Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.2.5. Вибір стратегії та планів експериментального дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.5. Вибір стратегії та планів експериментального дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

На етапі планування та проведення експерименту дослідник обирає його стратегію та план. Правильний вибір забезпечує отри-мання результатів в найшвидший та найпростіший спосіб та забезпе-чує валідність експерименту.

Схема вибору стратегії та плану експериментального дослід-

ження

 

Етапи  Пр.: загальна гіпотеза: уважність сту-дентів на лекціях залежить від швид-кості подання та цікавості матеріалу        Реалізація у

дослідницькій

програмі

Вибір стратегії експерименту

(констатуючої, формуючої чи зіставлення)           Вибір стратегії експерименту зале-жить від того, яке явище та в який спосіб планується вивчати. Пр.: Нас цікавить чи залежить уваж-ність студентів від таких факторів, як швидкість подання лекційного матері-алу та його цікавість для студентів. В такому випадку стратегія експери-менту — констатуюча          Визначення стратегії експе-рименту, пояс-нення вибору

Вибір плану за способом представлення незалежних змінних (якісного, кількісного чи ком-бінованого)   Вибір плану на цьому етапі залежить від способу представлення незалеж-ної змінної (типу шкали). Пр.: Комбінований план експеримен-ту. Дві незалежних змінних: швид-кість подання матеріалу (НЗ1) та ціка-вість матеріалу (НЗ2). НЗ1 — інтер-вальна шкала (70–51 слів/хв; 50–31 слів/хв; 30–11 слів/хв); НЗ2 — номі-нальна шкала (цікавий; нецікавий)  Визначення плану, опис незалежної змінної

(змінних) (пред-ставлення у якісному чи кількісному виг-ляді)

Вибір плану за кількістю груп

(міжгрупового чи внутрішньогрупо-вого) План визначається кількістю груп в експерименті.

Пр.: Внутрішньогруповий план експерименту. Експериментальна група — студенти ІІІ курсу соціаль-но-психологічного факультету Жито-мирського державного університету ім. Івана Франка (67 осіб)  Визначення плану, опис вибірки із поділом на експери-ментальні групи

 

 

Закінчення таблиці

 

Вибір плану за особливостями контролю ва-лідності (істин-ного чи квазіек-сперименту)   Тип плану обирається з міркувань дос-лідницької зручності та можливостей контролю валідності. Пр.: Квазіексперимент з еквівалентними часовими серіями

(Х1ОХ2ОХ3ОХ4ОХ5ОХ6О)          Визначення плану,

представлення схеми плану

Вибір плану за кількістю неза-лежних змінних та їх варіантів

(плану з однією незалежною змінною чи фак-торного плану)   План обирається за кількістю змінних. Пр.: Факторний план експерименту (3*2)        Визначення плану, опис ва-ріантів змінної, представлення плану (для факторного експерименту)

 

                        НЗ1    

 

           

            70–51 слів/хв 50–31 слів/хв 30–31 слів/хв

 

            НЗ2     цікавий           Х1О    Х2О    Х3О   

 

           

            неціка-вий     Х4О    Х5О    Х6О   

 

Визначення способів кон-тролю в експе-рименті           Способи контролю задаються як можли-востями планів, так і процедурою органі-зації експерименту. Пр.: В експерименті використано такі способи контролю: множинні виміри (фон, природній розвиток, ефект тесту-вання, інструментальна похибка, відбір, відсіювання); прихована позиція спос-терігача (взаємодія виміру з Х); трива-лість в часі, прихованість впливів (ре-акція учасників на Х), читання різними лекторами (фон)     Опис основних способів кон-тролю, в експе-рименті, аналіз загроз валід-ності