Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко,| Д. Ю. Кучерюк

ЕСТЕТИКА

ПІДРУЧНИК

Затверджено

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

для стóдентів вищих навчальних заêладів

3-тє видання, доповнене і перероблене

Київ

«Центр óчбової літератóри»

2010

УДК 37.036(075.8) ББК 87.8я73 Е 86

Гриф надано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

(Лист № 14/18.2-722 від 04.04.2005)

Рецензенти:

Попович М. В. – доêтор філософсьêих наóê, професор (Інститóт філософії НАН Уêраїни);

Бровêо М. М. – доêтор філософсьêих наóê, професор (Київсьêий національний лінãвістичний óніверситет).

Автори:

доêтори філософсьêих наóê, професори Л. Т. Левчóê (розділи: I; XI; ХІІ; XIII — §1, 2, 4; XV — §2 ó співавторстві з О. І. Оніщенêо); В. І. Панченêо (розділи: ІІ; ІІІ; IV; Х; ХIV); О. І. Оніщенêо (розділи: VІІІ;IX;XIII — §3; XV — § 2 ó співавторстві з Л. Т. Левчóê); êанд. філос. наóê, доц. Д. Ю. Кóчерюê (розділи; V; VI; VII).

Левчук Л. Т., Панченко В. І., Оніщенко О. І.,|Кучерюк Д. Ю.^

Е 86   Естетика: Підручник / За заг. ред. Л. Т. Левчук. - 3-тє вид., допов. і пе-реробл. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 520 с.

ISBN 978-611-01-0109-7

Серед гуманітарних наук естетика посідає особливе місце. Послуговуючись багато-віковими надбаннями, вона активно впливає на формування чуттєвої культури людини. Висвітлено шляхи становлення й розвитку естетики, розглянуто такі наріжні її пробле-ми, як естетичні категорії, природа мистецтва, художня творчість, специфіка розвитку європейської та української естетики XX століття.

Автори пропонують свій погляд на історію, проблематику, теоретично-практичне значення естетичного знання.

Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями естетики.

УДК  37.036(075.8) ББК  87.8я73 ISBN 978-611-01-0109-7

© Левчук Л. Т., Панченко В. І„

Оніщенко О. І.,|Кучерюк Д. Ю.,|2010 © Центр учбової літератури, 2010