ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №4


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Поняття про якісний аналіз результатів експерименту.

2.         Інтерпретація результатів психологічних експериментів.

3.         Узагальнення результатів експерименту, формулювання висновків.

4.         Поняття про кількісний аналіз в психологічних експериментах.

5.         Наочно-графічне представлення результатів досліджень.

6.         Використання комп’ютера на етапах планування та проведення експериментів.

7.         Використання комп’ютера на етапі представлення результатів експериментів.

8.         Поняття про науковий стиль. Основні вимоги до мови наукового звіту.

9.         Структура та оформлення наукового звіту.

10.       Вимоги до виступів з представлення результатів наукового дослідження.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

 

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Інтерпретація результатів (від лат. interpretatio — І ) — системна процедура пояснення досліджуваних феноменів на ос-нові ІІ та систематизації результатів ІІІ дослідниць-кого матеріалу.

а.         тлумачення, пояснення;

б.         ідея, стратегія;

в.         теоретичної моделі;

г.         кількість груп;

д.         якісного і кількісного аналізу;

е.         дослідницького прогнозу.

Кількісний (математико-статистичний) аналіз — сукуп-

ність процедур, методів опису і перетворення дослідницьких

даних на основі використання        І          апарату. У психологічних

експериментах кількісний аналіз використовується переважно для опису та встановлення      ІІ       результатів.

а.         статистичної значимості;

б.         логіко-структурного;

в.         математико-статистичного;

г.         вірогідності.

Науковий стиль — один із  І           , що охоплює лексичні

особливості письмового та усного мовлення, яке обслуговує наукову сферу діяльності людини. Науковий стиль вирізняєть-ся ІІ способом викладу матеріалу: афективною нейтраль-ністю, чіткістю та однозначністю, відсутністю ІІІ , пере-важанням наукових термінів та абстрактної лексики.

а.         функціональних стилів мови;

б.         розділів мовознавства;

в.         формально-логічним;

г.         абстрактним;

д.         складнопідрядних та складносурядних конструкцій;

е.         сленгових, лайливих та діалектичних слів і виразів.

Якісний аналіз результатів — сукупність процедур та методів опису дослідницьких даних на основі І , індивідуально-го досвіду, інтуїції, методів логічного висновку. В експеримен-тальній психології якісний аналіз використовується для опису та характеристики      ІІ      .

а.         каузального зв’язку між явищами;

б.         теоретичних умовисновків та узагальнень;

в.         експериментальних даних;

г.         кореляційного зв’язку між явищами.

Висновки за результатами експериментального дослід-ження — це І пояснення емпірично встановленої залежнос-ті між двома або більше явищами. Висновки містять основну інформацію про результати ІІ в максимально стислому та узагальненому вигляді.

а.         кореляційні;

б.         причинні (каузальні);

в.         наукового дослідження;

г.         якісного та кількісного аналізу.

Вкажіть правильні твердження.

Відповідь представте у вигляді — а, б і т.д.

Звіт за результатами психологічного дослідження це:

а.         короткий виклад основних результатів дослідження, орієн-

тований на ознайомлення загалу із процедурою проведення

дослідження та загальними результатами;

б.         представлення основних результатів дослідження, із зазна-

ченням теоретичної бази, методів та процедури проведен-

ня, детальною інтерпретацією, ґрунтовними узагальнення-

ми та висновками;

 

 

в.         повне та ґрунтовне представлення результатів відповідно

до дослідницької програми;

г.         індивідуальні або колективні роботи, розраховані на широ-

кий загал, що видаються у книжному вигляді.

При аналізі результатів міжгрупових експериментів використовуються такі методи статистичного висновку:

а.         U-критерій Манна-Уітні;

б.         t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок;

в.         S-критерій Джонкіра;

г.         критерій знаків (G);

д.         критерій χr2 Фрідмана;

е.         L-критерій тенденцій Пейджа;

ж.        критерій ϕ* — кутове перетворення Фішера.

Категоризація як спосіб якісного аналізу результатів

психологічного дослідження це:

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

а.         систематизація та диференціація матеріалу дослідження за

типами, видами, варіантами, побудова схем та структур;

б.         систематизований опис випадків, як тих, що найповніше

відображують типи та варіанти, так і тих, які є виключен-

нями із загальних правил;

в.         тлумачення генетичних зв’язків між явищами; пояснення про-

цесів розвитку та становлення явищ, ролі різних факторів у

цих процесах;

г.         тлумачення структурних зв’язків між явищами та в середи-

ні окремих явищ; пояснення явищ у характеристиках

систем та типів зв’язку.

При  проведенні  невалідного  експерименту  основними причинами артефактних висновків є такі:

а.         нерепрезентативність вибірки;

б.         використання квазіекспериментальних планів;

в.         використання планів з малим N;

г.         низький рівень операціоналізації змінних;

д.         помилки планування та контролю;

е.         наявність загроз валідності експерименту;

ж.        використання процедур суворого контролю в експерименті.

Генетичний метод інтерпретації результатів психологіч-ного дослідження це:

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

 

а.

б.

в.

 

систематизований опис випадків, як тих, що найповніше ві-дображують типи та варіанти, так і тих, які є виключення-ми із загальних правил;

тлумачення генетичних зв’язків між явищами; пояснення процесів розвитку та становлення явищ, ролі різних факто-рів у цих процесах;

тлумачення структурних зв’язків між явищами та в середи-ні окремих явищ; пояснення явищ у характеристиках сис-тем та типів зв’язку.

 

Доповніть схему.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

 

а. б. в.

г.

 

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

достовірні; валідні;

Висновки, в яких

відсутні помилки

інтерпретації та уза-

гальнення

всновки, які містять по-милки інтерпретації та узагальнення; всновки, зроблені на осно-ві теоретичних мірку-вань та узагальнень.

 

 

 

 

 

а. б. в.

г.

а.

б. в.

г.

 

Типи висновків наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

Основа висновку

•          Статис-

тичні

•          І          

 

            <^     ІІ

 

            /            Висновки на

/      основі зіставлення

\      емпіричних даних і

Nyтеоретичних гіпотез

змістові; валідні;

висновки на основі перевір-ки статистичних гіпотез; висновки на основі матема-тико-статистичного уза-гальнення результатів.

Послідовність формулювання висновків наукового дослідження

стосується теоретичного обґрунтування дослідження та

його теоретичної моделі;

стосується результатів робіт інших авторів;

Група висновків І:

стосується проблеми вибору

та конструювання методів,

Група висновків ІІ:

їх релевантності проблемі;

Група висновків ІІІ:

стосуються результатів, отри-маних у ході дослідження та аналізу.

 

Проблема недостовірності (артефактності) висновків

наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

а.         проведення невалідного експерименту;

б.         низький контроль змістових висновків;

Джерела артефактних висновків

Недостатність контролю висновків

в.         низький контроль

статистичних

висновків;

ІІ

ІІІ

г.         загрози зовнішній

валідності;

д.         загрози внутрішній валідності.

 

Проблема недостовірності (артефактності) висновків

наукового дослідження

за Корнилова Т. В. Экспериментальна психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

а.         наявність загроз

Джерела артефактних висновків

валідності;

низький          помилки        

рівень плану-           

операціо-       вання  ІІ

налізації          та       

змінних          контролю      

б.         проведення експери-

мету в лаборатор-     І

них умовах;

в.         нерепрезентатив-

ність вибірки;

г.         нееквівалентність груп.

Встановіть відповідність.

Відповідь представте у вигляді — а–б.

Можливості використання комп’ютерів на різних етапах наукового дослідження

 

а.         Висунення гіпотези  а.         Статистичний аналіз, автоматичні обчислення за наперед заданими формулами, візуалізація графічної інформації

б.         Збір інформації про схожі дослідження      б.         Створення тексту статті, реферату, дисерта-ції, табличне та графічне представлення в ньому даних, створення мультимедійних пре-зентацій своєї роботи

в.         Планування експе-рименту в.         Відеозапис, звукозапис, демонстрації фільмів, рисунків та іншого матеріалу, психодіагности-ка, тестування, анкетні опитування, створен-ня баз даних

г.         Проведення експе-рименту г.         Пошук літератури в Інтернет, сканування ма-лодоступної літератури, створення електрон-них бібліотек та каталогів, листування з коле-гами по електронній пошті

д.         Аналіз результатів     д.         Оформлення та вічне збереження опису екс-перименту, матеріалів до експерименту, крес-лень, рисунків, звукових та відеофайлів

е.         Висновки       е.         База даних, банк гіпотез

 

Методи статистичного висновку

 

а.         Виявлення відмінностей в рівні прояву ознаки    а.         Критерій %2 — Пірсона

Критерій X Колмогорова-Смірнова

Критерій ф* — кутове перетворення

Фішера

б.         Оцінка достовірності зсуву значень           б.         U — критерій Манна-Уітні

t — критерій Стьюдента для незалежних

вибірок

S-критерій Джонкіра

Критерій ϕ* — кутове перетворення

Фішера

в.         Виявлення відмінностей у розподілі ознак            в.         Критерій знаків (G)

t — критерій Стьюдента для залежних

вибірок

Критерій χr2 Фрідмана

L — критерій тенденцій Пейджа

Критерій ϕ* — кутове перетворення

Фішера

г.         Аналіз факторних експериментів    г.         Двохфакторний дисперсійний аналіз

Тестове представлення результатів наукових досліджень

 

а.         Тези наукової доповіді         а.         Кваліфікаційні наукові роботи.

б.         Стаття у науковому журналі або збірнику наукових праць         б.         Короткий виклад основних результа-тів дослідження, орієнтований на оз-найомлення загалу із його процеду-рою та результатами

в.         Звіт про науково-дослідну роботу  в.         Повне та ґрунтовне представлення результатів відповідно до дослідниць-кої програми

г.         Кваліфікаційні наукові ро-боти: курсові, дипломні ро-боти, дисертації г.         Представлення результатів дослід-ження, із зазначенням теоретичної бази, методів та процедури, інтерпре-тацією та висновками

д.         Монографії за результатами досліджень    д.         Індивідуальні або колективні роботи, що видаються у книжному вигляді

 

Структура виступу за результатами наукового дослідження

 

а.         Представлення          а.         Подяка аудиторії за уважність до доповідача та заці-кавленість роботою; подяка керівникам роботи та ін-шим особам, які зробили значні внески у її розвиток

б.         Вступ  б.         Коротке та змістовне узагальнення основних резуль-татів роботи, накреслення подальших перспектив

в.         Основна час-тина    в.         Запрошення до обговорення основних результатів роботи, відповіді на запитання колег

г.         Висновки       г.         Зазначення теми роботи, представлення авторів та керівників роботи, установи при якій вона викону-валася

д.         Подяка            д.         Представлення методів та процедури дослідження, оголошення основних результатів

е.         Дискусія         е.         Зазначення актуальності дослідження, його основ-них структурно-методологічних елементів

Структура звіту за результатами наукового дослідження

 

а.         Титульна сто-рінка   а.         Матеріали, що є цінними, однак, недоцільними для представлення у основному тексті

б.         Зміст роботи  б.         Основні узагальнення, отримані в ході дослідження (зокрема авторська модель досліджуваного явища)

в.         Вступ  в.         Використані джерела в алфавітному порядку відпо-відно до основних бібліографічних вимог

г.         Теоретична частина г.         Структурно-методологічні елементи дослідження, його наукова новизна, практичне значення тощо

д.         Практична частина   д.         Методологічні засади дослідження, аналіз робіт інших авторів, авторська модель досліджуваного явища

е.         Висновки       е.         Методи та процедура дослідження, хід аналізу от-риманих результатів, їх ґрунтовна інтерпретація

ж.        Список джерел         ж.        Структура роботи із зазначенням сторінок

к.         Додатки (за необхідності)    к.         Тема роботи, інформація про авторів та керівників, установу де виконувалася робота, місто та рік по-дання до розгляду

Практичні завдання

Практичним завдання за четвертий модуль полягає у пред-ставленні результатів власного експериментального досліджен-ня. Студенти на основі звіту за результатами дослідження го-тують виступ — захист власного експерименту (регламент виступу — 5–7 хвилин).

Структура захисту дослідницької роботи:

1.         Оголошення теми дослідження та представлення його авторів.

2.         Розкриття актуальності заявленої теми.

3.         Визначення об’єкту та предмету дослідження, його мети, гіпотези та завдань.

4.         Представлення теоретичних засад дослідження.

5.         Представлення основних методів та процедури проведення дослідження.

6.         Інтерпретація отриманих даних.

7.         Представлення висновків.

За бажанням, студенти можуть захищатися з використан-

ням презентації дослідження, зробленої у Power Point.

Творчі завдання

Творче завдання з курсу «Експериментальна психологія» є комп-лексним за своїм характером і полягає у плануванні, проведенні та обробці результатів власного експериментального дослідження. На заняттях практичного курсу четвертого модуля студенти здій-снили кількісний та якісний аналіз даних психологічного експери-менту, проінтерпретували результати та узагальнили їх у вис-новках. Проведена робота має бути представлена у вигляді звіту

 

Структура звіту         Змістове наповнення

I. Титульна сторінка Тема роботи, інформація про автора та керівника, устано-ву де виконувалася робота, місто та рік подання

II. Зміст роботи         Структура роботи із зазначенням сторінок, на яких почи-наються розділи

Закінчення таблиці

 

III. Вступ        Актуальність дослідження, його об’єкт, предмет, залежна та незалежна змінні, мета, гіпотеза, завдання, методи та процедура проведення, практичне значення, умови забез-печення надійності та вірогідності результатів

IV. Теоретична частина       Теоретична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу містять логічно розділені підрозділи (па-раграфи). В ній представляються методологічні засади дослідження, аналізуються роботи інших авторів, форму-люється авторська модель досліджуваного явища

V. Практична частина          Практична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параг-рафи). В ній детально описуються методи та процедура дослідження, хід аналізу отриманих результатів, їх ґрун-товна інтерпретація

VI. Висновки Подаються основні узагальнення отримані в ході роботи

VII. Список джерел  Список використаних джерел в алфавітному порядку від-повідно до основних бібліографічних вимог

VIII. Додатки Матеріали, що є цінними для розуміння результатів роботи, однак недоцільними для представлення у основному тексті