Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1.4. Принципи „Психологи праці" : психологія праці. навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.1.4. Принципи „Психологи праці"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 

магниевый скраб beletage

Психологія праці базується як на загальнопсихологічних, спі-льних з іншими галузями психології принципах, так і на власних, специфічних для неї принципах.

Фундаментальну систематизацію загальнопсихологічних прин-ципів здійснив український психолог О.М.Ткаченко. Так, на його думку, принцип детермінізму визначає причини виникнення пси-хіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психіч-них властивостей особистості. Детермінантами психіки є процес і продукт взаємодії суб'єкта з об'єктом. Автор виділяє три види де-термінації, залежно від рівня розгляду суб’єкта - як організму, як індивіда, як особистості.

Принцип відображення характеризує всі психічні функції, процеси і властивості як відображувальні, сигнальні за своею природою. Вони випереджають фізичний контакт суб’єкта з об'єктом, вибірково сигналізують про значущі для нього якості об’єктивної дійсності за допомогою нейтральних щодо об'єкта подразників (сигналів). Психічне відображення в людини є знаково-опосередкованим, активним.

Принцип єдності психіки та діяльності стверджує, що психі-ка та діяльність не тотожні, але й не протилежні. Вони утворюють єдність. Психіка виступає як внутрішній, ідеальний план діяльнос-ті, вона моделює дійсність і на основі цього регулює поведінку і діяльність.

Принцип розеитку психіки визначає тип и розвитку на кожному рівні детермінації психіки. На рівні організму суб'єкт розви-вається в процесі визрівання і формування психофізіологічних структур мозку, на рівні індивіда - у процесі діяльності присвоения і репродукування, а на рівні особистості - у процесі перетворюва-льної діяльності, творения предметного світу і самотворення.

Системно-структурний принцип дозволяє розглядати психі-ку як складну систему взаємопов'язаних елементів, що виступає як особлива відкрита система зі зворотними зв'язками.

Специфічними для психології праці та інженерної психології є такі принципи:

а) принцип історизму, за яким психологічні особливості тру-дової діяльності розглядаються в процесі свого історичного становления, ускладнення, подальшого удосконалення та трансформації;

б) принцип гуманізації праці, що передбачає гармонійність, творчу насиченість трудового процесу, безпеку, поліпшення умов праці, задоволеність людини від процесу трудової діяльності та и результатів;

в) принцип актиеності праціеника (оператора) людина за будь-яких умов мае залишатись повноцінним суб'єктом трудової діяльності, навіть у разі повної и автоматизації, роботизації тощо;

г) принцип психологізації, тобто психологічної доцільності проектування та здійснення трудової діяльності - вона мае врахо-вувати закономірності психічної діяльності особистості, її розвитку та самоактуалізації;

д) принцип комплексності, що полягає в необхідності взаємо-дії психології праці та інженерної психології з іншими науками про людину і техніку;

є) принцип послідоеності - інженерно-психологічні вимоги діють на всіх етапах існування системи „людина - машина": проек-тування, виробництва, експлуатації тощо;

е) принцип особистісного підходу, за яким психіка працівника розглядається як складне особистісне утворення, що мае цілісну психологічну структуру, кожна складова якої робить свій внесок у здійснення трудової діяльності і мае бути врахована у взає-мозв'язку з іншими складовими.