Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.2. ТРАНСПОРТНО-ЛОПСТИЧНІ КОМПАНІІ СВІТУ : регулювання зовнішньоекономічної діяльності. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.1.2. ТРАНСПОРТНО-ЛОПСТИЧНІ КОМПАНІІ СВІТУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

соку ефективність сьогодні іі називають «новою панацеею» для більшості проблем сучасного світового господарства і визнача-ють як супернауку з оптимізащі економічних та управлінських

г^рт,^^

лопстичні фірми, а останнш часом з’явилися фірми з лопстич-ного консалтингу. Апарат НАТО ще у 50-х рр. XX ст. включав в,дд,л „опсТ„к„УякппфакТ„,„о впко'пував ЗГункнп управляя

склТ, 1^™%=^2™ ,Гр, ^=Ч„ з 1993 р., видшяегься відділ лопстики. До речі, на Олімшаді в

доставки вантажів «ШЫ Рагсеі 8егуісе» (ЦР8) — «Об’єднана служба доставки» (США), що дало можливість щй компаиії по-містити олшпійську символіку на всі свої транспортах засоби, включаючи літаки.

В умовах зростаючої конкуренщї та необхідності подальшого скорочення витрат все бшьГшдприемств-виробникш у розви-нених країнах вважає більш дощльним передати лопстичні опе-

країн Захщної Єврони (зокрема Євроиейського Союзу) з часткою

слідок об’єднання німецької логістичноі фірми «Зспепкегг» (за-снованоі ГШенкером у 1873 р) та шведськоі «ВТЬ»

тажних перевезень наземними видами транспорту, друге — за

Голландія), створена в 1946 р., виконує операщї з експресової доставки вантажш, мшнародної пошти І мае найвищий у галузі по-казник лопстичного сервісу - 99 %; компанія «Киппе Каёе11» (ШвеЙцарія, Люксембург), що мае найгустшгу лопстичну мережу, зокрема в Ншеччин^ '- таку, Що до™й вантажошдприник та вантажоодержувач розміщені не далі ніж 50 км від най-ближчого лопстичного термшалу; «Р.М. Ьо^пс» (Франщя), яка входить до 500 найбшыиих компаній Європи, активно працюе в СНД - створила фшії в Москві, Санкт-Петербурзі, Києві (Брова-ри), Алмати. До речі, щ компанії активно працюють в Україні, особливо «8спепкег-ВТІ» «ОТ»; «Кюне І Нагель», які мають

^=- ^^.^^^^^^^

=™=о « ЬЯЇІ 2—«=

перевезень вантажів, які виконують доставку їх І в Україну, зокрема з київськими партнерами мають таю відносини німецькі фі-Рми ТКАШ-О-ЕЬЕх' 8СНКЕЬЬ-иЕРЕКВІЕК8Т, 8РЕШтА БАМЕЬ8-80ЬШОЕК, КВВ (Капопеііе ВІЖО Вептезетпсшгіп§еп) — Вгетеп-Ма1шсЬ£НАК8АЖ>, бельпйська НЕ Ьоё18йс89Н.Е88ег8)-Оепкташ.

Лопстичні фірми США мають світовий авторитет і відповідні масштаби діяльності, доходів. Перш за все це ЦР8 — «Об’єднана служба доставки» — найбшыиа лопстична компанія світу, фір-мовий знак якої належить до десяти найвідоміших світових брен-дів. Компанія була створена в 1907 р. в Сіетлі (США). Тепер її рі-чний доход становить 27 млрд дол., персонал налічує понад 340 тис. осіб у 100 країнах світу (у т. ч. в Україні, де працює філія ЦР8), власний ав^апарк спеться з 231™, автопар/- з 150 тис. фірмових вантажівок. Далі слід назвати компанії БНЬ та Ресіегаі Ехрге88, які разом з ЦР8 та ТЖ належать до чотирьох найбшыпих компанш світу з експрес-доставки вантажів. Зокрема компанія «БНЬ \Уог1сЫс1е ехргезз» (створена в 1969 р. трьома шдприємцями- А. Делсі, Л. Хшбломом, Р. Лінном, перпп літе-ри прізвищ яких і склали назву фірми) нині є визнаним світовим Л1дером з м1Жнародної авіа - експресдоставки вантажш (Ш належить 40 % цього ринку) і активно працює на відповщному

ІК™=ІГ *""-"—" ~.....

них видів транспорту, мае найвищий серед країн Європи коефщі-єнт транзитное. Через територію нашої держави проходять чо-

Гри на^тй Ж=^

ушкальних трУанзитних можливостей України дуже зандкавлеш країни Європейського Союзу. Намагаючись завоювати нові рин-ки збуту на Схода, в Малш Ази, Прикасшйському регюш євро-пейські країни дивляться на Україну як на перехрестя, де будуть перет„„а?„ся „ов, караванн, шІГхХІ ст Ы через Укріу

2000 км. Причому зовсім необов’язково споруджувати нові шляхи. Мережа транспортних шляхів України, насамперед залізнич-них та автомоб1льних, оргашчно вшісуеться в загальноевропей-ську — через Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію,

Молдову, Бшорусь, Росш. Бона також охоплює і незамерзаючі морські порти Чорноморсько-Азовського басейну.

Зокрема через територію України проходять такі «критські» коридоре як № 3 (Бе£шД Вроцлав-Латовще - лЗв - Київ), № 5 (Лісабон — Барселона — Трієст — Будапешт — Київ), № 9 (Гельсшк!- Саикт-Петербург - В1Тебськ- Кшв - Кишимв -Пловдів — Салоніки) та № 7 (Дунайський). їхнє штенсивне викори-стання може значно збільшити доходи державного та регюнальних бюджетів, сприятиме розвитку дорожньої шфраструктури, транспо-ртно! та вс^причетХ до Л, талией у цшїу. &Мш цих

па - Кавказ - АэЬ (ТТСА&С А) I Балтике море - Чорне море (Гданськ/Гдиш— ОдесаЛллічівськ), які мають особливо високий

льший за своїм транзитним потенщалом МТК «ТКАСЕСА» (204,35 млн т) задіяний лише на 15 %, МТК № 3 (201,8 млн т) — на 10,3 %, МТК № 9 (100,1 млн т) — на 18 %, МТК «Балтика — Чорне море»

участь у створен, ще двох т^континентальних МГК^ €**&■

Поступово, особливо з другої половини 90-х рр. XX ст., наронення українських перевізників з ринку транспортно-логістичних

А Л Кінах, тільки 10 % вантажів, що перетинають кордони Украї-ни, обробляються національними перев зниками (1005.2002 р., при

ни. За обсягами кон адм ейнерних перевезень вантажів УДЦТС «Ліски» посідає чільне місце в СНД, зокрема його заслугою є органі-зація маршрутних контейнерних поїздів «Гамбург - Київ -Гамбург», «Стамбул — Миколаїв — Москва», «Стамбул — Ми-колаїв - країни СНД», «Будапешт - Чоп - Київ - Москва», «Одеса - Москва - Одеса». У галузі логістичних та експеди-торських послуг на залізниці спеціалізується дніпропетровська компанія «Юнікон ЛТД» що видає щомісячний інформаційно-аналітичний журнал «Весь транспорт».

Лідером серед українських підприємств, що здійснюють міжна-родні і внутрішні перевезення автотранспортом, є київська вироб-нича компанія «Рапід», яка вже 40 років спеціалізується на наданні автотранспортних послуг, у т. ч. 10 останніх років - на міжнарод-них автоперевезеннях вантажів. Сфера дії «Рапіду» охоплює всі країни Європи. Автопарк компанії становить 250 автомобілів, у т. ч. 100 сучасних автопоїздів. До комплексу послуг «Рапіду» входять 4500 м митних ліцензійних складів з митним постом. Компанія має відділ логістики служби міжнародних перевезень, який оснащений системою комп’ютерного навігаційного забезпечення ОР8 (ОІоЬаІ РозійошпТО ЗВзїетз). Міжнародні автоперевезення вантажів також

«Меблі», ф рс,рма «Ост-Вест Експр рну » у К крпро , фірми «Транс - Пеле» та «Транс-Кінг» у Луганську (утворилися на базі підприємства «Со-

стає все більше в регіонах України.

За даними Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП), нині в Україні спеціалізуються на наданні транспортно-логістичних послуг понад 3 тис. підприємств різних форм власності. У галузевому довіднику «Транспорт, від А до Я» (К., 2001) наводили дані про 113 таких фірм (переважна більшість яких містить-ся в Києві та Київській обл.). З них 66 виконували автопереве-зення вантажів, 11 — залізничні перевезення, 7 — повітряні, 3 — морські, а також 26 компаній займаються комплексними транс-портно-експедиторськими та логістичними послугами, що відби-вається в їхніх назвах, де все частіше зустрічається термін «логіс-тика» (наприкпад, київські ТОВ «Лоджістікс Інтернешнл», «Інстар Лоджістікс», «Сервіс та логістика», ДП «Рівайвл Експрес Логістік», ТОВ «Логістік Транс ГМБХ» та ін.).