Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2.2. Структура та оформлення письмового наукового звіту : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

4.2.2. Структура та оформлення письмового наукового звіту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Письмовий науковий звіт — звіт за результатами наукового дослідження, викладений на письмі з дотриманням усіх формально-логічних вимог наукового стилю. Існують загальні правила щодо структури наукових звітів, продиктовані логікою наукового дослід-ження: наявність вступу із окресленням структурно-методологічних елементів дослідження, теоретичної частини із аналізом основних наукових джерел, практичної частини із описом методів досліджен-ня та отриманих результатів і висновків. Обов’язковими є такі фор-мальні елементи звіту як титульна сторінка, зміст і список викорис-таних джерел.

Варіанти текстового представлення результатів дослідження

Загальні вимоги до оформлення наукового звіту

 

Текстове представлення      Особливості та зміст

Тези наукової доповіді         Короткий виклад основних результатів досліджен-ня, орієнтований на ознайомлення загалу із проце-дурою проведення дослідження та загальними ре-зультатами

Стаття у науковому журналі або збірнику наукових праць         Представлення основних результатів дослідження, із зазначенням теоретичної бази, методів та проце-дури проведення, детальною інтерпретацією, ґрун-товними узагальненнями та висновками

Звіт про науково-дослідну роботу  Повне та ґрунтовне представлення результатів від-повідно до дослідницької програми за такими розді-лами: вступ, теоретична частина, практична части-на, висновки. У звіті подаються і «сирі» дані і про-міжні результати дослідження (у додатках)

Кваліфікаційні наукові роботи: курсові, дипломні роботи, дисертації    Кваліфікаційні наукові роботи є варіантами науко-вих звітів, різного ступеня складності. Як правило, в таких роботах подаються результати не одного дос-лідження, а систематичної дослідницької роботи по вивченню того або іншого явища

Монографії за результатами психологічних досліджень  Індивідуальні або колективні роботи, розраховані на широкий загал, що видаються у книжному вигляді. Зміст та структура монографій регламентується власне авторами і може відхилятися від стандартів, зокрема більша популярність викладу тощо

за вимогами ВАК України

•          виклад тексту державною мовою з однієї сторони аркуша біло-го паперу формату А4;

•          нумерація сторінок в правому верхньому кутку аркуша;

•          базовий шрифт — Times New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5;

•          береги полів: праве — 10–15 мм; ліве — 20–35 мм; верхнє, нижнє — 20–25 мм;

•          чіткість шрифтів, таблиць, графіків тощо;

•          таблиці підписуються згори по центру, графіки знизу по центру;

 

•          виділення структурних частин роботи з нової сторінки та вели-кими літерами;

•          розділи позначаються римськими цифрами, параграфи — арабсь-кими цифрами розділеними крапкою.

Типова структура звіту за результатами наукового

дослідження

за Музика О. Л. Курсові роботи з психології: навчально-методичний посібник. — Житомир, 1999. — 38 с.

Оформлення посилань у науковому звіті

 

Структура звіту         Змістове наповнення

I. Титульна сторінка Тема роботи, інформація про авторів та наукових керівників, ус-танову де виконувалася робота, місто та рік подання до розгляду

II. Зміст роботи         Структура роботи із зазначенням сторінок, на яких починають-ся розділи, підрозділи (параграфи), список використаних джерел, III. Вступ     Актуальність дослідження, його об’єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання, методи та процедура проведення, наукова новина роботи, практичне та теоретичне значення, умови забезпечен-ня надійності та вірогідності результатів

IV. Теоре-тична частина     Теоретична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параграфи). У теоретичній частині роботи представляються методологічні засади дослідження, аналізуються роботи інших авторів, формулюється авторська модель досліджуваного явища

V. Прак-тична частина        Практична частина може складатися з кількох розділів, які, в свою чергу, містять логічно розділені підрозділи (параграфи). В практичній частині роботи детально описуються методи та процедура дослідження, хід аналізу отриманих результатів, їх ґрунтовна інтерпретація

VI. Вис-новки           Основні узагальнення, отримані в ході дослідження, подаються як теоретичні висновки (зокрема авторська модель досліджува-ного явища). Також представляються результати досліджень

VII. Список джерел  Список використаних джерел в алфавітному порядку відповід-но до основних бібліографічних вимог

VIII. Додат-ки (за не-обхідності)    Матеріали, що є цінними для розуміння результатів роботи, однак, недоцільними для представлення у основному тексті

 

Види посилань         Правила оформлення

Прямі цитати Подаються за правилами прямої мови із посиланнями на

першоджерела. Варіанти посилань:

[4; 12] (в тексті після цитати: перша цифра — номер джерела у списку, друга сторінка знаходження цитати, сама робота наводиться у списку джерел);

(Музика О. Л., 1998, С. 8) (в тексті після цитати: автор, рік ви-дання роботи, сторінка знаходження цитати, сама робота наводиться у списку джерел);

Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості // Обдарована дитина, 1998. — С. 6-10 (як виноски знизу сторінки або розділу, список джерел у роботі може бути відсутній)

Згадка

авторської

думки  Подається за правилами непрямої мови із збереженням основної думки автора. У посиланнях можна не згадувати сторінок знаходження цитати