розмірів виплат за ліце-нзійними угодами. При цьому враховуються дві групи чинників.

а) чинники, специфічні для угод: ринкові обмеження (включаючи експортні); ексклюзивність ліцензії: обмеження за обсягом виробництва; вимоги до якості продукції; умови повернення субсидій; термін дії угоди; новизна технології; термін дії патенту;

інші обмеження на використання технології. Ці чинники враховуються у ціні, яку встановлює ліцензіар.

б) чинники, специфічні для даного ринку: державні правила ліцензування (стосуються ліцензіара і ліцен-зіата);

рівень конкуренції на ринку, що цікавить ліцензіата;

рівень конкуренції серед постачальників подібних технологій;

політичний і діловий ризик у країні ліцензіата;

нормативи, що встановляються до готової продукції і відпові-дної галузі;

готовність країни-ліцензіата до використання технологій.

Ці чинники беруться до уваги ліцензіатом у визначенні ціни.

Варто враховувати ще одну важливу проблему ліцензування — конфіденційність. Цінність багатьох технологій знижується, якщо вони стають широко відомими і доступними. За традицією, умова збереження в таємниці ліцензіатом конфіденційної інформації» включається в ліцензійну угоду. Крім того, деякі ліцензіари зали-шають за собою право власності на виробництво окремих компо-нентів, щоб ліцензіат не одержав повного уявлення про техноло-гію або можливість випускати точну копію виробу.

Практика укладання ліцензійних угод характеризується тим, що сторони беруть додаткові зобов’язання щодо маркетингової активності. Прикладами таких умов є обмін інформацією з питань збуту, отримання консультащй з питань збуту, навчання персоналу, активное лщензіата з виробництва та збуту продукщї.

Нагадаємо читачеві, що у навчальному посібнику «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за ред. д. е. н., проф.. 1.1. Дахна (К.: Центр учбової літератури, 2007) є:

розділ 11 «Лщензування об’єктів штелектуальної власності». Далі стисло зазначимо основні особливості експортної діяль-

гулює, зокрема, експорт та шпорт дисків для лазерних систем зчитування, а також обладнання та сировини для їх виробництва.

Здшснюється ліцензування експорту, шпорту дисків для лазе-рних систем зчитування і основних вузлів для спеціалізованого Обладнання з виробництва дискш для лазерних систем зчитування, перелік яких затверджується Кабшетом Мшстрш України, та оптичного полікарбонату для виробництва дисків для лазерних систем зчитування.

Експорт, шпорт дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва без лщензії забороняється.

Лщензія на експорт, шпорт обладнання та дисюв для лазерних систем зчитування видається органом лщензування, уповноваже-ним Кабшетом Мшістрів України.

Лщензія на експорт, шпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування може бути видана суб’єкту господарювання,

тем зчитування (щодо ліцензії „а імпорт дисків)

Лщензія на експорт, імпорт обладнання та дисюв для лазерних систем зчитування видається на строк три роки. Орган лщензу-вання ухвалвос р.шення про впдачу або відмову у вида,, шнензй

у порядку та на шдставах, визначених статтею 11 Закону України

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з вра-хуванням вимог цього Закону.

Суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на експорт, імпорт обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, зобов’язаний інформувати орган ліцензування за встановленим цим органом порядком про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися.

Ліцензування експорту, імпорту сировини для виробництва дисків для лазерних систем зчитування здійснюється із чинним законодавством.

Експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування здійс-нюється лише за наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів.

Ліцензія та усі форми повідомлень щодо кожної партії експо-рту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування та/або обла-днання для їх виробництва зберігаються протягом трьох років.