Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§5. КАТЕГОРІЇ «ТРАГІЧНЕ» І «КОМІЧНЕ» : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§5. КАТЕГОРІЇ «ТРАГІЧНЕ» І «КОМІЧНЕ»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Звернувшись до людини, до її моральних і соціальних проблем, мистецтво стимулювало виникнення особливого його виду — драми у двох різновидах: трагедії й комедії, з якими пов'язане становлення ще двох естетичних категорій — трагічного й комічного.

Арістотель, аналізуючи сутність поетичного пізнання людського світу, до якого відносить і драму, так визначає його значущість. по-езія, пише він у відомій праці «поетичне мистецтво», філософічніша і серйозніша за історію, бо говорить більше про загальне, тоді як іс-торія тільки про одиничне. Саме ця властивість пов'язувала драму, наприклад, із тим, що вона не просто відтворює реальні події жит-тя, історії чи людських учинків, а й досліджує, шукає їхні причини. розвиток драматичного пов'язаний із пізнанням закономірностей і рушійних сил людської поведінки. найважливішим досягненням драматичного мистецтва є виявлення суперечності як рушійної сили людської історії.

драматичне мистецтво зародилось у давній Греції на ґрунті куль-тових свят, пов'язаних зі смертю та воскресінням бога діоніса. Скор-бота з приводу смерті і радість у зв'язку з воскресінням, емоційне збудження та звільнення від емоційної напруженості — такі основ-ні передумови драматичної дії», що сформувалися ще в стародавніх містеріях. Отже, драма — це, передусім, дія. дія героя, особистості, в якій обов'язково є конфлікт, тобто суперечлива ситуація; дія завжди добігає завершення, оскільки має певну мету, нехай навіть фіктивну чи уявну. З досягненням мети або відмовою від її здійснення завер-шується і дія — такі загальні закони драматургії як для трагедії, так і для комедії.

драматичне мистецтво виникло спочатку у формі трагедії, потім з'явилась комедія. нові часи дали нам ще один різновид — драму у

Естетика

вузькому значенні слова. Визначаючи різницю між цими видами дра-матичного мистецтва, Гегель наголошував на таких найважливіших особливостях: в основу трагедії покладено конфлікт, що стосується субстанціональних сил людини і суспільства; узагальнено його мож-на тлумачити як конфлікт між свободою дії людини і об'єктивною не-обхідністю, яка протистоїть цій свободі. В комедії, навпаки, конфлікт пов'язаний із суб'єктивністю або зовнішнім випадком, які сприйма-ються помилково як значущі. драма у вузькому значенні слова є чи-мось середнім між трагедією і комедією, має безліч модифікацій.

класичні форми трагічних конфліктів, втілені у творах мисте-цтва, свідчать про дедалі глибше розуміння людством суперечності між свободою людської діяльності й учинків та об'єктивною дійсніс-тю, що протистоїть волі людини.

історично першою формою трагічного конфлікту є конфлікт життя і смерті. Трагічність смерті могла усвідомлюватися лише на тлі вже усвідомлюваного безсмертя людського роду, яке стало мож-ливим тільки завдяки історії, тобто трагічна самосвідомість була ес-тетичною формою історичної свідомості.

проте істинний трагізм виникає в ситуації, коли в центрі тра-гічної колізії— особистість, яка діє вільно. Гегель, у зв'язку з цим, роз'яснює різницю між нещастям і трагедією: прикрі неприємності можуть трапитися з людиною без будь-якого сприяння з її боку, без її провини, просто внаслідок збігу зовнішніх випадковостей, певних об-ставин (хвороба, втрата багатства, смерть тощо). Справді, трагічного страждання індивіди зазнають тільки внаслідок їхніх особистих дій, спрямованих на обстоювання чогось усім своїм існуванням; це такою самою мірою виправдано, якою сповнено провини1.

Отже, тільки герой своєю дією створює трагічну колізію — колі-зію свободи й необхідності. розуміння меж свободи та необхідності визначається рівнем розвитку соціальної практики та історично кон-кретними формами соціальної активності особистості. Якщо зверну-тися до античної трагедії, то в ній необхідність сприймалась як фатум, доля, тобто вона усвідомлювалась як неминучість настання певної події. Оскільки доля — це об'єктивна рокованість подій, то в основу колізії античної трагедії найчастіше покладалося незнання як причи-на негативного вчинку, а відповідно й трагічної провини героя.

1  див.: Гегель Г. Эстетика: в 4 т.— Т. 3. —С. 578. Основні естетичні категорії

Герой трагедії Софокла «Едіп-цар» потрапляє у трагічну колізію внаслідок особистої дії через своє незнання. на Фіви, де царює Едіп, Аполлон насилає чуму, щоб покарати вбивцю попереднього царя Лая. Едіп береться відшукати вбивцю, аби відвернути від міста кару. Він не знає, що старий, убитий ним по дорозі до Фів, і є цар Лай, його справж-ній батько (Едіп вважає своїм батьком поліба, царя коринфа).

розгортання дії трагедії — це рух від незнання до знання, до фор-мування трагічної провини. Водночас — це й очищення, тобто не від-мова від скоєного (адже за вчинком — то незнання), а прийняття того, що велить доля. усвідомивши, що він сам винний у негараздах міста, Едіп здійснює вирок, прийнятий щодо вбивці ще на початку трагедії — виколює собі очі і подається у вигнання.

Якщо звернутися до пізнішої епохи, зокрема до творів Шекспіра, і порівняти сутність трагічної колізії царя Едіпа і короля Ліра, то без особливих труднощів можна виявити значно вищий рівень історич-ної свідомості, що й відображає сутність діалектики свободи і необ-хідності в людській життєдіяльності.

король Лір абсолютно вільний у своїх вчинках індивід — він гос-подар держави. Його рішення розділити королівство нічим, окрім осо-бистої волі, не детерміноване. Трагедія короля Ліра — наслідок його особистої дії. у долі короля Ліра особливо відчутне усвідомлення того, що свобода дії людини має певні межі, зумовлені діяльністю інших лю-дей, а отже, тим рухом подій, що складається об'єктивно з безлічі інди-відуальних особистих дій і вчинків. Шекспір у своїх трагедіях вперше порушує питання про природне право людини свідомо і вільно прий-мати рішення — діяти або не діяти, виходячи із особистого інтересу.

розвиток загального світогляду, вихід на історичну арену широ-ких соціальних верств, наростання особливих, кардинальних подій зробили зрозумілішими причини трагічних колізій, які Ф. Енгельс дуже чітко визначив як колізію між історично необхідною вимогою і практичною неможливістю її здійснення. причому можливі два типи колізій: а) свідомість не може охопити історично необхідну вимогу внаслідок обтяженості старими історичними формами; б) окремі осо-би піднімаються до усвідомлення історичної істини, що неминуче веде їх до загибелі, бо доля всіх справжніх героїв може бути тільки трагічною. Саме такий підхід дає змогу розрізняти тісно пов'язані між собою історичну та особисту трагедії, тобто трагедію старого поряд-Естетика

ку, який вірить у свою правомірність і захищає її, та трагедію ново-го, на боці якого є історичне виправдання, тобто майбутнє, але немає ще реальної соціальної сили, здатної пересилити інерцію минулого. навіть якщо герой, виступивши проти існуючого порядку, керуєть-ся своїм власним інтересом, тобто до кінця не усвідомлює загального значення своєї діяльності, то і це вже дає підстави говорити про зу-мовленість колізії об'єктивним станом світу. Отже, об'єктивний бік (умови) у поєднанні з енергією та активністю суб'єктивних поривань (наявні можливості) і є тим єдиним загальним процесом, який визна-чає динаміку історичного розвитку людства. Герой у цьому процесі відрізняється від рядових дійових осіб тим, що його діяльність освя-чена певною мірою всезагальним, субстанційним значенням.

у XX ст. західна естетика змінила свої уявлення про трагічне по-рівняно з класичним його розумінням. увага зосередилася здебіль-шого на особистих переживаннях. історичні події, соціальний осере-док хоч і сприймалися як необхідні, та однак вважалися зовнішніми обставинами, які не зумовлюють суті трагічного конфлікту.

у класичних системах трагічне уявлялось якимось перехрестям найзагальніших суперечностей між ідеальним і реальним, індивідом і суспільством, старим і новим порядками, між прагненням людини і «хитрістю» світового розуму тощо. історія ніби наповнювала трагічне змістом. Творці нового мистецтва та автори сучасних естетичних тео-рій вказують на іншу причину глобальної важливості, що зумовлює трагічність людського життя. Віднаходять вони її в якихось постій-них, вічних умовах існування. Слід зауважити, що сучасне розуміння трагічного позначене крайнім песимізмом. убогість індивідуального існування, поразки, що постійно переслідують людину, взагалі по-збавлені виправдувального космічного і справедливого порядку, як це було в античності, або історичної доцільності, що непідвладна ро-зумінню окремої особи. То є спроби осягнути трагізм без його пози-тивного розв'язання або виправдання.

Відправним пунктом трансформації категорії трагічного для захід-ної культури XX ст. можна вважати формування «трагічного почуття існування», що стало домінуючим і протиставним щодо всіх інших по-глядів на життя. Мітель де унамуно-і-Хусо, написавши книгу «Тра-гічне відчуття життя у людей і народів» (1913), ніби дав цим наймення сучасній історичній добі. Це був час, коли відкидалися схеми і сила

Основні естетичні категорії

розуму, перевага надавалася переживанням, а не роздумам, інтуїції, не інтелектові, підсвідомості, не свідомості та її контролю. книга «Тра-гічне відчуття життя...» унамуно побудована за схемою заперечення загального й абстрактного, перекреслення тієї філософії, яка йде від однієї лише ясності розуму, нехтуючи людиною із плоті й крові.

нові елементи, запропоновані «Трагічним відчуттям життя...» — це передусім звернення до почуттів, велич у нікчемності, нестерп-ність існування конкретної людини, звинувачення на адресу культу-ри, позитивна оцінка безумства, святість ідіотів тощо. Саме вони, ці елементи, мали в нових умовах замінити зміст класичного розуміння трагічного. Відмінною рисою подібних спроб слід вважати індивідуа-лізацію трагічного, тобто визнання того, що єдина можливість пізнан-ня трагічного — звернення до існування, до самої свідомості індивіда, зумовленої цим існуванням. Однак логічна еволюція «трагічного від-чуття життя» та спроб його осмислення завершилася естетизацією абсурду (інакше й не могло бути), бо пов'язана з тотальним вилучен-ням із мистецтва значного, піднесеного героя, який усім єством своїм пов'язаний з вузловою суперечністю епохи, є своєрідним обранцем, на долю якого випала висока місія.

Та ось на зміну трагічному героєві приходить супермен, герой де-тективу, авантюрист. Це не означає, що XX ст. не знає трагічних колі-зій, навпаки, загроза світової війни, екологічної катастрофи, перенасе-лення та чимало інших проблем, вирішення яких не можна зволікати, вимагає від мистецтва бути на рівні свого покликання. питання «бути чи не бути» звучить однаково як для окремої людини, так і для сус-пільства, для людства загалом. Воно адресоване всім, незалежно від раси, віросповідання, соціального статусу людини, і зрозуміле всім. Отже, суть трагічного набуває дещо іншого відтінку, відбиваючи віч-ний потяг до подолання історичних меж людської свободи, боротьби за майбутнє, до утвердження ідеалів навіть ціною особистого життя.

реальна історія здійснюється не тільки як трагедія, а й як коме-дія. З цього приводу к. Маркс писав, що історія діє ґрунтовно і про-ходить численні фази, забираючи до могили застарілу форму життя. Останньою фазою всесвітньо-історичної форми є її комедія. Такий хід історії потрібен для того, щоб людство весело розлучилося зі сво-їм минулим1.

1 див.: Маркс К. к критике гегелевской философии права // Маркс к., Энгельс Ф. — Соч. — 2-е изд. — Т. 1. —С. 418.

Естетика

Сміх, як відомо, звільняє людину від напруження, а почуття гумору вважається одним із найблагородніших людських почуттів. Звичайно, комічне і смішне — не одне й те саме, як і не все смішне — комічне. комічне радше є продуктом розвиненої людської культу-ри, здатністю поглянути на себе збоку, піднятися над своїми повсяк-денними інтересами. Як і трагічне, воно пов'язане зі свободою люди-ни, впевненістю її в безумовній можливості піднестися над собою, над власними інтересами. Гегель вважав, що загальним підґрунтям комедії є світ, у якому людина як суб'єкт зробила себе цілковитим господарем того, що є значущим для неї як сутнісний зміст її знань і здійснень; це світ, цілі якого руйнують самі себе своєю неістотністю. Суперечність між значущістю форми і нікчемністю змісту, що вгаду-ється критично спрямованим розумом, створює комічність колізії.

почуття гумору, як і будь-яке інше естетичне почуття, не дається людині від народження, воно розвивається разом із розвитком осо-бистості і стає показником динамічної гнучкості людського розуму й фантазії. За визначенням і. канта, гумор у позитивному значенні є саме здатність, талант людини без будь-яких підстав набувати добро-го настрою, коли про все судять не так, як звичайно, а навіть навпаки, проте, звичайно ж, за певними принципами розуму.

почуття гумору потрібне не тільки письменникові, художнику, а й читачеві, глядачу. Трапляються люди, які не відчувають комізму колі-зії, які зовсім почуттєві до гумору. Цікаво, наприклад, як Гоголь, про-аналізувавши першу виставу своєї комедії «ревізор», визначив причину невдачі її постановників. передусім, вважає Гоголь, невдало підібрано актора, який зробив Хлестакова звичайним брехуном, не зрозумівши справжньої природи комізму героя. письменник упевнений, що біль-ший успіх був би скоріше у разі, якби на роль Хлестакова призначили найбезталаннішого актора, переконавши його в тому, що Хлестаков — людина спритна, розумна і навіть благородна. і це тому, зазначає Го-голь, що Хлестаков зовсім не дурить — він не брехун за ремеслом, він сам забуває, що бреше, і навіть сам вірить у те, про що говорить1.

Важко взагалі знайти в житті людини щось таке, над чим не смі-ються люди. найбанальніші речі можуть викликати сміх, але так само сміються і над значними, глибокими явищами, якщо в них з'явиться якась неістотна сторона, яка суперечить звичкам і повсякденному до-1 див.: Гоголь И. В. произведения: в 4 т. — М., 1968.— Т. 2. — С. 489. Основні естетичні категорії

свідові людей. Сміх тоді є лише виявленням самовдоволеного прак-тичного розуму, знаком того, що ми досить розумні, щоб розпізна-ти контраст і відчути себе вищими за комічного героя. Буває також сміх знущальний, дошкульний, сміх від відчаю тощо. комічному, на-впаки, властива безконечна доброзичливість і впевненість у своєму безумовному піднесенні над власними суперечностями, а де сумне переживання. Зашкарублий розум не здатний до цього якраз у тому випадку, коли він найсмішніший для інших.

комічне найчастіше пов'язується із ситуацією, коли самі по собі незначні й неважливі цілі здійснюються з виглядом великої серйоз-ності та з великими приготуваннями. Але якщо людина і не досягає в цьому разі своєї мети, то нічого не втрачає, оскільки вона бажала чогось насправді незначного, що не впливає на її життя. комічною є й ситуація, коли людина бере на себе вирішення якихось надзвичай-них завдань, але абсолютно не здатна до цього. комічні колізії ство-рюються й унаслідок збігу протилежних інтересів і характерів. Що-правда, тут не повинно допускатися перемоги хибної суперечності, безглуздя і дурниць.

Сміх є необхідним елементом комічного, завдяки якому відбува-ється розв'язання самої колізії, а водночас і душевна розрядка гляда-ча, слухача, читача від напруги співпереживання. джерело комічного — це не тільки підміна змісту, значення, а й порушення міри, створен-ня ілюзії. Тому сміх супроводжує викриття нікчемності, що претен-дує на якусь значущість, сміх зміцнює гідність людини.

комічне є різноманітним, має різні ступені і форми вираження, такі, зокрема, як гумор, сатира, сарказм, іронія. усі вони є знаряддям подолання недоліків у людині та соціальних процесах, руйнації хиб-них ілюзій людей про себе, засобом утвердження торжества ідеалу через заперечення старого, віджилого.