Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§5. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИСТЕЦТВО : Естетика . Підручник : Бібліотека для студентів

§5. ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИСТЕЦТВО


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Серед форм естетичної діяльності особливе місце посідає мисте-цтво — професійне та народне, фольклор. поява мистецтва як само-стійної форми естетичної діяльності має свою історію і логіку.

Матеріалістичний погляд на природу естетичної діяльності дає можливість визначити основні закономірності, що зумовили появу мистецтва та його розвиток. Які ж вони?

1.         Мистецтво виникло на основі розвинутих у межах безпосеред-ньої практичної діяльності естетичних потреб та естетичних здіб-ностей людини. розвинуті естетичні здібності й потреби сприяли формуванню суспільної необхідності культивування естетичних пе-реживань та перенесення в них центру ваги з практичної і магічної функцій у сферу формування за їх допомогою суспільних зв'язків і суспільних уявлень. при цьому зв'язок мистецтва з матеріальним виробництвом ніколи не зникав повністю, оскільки протиставлен-ня користі і незацікавленого задоволення, що дається естетичними об'єктами, було предметом дискусії протягом усієї історії мистецтва.

2.         В історії поділу праці поява мистецтва стала останньою фазою такого поділу праці на фізичну й розумову. усі попередні його істо-ричні форми — це, власне, поділ у сфері матеріального виробництва. Відокремлення духовного виробництва від матеріального вивільнило його (духовне виробництво) від прямої залежності та злитості з прак-тикою, створило умови для інтенсивного розвитку, формування про-фесійної діяльності у сфері мистецтва, науки, філософії. поділ праці на фізичну й духовну значною мірою був зумовлений виникненням нової соціально-економічної ситуації: з'явилися приватна власність і пов'язане з нею відчуження праці, експлуатація людини людиною, розшарування суспільства.

3.         історичним фактом було те, що мистецтво виникало тільки в суспільстві, поділеному на класи. класи, що панують у матеріально-му виробництві, контролюють виробництво духовне: ідеї та естетичні потреби панівного класу стають панівними ідеями й потребами. про-

Естетична діяльність та її форми

те така закономірність аж ніяк не принижує культурної та естетичної цінності мистецтва класового суспільства, оскільки кожен клас при всій своїй класовій обмеженості розвиває і культивує загальнолюд-ські гуманістичні ідеали та цінності у їхній конкретно-історичній формі. Водночас такий підхід до історії мистецтва дає можливість відшукати і зрозуміти причини та об'єктивні обставини виникнення й розвитку його історичних форм з погляду як змісту, так і форми, розподілу його на професійне і народне.

4.         Мистецтво розвивається лише у тісному зв'язку із соціально-

економічним і духовним життям суспільства. Цей зв'язок не є безпо-

середньою залежністю одного від іншого, а складним діалектичним

взаємозв'язком, що потребує щоразу конкретно-історичного аналізу.

В історії мистецтва відомі приклади як прямої, так і зворотної за-

лежності його від рівня соціально-економічного розвитку суспіль-

ства. Безсумнівним є також факт зростання ролі мистецтва, як і всієї

духов ної сфери, в соціальному розвитку.

5.         Функції мистецтва залежно від його конкретно-історичної

форми можуть змінюватися; важливість мистецтва поціновується в

кожну епоху по-різному: головною вважається то виховна, то гедо-

ністична, то дидактична, то якась інша функції. Водночас сутність

мистецтва в усі часи лишається єдиною, хоча світ мистецтва, його

види й жанри, стилі й художні школи, його взаємовідносини з жит-

тям дуже розмаїті в різні історичні епохи, за різних режимів, у різних

культурах і цивілізаціях. Ця сутність мистецтва полягає у творчості.

Саме творчість визначає і процес творення мистецтва, і процес його

сприйняття.

увесь час ми вели мову про естетичну діяльність, що існує в контексті суспільної практики, наголошували на її творчому ха-рактері. Але ж естетична діяльність збагачується, коли відділяєть-ся від практичної, існує самостійно, сприяючи розвиткові творчих здіб ностей людини. Звичайно, мистецтво виростає на найширших життєвих потребах. проте ці потреби нерідко не можуть реалізува-тися через соціально-економічну обмеженість умов життя конкретно-історичного суспільства. Саме тоді за допомогою мистецтва (воно стає переважно духовною формою діяльності) людина здобуває мож-ливість впливати на загальний розвиток суспільства, реалізовувати універсальну людську здібність формувати, змінювати, творити «за

Естетика

законами краси» свій духовно-практичний світ. Цим самим людина створює умови для реалізації потенційних можливостей життя кож-ного індивіда.

Межі й перешкоди, що ставляться природою, а ще більше — іс-нуючими суспільними умовами, тяжіють над людьми, а мистецтво створює передумови і закладає параметри вдосконалення людини й суспільства загалом. Однак відштовхується воно від життя, від тих конкретно-історичних умов, у яких відбувається художня діяльність суспільства. предметом художнього переосмислення, творчої пере-робки є все, що цікаве для людини в житті, тобто реальна дійсність, у якій проходить людське життя.

у цьому значенні мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості. проте зовнішні обставини не мають абсолютної влади над внутрішнім світом людини, тобто духов-не відображення дійсності не є її копією, воно є самостійним твором людського духу. Мистецтво в сукупності його художніх образів є ду-ховною, ідеальною моделлю світу, яка відображає не стільки реаль-ний світ, скільки бажаний.

Мистецтво, підходячи до дійсності з позицій вищих потреб роз-витку людини, створює ідеал, тобто ідеальний образ, ідеальну модель, які є загальною суспільною потребою. Естетичний ідеал, що є змістом мистецтва, відображає сутнісні риси, закономірності й вимоги реаль-ного життя, тобто так звану можливу, або віртуальну, реальність. Ось чому мистецтво, маючи змогу цілісно відтворювати життя, поєдную-чи у творах відображення дійсності, ідеалу, потреб суспільства, стає основою духовної культури, його колективною пам'яттю. За допомо-гою мистецтва здійснюється не тільки зв'язок людини з людиною, а й зв'язок поколінь, різних народів і різних культур. Мистецтво накла-дає на всі форми людського життя відбиток вічності, ідеальної життє-вості, що пронизують та оживлюють усі суспільні структури.

увесь потенціал мистецтва може бути залучений до формування й розвитку людської особистості. проте для цього суспільство має бути зацікавлене саме в такому його використанні, а не тільки для розваг або маніпулювання суспільною свідомістю. Адже справжня велич мистецтва розкривається тільки тоді, коли воно стає реальною силою. А такою силою воно є лише в діяльності особи, суспільства, що створюють гармонію світу й людини, природи і культури, поліп-шують якість життя.

Естетична діяльність та її форми

Контрольні запитання

1.         у чому полягає творчий потенціал людської праці?

2.         Як пов'язана естетична якість із формою речі, предмета?

3.         чи можна абсолютно розмежовувати або ототожнювати утилітарні та естетичні якості речей?

4.         із чим пов'язана поява дизайну як виду творчої діяльності?

5.         Тілесність людини є продуктом природи чи культури?

6.         чому мода є формою естетичної діяльності?

7.         чому свято є естетичним феноменом?

8.         чи потрібні знання та дотримання етикету сучасній людині?

9.         у чому полягає естетичне освоєння природи?

10.       Що таке своєрідність мистецтва як виду естетичної діяльності?

Список рекомендованої літератури

Адорно Теодор В. Эстетическая теория. — М., 2001. Банфи А. Философия искусства. — М., 1989. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991. даниленко В. Я. Основи дизайну. — к., 1996.

долгов к. М. реконструкция эстетического в западноевропейской и рус-ской культуре. — М., 2004.

іванов В. п. человеческая деятельность — познание — искусство. — к., 1977.

канарский А. С. диалектика эстетического процесса. Генезис чувствен-ной культуры. — к., 1982.

крюковский и. и. Homo pulcher. человек прекрасный : Очерк теорети-ческой эстетики человека. — Минск, 1983.

кучерюк Л Ю. Естетика праці. Ціннісні відносини. Творчість. Людина. — к., 1989.

проценко О. п. Етикет в просторі практичної філософії. — X., 2002. панченко В. і. Мистецтво в контексті культури. — к., 1998.