Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§4. АНТИЧНЕ МИСТЕЦТВО : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§4. АНТИЧНЕ МИСТЕЦТВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

давньогрецьке мистецтво було складним синтезом крито-мікенської культури, пов’язаної з фінікійськими та єгипетськими впливами, й культури дорійських завойовників, що на межі 2 — 1 тис. до н. е. освоїли материкову Грецію та острови Егейського моря. по-чатком давньогрецького мистецтва вважають поеми Гомера «іліада»

Естетика

й «Одісея» — геніальне поєднання міфології з героїчним епосом. на той самий час припадає і творчість Гесіода, який звів воєдино грецьку міфологію в «Теогонії, а також залишив по собі величну поему «робо-ти і дні», відобразивши в ній життя сучасного йому грецькою суспіль-ства. Брали сюжети з міфології і творці грецької трагедії Есхіл, Со-фокл та Евріпід. Саме завдяки їм античний театр набув довершеності і став невід’ємною частиною життя античного суспільства, вдихаючи в нього цілюще повітря філософських ідей і демократизму. За доби еллінізму це своєрідне і суто грецьке культурне явище стало феноме-ном світової культури, зумовило розвиток літератури загалом.

Значним досягненням грецького мистецтва було містобудування, особливо спорудження акрополів. Знамениті комплекси, до яких вхо-дили храм, театр, скульптура бога — покровителя міста, уособлювали суспільну форму життя полісу. Слід зауважити, що архітектура завжди розглядалася греками у співвіднесенні з людиною, так само як і зобра-ження божества було зорієнтовано на природні пропорції людини. Афін-ський акрополь, розбудований після греко-перських війн, є геніальною пам’яткою грецького мистецтва. у ній втілено не тільки досягнення тех-ніки і ремесла, а й художній геній народу. Орієнтація на потреби афін-ського громадянина та демократичної спільності міста-поліса вирізняє його з-поміж храмів, палаців і пірамід давньосхідних культур.

римське мистецтво розвивалося, передусім, під впливом давньо-грецького, а потім східного мистецтва. на той час, коли в римсько-му суспільстві виникли зацікавлення, а отже, й потреба у власному мистецтві, тут уже добре знали про досягнення давньогрецького та східного мистецтва. разом із пам’ятками мистецтва, які римляни при-возили з далеких походів, до риму потрапляли майстри, художники, поети, які починали творити на римському ґрунті. Тому не можна вважати римське мистецтво еклектичним запозиченням. Воно має власне, своєрідне художнє обличчя.

римська література починалася з анналів, життєписів видатних громадян риму, а згодом, під впливом греків, з’явились і свій геро-їчний епос («Енеїда» Вергілія), і римська драма «тогата», яку запо-чаткували Енній, пакувій та Акцій. Осібно в римській літературі того часу стоїть велика поема Тіта Лукреція кара «про природу речей»— художньо довершений філософський твір, якому немає аналога на-віть у грецькій літературі. Більшого значення, ніж у давній Греції, тут

історичні закономірності художнього розвитку

набула громадянська поезія (вірші квінта Горація Флакка). у рим-ській ліриці вершиною стала творчість публія Овідія назона.

Водночас із запозиченням досвіду грецької архітектури римляни створили самобутні архітектурні типи — такі, зокрема, як тріумфаль-на арка, двоповерхова колонада, яка вперше знайшла своє втілення у будівлі театру Марцелла. Великого поширення набули в римі ку-польні споруди, що було продовженням італійських та етруських тра-дицій. у зв’язку з практикою будівництва на завойованих територіях міст, а також шляхів сполучення між ними майстерність римлян у цій справі сягнула вершин. Стародавні шляхи, акведуки і мости нерідко служать людям і понині.

римляни запозичили у греків традицію зображення богів у ви-гляді прекрасних жінок і чоловіків. Вони пішли у цій справі далі — створили скульптурний портрет. про розвиток фрескового живо-пису, яким прикрашалися не тільки громадські споруди, а й житлові будівлі, свідчать розкопки помпеї.

Серед багатьох мистецтв Стародавнього риму особливе місце посідало ораторське, що культивувалося завдяки активному громад-ському життю. Філософія, логіка, поетика, історія були важливими складовими ораторського мистецтва й розвивалися разом із ним. Ви-датні громадські діячі, особливо республіканського періоду, става-ли й талановитими риторами. імена Марка Тулія Цицерона, Марка пор ція катона, братів Гракхів пов’язані з найважливішими подіями давньоримської історії.

Мистецтво Стародавнього світу сягнуло високого рівня. найбіль-ші успіхи спостерігаємо в царині будівництва, що увібрало в себе всі досягнення наукової, технічної та художньої думки того часу. Багато витворів архітектури й понині вважаються неперевершеними зразка-ми. Значною мірою це стосується й монументальної скульптури.

Твори великих зодчих і скульпторів високо цінували і їхні сучас-ники. Ще в III ст. до н. е. в античних авторів знаходимо згадки про «сім див світу». до «семи див» давні автори відносять єгипетські пі-раміди, висячі сади у Вавилоні (Сади Семіраміди), храм Артеміди в Ефесі, статую Зевса в Олімпії, мавзолей в Галікарнасі, колос на о. ро-дос, маяк в Александрії.

до наших часів збереглися лише піраміди. Всі інші споруди були зруйновані. неймовірної праці доклали вчені різних країн, щоб від-новити зовнішній вигляд цих пам’яток і техніку їх створення.

Естетика