Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ І Тест №1 : регіональна економіка та природокористування : Бібліотека для студентів

КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ ДО ЧАСТИНИ І Тест №1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 

магниевый скраб beletage

Загальні положення:

1. На кожне питання повинна бути одна числова відповідь у ви-гляді порядкового номера (цифри).

2. Питання «*» мають дві правильні числових відповіді.

3. Кількість вірних числових відповідей – 16.

____________________________________________________________

1. Відмінною рисою вітчизняного визначення поняття «регі-он» є:

1) гомогенний простір

2) неоднорідний простір

3) частина державної території

4) політична автономія

5) економічна автономія

6) цілісна ланка господарства

7) територіальна соціально-економічна система

8) певна народногосподарська спеціалізація

* 2. Згідно з Європейською хартією місцевого самоврядування, регі-

ональна політика спрямована на:

1) збалансування соціально-економічного розвитку регіонів

2) утвердження демократичного ладу

3) розмежування владних повноважень

4) підвищення темпів економічного зростання регіонів

5) створення умов для міжрегіонального й міжнародного спів-робітництва

6) розвиток малого та середнього бізнесу

7) забезпечення державної безпеки

8) розвиток місцевого самоврядування

* 3. До методів збору первинної інформації в регіональній економіці

відносяться:

1) системний підхід

2) експертне оцінювання

3) спостереження

4) кластерний аналіз

5) картографічний метод

6) гравітаційне моделювання

Регіональна економіка та природокористування

7) експеримент

8) програмно-цільовий метод

4. Автором теорії сільськогосподарського штандорту є:

1) А. Вебер

2) І. Тюнен

3) В. Леонтьєв

4) В. Кристаллер

5) Ф. Перру

6) У. Рейлі

7) М. Колосовський

8) М. Портер

5. Оцінка географічного положення регіону здійснюється за допо-могою:

1) коефіцієнту спеціалізації

2) коефіцієнту ієрархічності

3) індексу Херфіндаля – Хіршмана

4) кластерного аналізу

5) коефіцієнту галузевої концентрації

6) демографічного коефіцієнту

7) коефіцієнту галузевої диверсифікованості

8) коефіцієнту товарообміну

* 6. До «національного ромбу» конкурентоспроможності М. Портера відносяться детермінанти:

1) умови попиту

2) сила позиції постачальників

3) поява нових конкурентів

4) сила позиції покупців

5) споріднені та підтримуючі галузі

6) загроза появи товарів-замінників

7) формування економічних кластерів

8) зростання економічних показників

* 7. До демографічних коефіцієнтів класу “А” відносять:

1) показники швидкості зміни населення в цілому як сукуп-ності людей, що постійно змінюється під впливом демогра-фічних подій, які збільшують або зменшують її

2) показники споживання товарів і послуг

3) показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери

4) показники навантаженості, що вимірюють співвідношення окре-мих частин населення між собою й іншими частинами населення

Частина І. Регіональна економіка та регіональна політика

5) показники демографічного прогнозування

6) зведені показники рівня життя й соціального захисту насе-лення

7) показники частоти демографічних подій у групах населення

8) показники інтенсивності демографічних процесів

8. У системі територіальної організації влади України управління та реалізація регіональної економічної політики здійснюються на:

1) двох рівнях

2) трьох рівнях

3) чотирьох рівнях

4) п’яти рівнях

5) шести рівнях

6) семи рівнях

7) восьми рівнях

8) дев’яти рівнях

9. Модель розвитку, що базується на постулаті: вільний нерегульо-ваний ринок природно приводить до усунення нерівності між ре-гіонами й, отже, не слід обмежувати стихійну дію ринкових сил:

1) неокласична

2) посткейнсіанська

3) наздоганяючого розвитку

4) інноваційна

5) неоекономічна

10. Концепція соціально-економічного розвитку, заснована на принципах гуманізації суспільства й економіки, ефективного використання природних ресурсів Землі в інтересах людства, називається:

1) рівномірний розвиток

2) посткейнсіанство

3) сталий розвиток

4) нова економіка

5) наздоганяючий розвиток

11. Економічне районування території України на початку XX ст. у праці «Торгівля та промисловість Європейської Росії за районами» було здійснене під керівництвом:

1) К. І. Арсеньєва

2) І. Г. Александрова

3) В. І. Вернадського

4) П. П. Семенова-Тян-Шанського

Регіональна економіка та природокористування

5) В. П. Семенова-Тян-Шанського

6) М. С. Волобуєва

7) М. М. Баранського

8) М. М. Колосовського 12. У регіональному розрізі найбільшим показником валової дода-ної вартості (ВДВ) характеризується:

1) Донецька обл.

2) Дніпропетровська обл.

3) Харківська обл.

4) Чернівецька обл.

5) Львівська обл.

6) АР Крим

7) Київська обл.

8) м. Київ