Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. МИТНА ЛОГІСТИКА 2.3.1. СКЛАДОВІ МИТНОЇ ЛОГІСТИКИ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.3. МИТНА ЛОГІСТИКА 2.3.1. СКЛАДОВІ МИТНОЇ ЛОГІСТИКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Митна логістика — новітній науково-практичний на-прям, що з’єднує дві державно-господарські сфери, надзвичайно важливі для розвитку України як незалежної держави та її євроі-нтеграційного курсу, а саме — логістичну та митну діяльність. Логістика, зокрема єврологістика, визначає напряки інтеграції України в Панєвропейську та світову транспортно-логістичні си-стеми, а митна діяльність має за мету забезпечення економічної безпеки України в умовах глобалізації світового господарства. Митна логістика своїм предметом має зовнішньоторговельні потоки під час їхнього перетину митного кордону України та їх ми-тну обробку. Митна логістика характеризується компонентною, регіональною та функціональною структурою.

У контексті проблеми, що розглядається, корисні праці Смирнова І. Г., Стаханова Д. В., Стаханова В. Н., Коцан Н. Н., Макогона Ю. В. та Яценка А. Б., інших авторів, а також Митний кодекс України, ухвалений Законом України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

Митна переробка зовнішньоторговельних вантажів, посідаючи чільне місце в діяльності митної служби, потребує й найбільших затрат трудових, фінансових, матеріальних та інших ресурсів. Під митною переробкою вантажів розуміється комплекс митних операцій, пов’язаний з процесом фізичного переміщення вантажу через митний кородон держави. Митний кодекс України кваліфі-кує ці операції, як митні режими. Митний режим — це сукуп-ність положень, що визначають статус товарів і транспортних за-собів, переміщуваних через митний кордон України, для митних цілей. Митний кодекс України включає тринадцять видів митних режимів товарів і транспортних засобів: 1. Імпорт; 2. Реімпорт; 3. Експорт; 4. Реекспорт; 5. Транзит; 6. Тимчасовий ввіз (вивіз); 7. Митний склад; 8. Спеціальна митна зона; 9. Магазин безмитної торгівлі; 10. Переробка на митній території; 11. Переробка за межами митної території; 12. Знищення або руйнування; 13. Відмо-ва на користь держави (рис. 2.4).

Роль і значення митного режиму полягає у тому, що він вста-новлює:

а) порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару;

б) умови перебування товару на (поза) митній території;

в) межі, в яких може використовуватися товар;

г) права й обов’язки особи, що переміщує товар;

д) вимоги до товару що поміщається під певний режим. З позицій митної логістики (або логістизації митної переробки

вантажів) всі митні режими класифікуються за такими суттєвими ознаками:

1. Залежно від використання заходів економічної політики розрі-зняють митні режими із застосуванням таких заходів та без їхнього застосування. Так, товари, що підпадають під режим «імпорт» та «експорт» підлягають випуску після завершення митного оформ-лення з застосуванням заходів економічної політики, сплатою всіх належних митних зборів та податків. Товари, що підпадають під митний режим «транзит», «митний склад», «спеціальна митна зона», «магазин безмитної торгівлі» після завершення митного офор-млення випускаються умовно без застосування заходів економічної політики і сплати митних зборів та податків.

2. Залежно від накладання мита слід розрізняти митні режими, за яких:

а) передбачається повне звільнення від митних платежів;

б) передбачається часткове звільнення від митних платежів;

в) звільнення від митних платежів немає. До перших двох ви-падків відносяться митні режими «реімпорт», «транзит», «мит-ний склад», «тимчасовий ввіз (вивіз)», «спеціальна митна зона».

3. Залежної від необхідності ліцензування митними органами України учасників митних режимів вирізняють:

а) митні режими, що ліцензуються Державною митною службою України (ДМСУ);

б) митні режими, що не ліцензуються ДМСУ.

Митні режими в Україні

11. Переробка за межами ми-тної території

 

12. Знищення

13. Відмова

на користь

держави

Рис. 2.4 Митні режими в У країні (згідно з Митним кодексом України)

У загальному вигляді наведена класифікація митних режимів показана в табл. 2.6. Згідно з митною статистикою України залеж-но від характеру зовнішньоторговельних операцій та пов’язаних з ними митних режимів враховують наступну категорію товарів:

1. Імпорт України, включає:

а) товари, що завезені для вільного обігу;

б) реімпортовані товари;

в) товари, що завозяться для переробки на митній території;

г) товари, що завозяться після переробки на митній території;

д) товари, що завозяться на територію України згідно з режимом реекспорту;

е) товари, що завозяться на територію України до спеціальних митних зон та на митні склади;

є) завезені товари, від яких власник відмовився на користь держави;

ж) іноземні товари, що завозяться до магазину безмитної тор-гівлі;

з) товари, що завозяться тимчасово для оренди терміном на 1 рік та довше.

2. Експорт України, включає:

а) товари, що вивозяться згідно з митноим режимом експорту;

б) товари, що вивозяться після переробки на митній території України;

в) товари, що вивозяться після переробки поза митною тери-торією України;

г) товари, що вивозяться з території України з спеціальних митних зон та з митних складів;

д) іноземні та українські товари, що вивозяться з території України з магазинів безмитної торгівлі;

е) товари, що вивозяться тимчасово для оренди терміном на 1 рік та більше.

3. Інші товари, що не враховані у складі експорту та імпорту України:

а) товари, що переміщуються транзитом через територію України;

б) товари, що переміщуються під митним режимом митного складу;

в) товари, що тимчасово завозяться (вивозяться) за винятком тих, що орендуються на 1 рік та більше;

г) іноземні товари, що знищуються на території України;

д) товари, що вивозяться, від яких власник відмовився на ко-ристь держави та знищення товарів;

е) товари, що вивозяться згідно з митним режимом експорту для представництва України за кордоном.

Потенційна можливість логістизації митної переробки ванта-жів зростає в міру того, наскільки детальніше розроблені регла-менти митних режимів, чим стійкішими є сформовані вантажо-потоки через митний кордон держави.

Таблиця 2.6

КЛАСИФІКАЦІЯ МИТНИХ РЕЖИМІВ

Класифікаційна ознака         Класифікаційні угрупування            Митні режими

1. Залежно від викори-стання заходів еконо-мічної політики    1.1. Із застосуванням заходів економічної політики (митний тариф, експортне, імпор-тне та транзитне мито, ліцензії, квоти)           Імпорт; реімпорт; екс-порт; реекспорт; транзит

 

            1.2. Без застосування заходів економічної політики         Інші режими

2. Залежно від накла-дання мита та митних зборів         2.1. Повне звільнення від митних платежів            Тимчасовий ввіз (вивіз) товарів; митний склад; магазин безмитної тор-гів; переробка товарів на (поза) митній тери-торії; знищення або руйнування; відмова на користь держави

 

            2.2. Часткове звільнен-ня від митних платежів    Реімпорт, реекспорт, транзит, спеціальна ми-тна зона, експорт то-варів

 

            2.3. Звільнення від ми-тних платежів немає         Імпорт товарів

3. Залежно від необхід-ності ліцензування уча-сників митних режимів           3.1. Ліцензовані митні режими            Митний склад; магазин безмитної торгівлі; пе-реробка на митній те-риторії; переробка то-варів поза митною територією

 

            3.2. Не ліцензовані ми-тні режими Інші режими

Закінчення табл. 2.6

Класифікаційна ознака         Класифікаційні угрупування            Митні режими

4. Залежно від характеру зовнішньоторгове-льних операцій      4.1. Пов’язані з експор-том товарів            Експорт; реекспорт; тимчасовий вивіз; пе-реробка за межами ми-тної території

 

            4.2. Пов’язані з імпор-том товарів  Імпорт; реімпорт; тим-часовий ввіз; спеціаль-на митна зона; магазин безмитної торгівлі; пе-реробка на митній те-риторії

 

            4.3. Пов’язані з експор-том та імпортом това-рів Митний склад; зни-щення або руйнування, відмова на користь держави.

4.4. Інші

Транзит

* Транзитне мито може накладатися на товари, перевезені транзитом через терито-рію певної країни. Таке мито стримує товарні потоки, розглядається як украй небажане, що порушує нормальне функціонування міжнародних зв’язків, тому зараз практично не використовується.