12.3. Види послуг зв’язку та особливості їх надання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 

Загрузка...

Сфера зв'язку є особливо важливою у забезпеченні функціонування економічної, соціальної та іншої сфер суспільства, що обумовлює особли-ву значущість (економічну, соціальну) послуг зв'язку.

Національна система зв'язку складаегься з електричного, у т.ч. стільни-кового (мобільного, супутникового, пейджингового), телеграфного, Інтер-нет-зв'язку, а також поштового, специального, фельд'єгерського зв'язку.

Електричний зв 'язок забезпечує передавання, випромінювання, прий-мання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень і звуків або будь-яких повідомлень радіо, провідниковими, оптичними та іншими електро-магнітними системами. Основними його способами є наземний (фіксова-ний, дротовий) і радіозв'язок. До наземного належать телефонний, теле-фонний міський, сільський, телефонний міжміський і міжнародний, а також телеграфний зв'язок; до радіозв'язку — супутниковий, стільнико-вий, пейджинговий та Інтернет-зв'язок.

Поштовий зв 'язок мае завданням приймання, оброблення, перевезення і доставку письмових відправлень, матеріальних цінностей, виконання доручень фізичних і юридичних осіб щодо грошових переказів, банківсь-ких операцій.

Спеціальний зв'язок забезпечує інтереси держави, урядових підрозді-лів у сфері зв'язку.

Фельд'єгерський зв'язок — оперативний військово-кур'єрський зв'язок, завданням якого є доставка важливих, переважно таємних, докумен-тів до Верховно! Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, посольств, дипломатичних представництв і консульств.

Мобільний зв 'язок забезпечує відправлення і приймання інформації у будь-якому місці, де він функціонує. Цей вид електрозв'язку є одним із

найдинамічніших і найприбутковіших напрямів діяльності телекомуніка-ційного ринку.

Основним суб'єктом системи зв’язку є підприємство (оператор) зв’язку — підприємство, що здійснює господарськ’ діяльність для забез-печення ’ункціонування засобів, споруд і мереж звязку з метою надання послуг звязку. Засовами зв’язку є технічне обладнання, що використову-ється для організації зв’язку; спорудами зв’язку — будівлі, вежі, антени, повітряні і кабельні лінії, проміжні та кінцеві пристрої ліній зв’язку, по-штові шафи та інші прист’ої, що використов’ються для організації елект-ричного або поштового звязку; мережами звязку — сукупність засобів і споруд зв’язку, поєднаних в единому технологічному процесі для забез-печення інформаційного обміну.

Мережа зв 'язку охоплює:

-   первинну мережу (сукупність лінійних і стаціонарних споруд, які утворюють мережу типових каналів пе’едавання і типових трактів);

-   місцеву первинну мережу звязку (частину первинної мережі зв’язку, обмежену територією міста і його приміською зоною або адмініс-тративного району).

В Україні функціонує едина національна система зв’язку, яку утворюють:

а)  мережа зв’язку загального користування, що експлуатується підп-риємствами, об’єднаннями зв’язку для забезпечення потреб у послугах зв’язку всіх споживачів;

б) відомча мережа зв’язку, що експлуатується юридичною або фізич-ною особою для задоволення власних потреб;

в) державна система урядового зв’язку — система специального зв’язку, яка забезпечує передавання інформації, що містить державну таємницю, і функціонує в інтересах управління державою в мирний і воєнний час.

Право власності, а також право на технічне обслуговування й експлуата-цію первинних мереж (крім місцевих) і супутникових систем телефонного зв’язку в мережах зв’язку загального користування, на пересилання грошо-вих переказів, листів до 20 г, поштових карток, виплату і доставку пенсш, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам належить державним під-приємствам і об’єднанням зв’язку. Зміна ’орми власності державних підпри-ємств зв’язку, що входять до складу обєднань, здійснюегься тільки за рі-шенням Верховно! Ради України. Не допускаегься зміна форми власності на окремих підприємствах зв’язку, які діють в едином’ технологічному процесі. Заборонено створення і діяльність підприємств звязку з іноземними інвес-тиціями, у статутному фонді яких більше 49% іноземних інвестицій, а для підприємств, які забезпечують мовлення, — понад 30% таких інвестицій.

Основним продуктом діяльності підприємств зв’язку є послуга зв’язку.

Послуга зв'язку — продукт (результат) діяльності оператора зв'язку, спрямований на задоволення потреб споживачів.

Сукупність видів послуг зв'язку, що надаються фізичним і юридичним особам, є досить великою. Наприклад, послугами підприємств електро-зв'язку е: встановлення телефону; надання місцевого телефонного зв'язку; надання автоматичного міжміського телефонного зв'язку; надання автоматичного міжнародного телефонного зв'язку; переставлення, переключения, повторне включения телефону; заміна номера телефону; встановлення до-даткового телефонного апарату; тимчасове включения і відключення телефону; переоформления і відновлення договору про надання послуг елект-розв'язку; встановлення безобривних розеток, додаткових розеток, додаткового дзвінка; заміна стандартного лінійного шнура шнуром іншої довжини; внесения або вилучення свого номера телефону зі списків абонен-тів довідково-інформаційної служби і телефонного довідника; організація безпосереднього зв'язку; видавання довідок про телефонні номери; надання виходу до тематичних служб; надання змоги відправлення телеграми в кредит; надання виходу до спецслужб (міліція, пожежна охорона, швидка ме-дична допомога, аварійна служба газу тощо); надання послуг міжміського телефонного зв'язку оператором за попереднім замовленням; надання послуг міжнародного телефонного зв'язку оператором за попереднім замовленням; груповий міжміський телефонний зв'язок (конференц-зв'язок); включения телефону після тимчасового відключення, за потреби в забезпе-ченні телефонним зв'язком проведения масових спеціальних заходів; видавання інформаційних довідок про користування міжміським і міжнародним телефонним зв'язком; захист від несанкціонованого доступу «Вихідний зв'язок за паролем»; встановлення, переставлення, тимчасове виключення і повторне включения радіоточок; обслуговування мереж провідникового мовлення; інформаційно-довідкові послуги; надання в оренду трактів, кана-лів, ліній зв'язку та абонентських пристроїв та ін.

Послуги поштового зв'язку е продуктом (результатом) діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, оброблення, перевезення та доставки (вручения) поштових відправлень, виконання доручень користува-чів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів.

Систему послуг поштового зв 'язку утворюютъ:

-  поштові відправлення: листи, поштові картки, бандеролі, секогра-ми, дрібні пакети, міжнародні поштові відправлення з оголошеною цінні-стю, посилки, прямі контейнери та ін.;

-   поштовий зв'язок: приймання, оброблення, перевезення і доставка (вручения) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;

-   приймання поштового відправлення (поштового переказу): офо-рмления поштового відправлення (поштового переказу), що подається відправником для пересилання.

Оператори поштового зв’язку самостійно визначають перелік послуг поштового зв’язку, що надаються об’єктами поштового зв’язку з ураху-ванням попиту на них і замовлень держави, а також відповідно до норма-тивів, затверджених в установленому законодавством порядку.

Національний оператор поштового зв’язку забезпечує надання універ-сальних послуг на всій території України, зокрема пересилання поштових карток, листів, бандеролей, секограм, посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів.

Оператори поштового зв’язку зобов’язані забезпечувати:

-  надання послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості від-повідно до стандартів та інших нормативних документів, що регламенту-ють їхню діяльність, умов договору, а також інформації про умови надан-ня цих послуг;

-  пересилання і доставку адресатам (одержувачам) поштових відпра-влень;

-  пересилання поштових переказів у терміни, встановлені уповнова-женим центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку;

-  збереження поштових відправлень і грошей;

-  таємницю інформації у сфері послуг поштового зв’язку. Управління единою національною системою зв’язку здійснює Кабінет

Міністрів України. Центральним органом державної виконавчої влади у сфері зв’язку є Адміністрація зв’язку України, яка для регулювання від-носин у ній використовує такі інструменти:

1)   видавання ліцензій на окремі види діяльності у галузі зв’язку і контролю за дотриманням ліцензіатом їхніх умов;

2)   нагляд за функціонуванням засобів зв’язку всіх фо’м власності у мережах зв’язку загального користування і засобами звязку відом-чих мереж зв’язку, мереж подвійного призначення, що з ними взаємо-діють;

3)   контроль за якістю надання послуг зв’язку операторами в мере-жах загального користування і подвійного призначення всіх форм власно-сті;

4)   контроль за дотриманням граничних тарифів на послуги зв’язку;

5)   організація наукових розробок і розробок стандартів для галузі;

6)   організація підготовки кадрів для галузі. Оператори зв’язку всіх форм власності надають послуги споживачам

відповідно до чинного законодавства, ліцензії та договору між споживачем і оператором, а також за умови дотримання споживачами правил ко-ристування мережами зв’язку і оплати послуг [3].

Структура договору на надання послуг електрозв’язку не регламен-тована. Однак, відповідно до наказу № 10 Державного комітету зв’язку та інформації України (від 13 липня 1999 року), вона повинна мати такі істотні парамет’и: назви сторін, предмет договору, права та обов’язки підприємства звязку, споживача, порядок розрахунків за надані послу-ги, відповідальність сторін, порядок розгляду претензій, термін дії до-говору.

До договору, зазвичай, додають узгоджений перелік платних та безо-платних послуг електрозв’язку, а також таку інформацію про клієнта, як-що він є юридичною особою: організаційно-правова форма підприємства, належність до міністерства, основні види діяльності і продукції, юридич-на адреса та адреса доставки, банківські реквізити, позначка про тип роз-рахунку (казначейство, централізована бухгалтерія, бухгалтерія організа-ції), спосіб розрахунку за послуги зв’язку (авансовий або кредитний), свідоцтво платника податку на додану вартість.

Договір на отримання послуг зв’язку, зазвичай, укладають на п’ять ро-ив. Якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодна зі сторін не повідомила про його припинення, він вважається чинним на аналогічний термін. Складають його у двох примірниках, які мають однакову юридич-ну силу (один зберігається на підприємстві зв’язку, другий — у спожива-ча). Після підписання договору всі попередні переговори і договір, який діяв дотепер, втрачають силу.

Додатки, оформлені в письмовій формі та підписані сторонами з ме-тою надежного виконання цього договору, а також додаткові угоди, укла-дені в період дії цього договору, є невід’ємними його частинами.

У всіх не врегульованих договором питаниях сторони керуються «Правилами користування місцевим телефонним зв’язком», «Правилами користування міжміським та міжнародним телефонним зв’язком» та «Правилами користування провідниковим мовленням». Відповідно до договору, підприємство електрозв’язку повинне забезпечувати безпере-бійне і якісне надання послуг, зокрема:

-   здійснювати реєстрацію придбаних споживачем абонентських пристроїв телематичних служб та передавання даних, відповідності або-нентських пристроїв технічним нормам, підключення телефонних апара-тів та інших абонентських пристроїв, пломбувати діодні приставки (розе-тки), усувати пошкодження зв’язку (телефонного, радіомережі) в контрольні технологічні терміни;

-   перераховувати абонентну плату в разі нефункціонування мереж електрозв’язку не з вини споживача протягом п’яти і більше діб, а також у

разі їх відключення для проведения масових спеціальних заходів, виник-нення стихійного лиха або надзвичайних обставин;

-   попереджати споживачів за місяць до початку робіт про зміну номера телефону внаслідок запровадження в дію нових АТС, реконструк-ції телефонних мереж, переключения квартирних телефонів за спареною схемою або застосування апаратури ущільнення ліній зв’язку; за три дні до відключення телефону — за необхідності забезпечення телефонним зв’язком проведения масових спеціальних заходів;

-   після виїзду споживача з телефонізованої квартири зберігати про-тягом одного місяця з дати подання заяви про відмову від телефону техні-чну можливість відновлення його роботи до пред’явлення прав на корис-тування ним новим наймачем (власником);

-  оформляти актом за підписами представників підприємства зв’язку і споживача кожен випадок пошкодження телефонного обладнання, про-відникового мовлення та ліній, які перебувають на балансі підприємства зв’язку;

-  вести книгу скарг і пропозицій та видавати її на першу вимогу;

-  розглядати скарги, заяви споживачів у передбачені чинним законо-давством терміни та інформувати їх про результати розгляду;

-  працівники підприємства зв’язку, які прибули за викликом спожи-вача для огляду та ремонту телефонних апаратів і абонентських пристро-їв, виконання інших робіт, зобов’язані пред’явити скріплене печаткою посвідчення з фотокарткою та наряд на виконання робіт;

-  вживати заходів для захисту абонентських ліній від сторонніх підк-лючень;

-  задовольняти потребу споживача у послугах провідникового мов-лення та забезпечувати їх якісну роботу;

-  перераховувати абонентну плату за користування радіоточкою за весь час пошкодження у разі порушення контрольного терміну (п’ять діб);

-  повідомляти споживача про перерву в роботі мережі провідниково-го мовлення під час капитального ремонту, проведения реконструкції лі-ній електропостачання зі спільним використанням опор для підвищення проводів провідникового мовлення; приймати і реєструвати заяви від споживачів про пошкодження мережі провідникового мовлення;

-  інформувати споживачів про перелік сертифікованих абонентських пристроїв, які можна підключати до мережі загального користування;

-  не менше одного разу на місяць повідомляти абонентів про належ-ну суму платежу за міжміські та міжнародні телефонні розмови;

-  розширювати або змінювати перелік послуг, перерахованих у дода-тках 1, 2 до договору, залежно від технічних можливостей автоматичних

телефонних станцій з програмним управлінням та наявності довідково-інформаційних служб.

Кожне підприємство зв'язку, яке надає послуги споживачам, повин-не мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу. Керів-ники підприємств зв'язку зобов'язані розглядати скарги та заяви спожи-вачів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про це.

Підприємства зв'язку відповідальні за захист інформації. Внимания і огляд кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необ-хідних довідок про них, контроль технічних каналів зв'язку, в т.ч. про-слуховування телефонних розмов, на підприємствах зв'язку заборонено.

Місцеві мережі телефонного зв'язку обслуговують усіх споживачів без обмежень на підставі їхніх письмових заяв. Поважною причиною для від-мови підприємством зв'язку в наданні послуг є відсутність відповідних технічних можливостей. Відмову може бути оскаржено заявником у судовому порядку.

Тарифи на послуги зв'язку та за користування радіочастотами регу-люються чинним законодавством України. Порядок встановлення грани-чних тарифів на послуги зв'язку здійснюється Кабінетом Міністрів Укра-їни і є обов'язковим для всіх операторів зв'язку.

У разі затримки в оплаті за надані підприємствами зв'язку послуги по-над встановлені законодавством строки споживачі сплачують пеню у ро-змірі 1% вартості неоплачених послуг за кожну добу затримки. Якщо оплату затримано понад один місяць, підприємства зв'язку мають право через місяць після отримання споживачем письмового попередження від-мовити йому в наданні послуг.

Користування абонементною і поштовою скринъками [34].

Для одержання користувачами поштових відправлень (поштових пе-реказів) і періодичних друкованих видань в операційних залах об’єктів поштового зв'язку можуть бути встановлені абонементні скриньки, їх надають у користування за встановлену абонементну плату і письмовою заявою на ім'я керівника об'єкта поштового зв'язку. Фізичні особи зазна-чають у заяві найменування, серію, номер документа, що їх засвідчує, дату видачі, установу, яка його видала, адресу місця проживания, а також термін надання абонементної скриньки у користування. У заяві для юри-дичної особи фіксують дані свідоцтва про державну реєстрацію (найменування, серія, номер, дата реєстрації, установа, яка його видала), юридична адреса, місцезнаходження, номер телефону (факсу), банківські реквізити, а також термін надання абонементної скриньки у користування. Під час подання заяви пред'являють оригінал свідоцтва про державну реєстрацію або його нотаріально завірену копію.

Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток та подалыного їх пересилання, національний оператор поштового зв'язку розміщує у зручних місцях: біля входу до об'єктів поштового зв'язку, на стоянках пересувних відділень поштового зв'язку, а також за погодженням із місцевим органом влади — на залізни-чних станціях, в аеропортах, морських і річкових портах, на пристанях, автовокзалах, житлових масивах та в інших доступних для користувачів місцях.

На поштових скриньках повинен бути логотип, що засвідчує належ-ність до національного оператора поштового зв'язку, номер скриньки та година останнього внимания кореспонденції, а в сільській місцевості, крім того, поштовий індекс та дні внимания кореспонденції.

Технологія поштових відправлень і переказів.

Поштові відправлення залежно від технологи приймання, оброблення, пересилання, доставки (вручения) поділяють на прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю, звичайні.

3 огляду на статус відправників і адресатів (одержувачів), установлені розряди поштових відправлень. За цим критерієм розрізняють урядові (поштові відправлення органів державної влади, що приймаються для пересилання за підписом посадових осіб) та військові (поштові відправ-лення, які відправляють чи одержують військові частини та їх особовий склад) повідомлення.

Залежно від способу пересилання виокремлюють прості (пересила-ються мережею поштового зв'язку) і прискорені (пересилаються з вико-ристанням мереж електричного зв'язку) повідомлення.

Зважаючи на географічні особливості, їх класифікують на внутрішні (пе-ресилають у межах України), до яких належать листи (прості, рекомендова-ні, з оголошеною цінністю); поштові картки (прості, рекомендован!); банде-ролі (прості, рекомендовані, з оголошеною цінністю); секограми (прості, рекомендовані); посилки (звичайні, з оголошеною цінністю); прямі контей-нери (звичайні, з оголошеною цінністю); поштові перекази (прості, приско-рені). У цій групі розрізняють місцеві (пересилаються у межах населеного пункту, в сільській місцевості — у межах території, що обслуговуегься одним об'єктом поштового зв'язку) та іногородні (пересилаються за межі на-селеного пункту, в сільській місцевості — за межі території, що обслуговуегься одним об'єктом поштового зв'язку) поштові повідомлення.

До міжнародних поштових відправлень (пересилаються за межі Украї-ни, надходять до України, пересилаються через територію України транзитом) належать листи (прості, рекомендован!), відправлення з оголошеною цінністю, поштові картки (прості, рекомендовані), бандеролі (прості, рекомендован!), секограми (прості, рекомендован!), мішки «М» (рекомендовані), дрібні пакети (рекомендован!), посилки (звичайні, з оголошеною цінністю), відправлення міжнародної прискореної пошти «ЕМЗ», згрупо-вані поштові відправлення з позначкою «Консигнация».

Підприємства зв'язку перевозять пошту за всіма маршрутами і лініями залізничного, водного, повітряного, автомобільного транспорту згідно з договорами.

За неможливості розшукати адресантів не вручені їм поштові відправ-лення повертають відправникам, а за неможливості розшукати адресантів і відправників поштові відправлення зберігаються на підприємствах зв'язку протягом шести місяців.

Контрольні запитання

1. Здійсніть структуризацію транспортноїсистемы України.

2. Які сучасні види послуг надаються залізничним, аетомобільним водным та повітря-ним транспортом? Охарактеризуйте особлиеості технологи надання послуг еідомчим транспортом.

3. Назеіть осноені напрями державного регулюеання пасажирсъких перееезень. Які іс-нують обмеження щодо надання (реалізації) транспортних послуг?

4. Сформулюйте осноені еимоги щодо надання транспортних послуг.

5. Охарактеризуйте осноені особлиеості і еиди послуг зе ’язку.

6. Розкрийте особлиеості структури національноїсистеми зв’язку.

7. Які осноені еимоги еисуеають до організації надання послуг електрозе ’язку?

8. Які напрямки розеитку торгіелі послугами зе ’язку є пріоритетними в сучасних умо-еах?

9. У чому полягають взаємні права і обое’язки підприємств сфери зв’язку і їхніх спожи-вачів?

10. Охарактеризуйте особливості конкуренціїна ринку послуг зв’язку.

11. Які послуги зв’язку мають, на ваш погляд, найбільшу перспективу? Обґрунтуйте свої міркування.

Література: [2, 3, 8, 11, 34].