Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.4. Вибір змінних та формулювання експериментальних гіпотез : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.4. Вибір змінних та формулювання експериментальних гіпотез


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

На етапі формулювання експериментальних (дослідниць-ких) гіпотез дослідник конкретизує загальну гіпотезу дослідження у системі наукових припущень, які мають бути доведені або спрос-товані в ході роботи. Експериментальна гіпотеза завжди відобра-жує характер зв’язку між змінними, які мають бути чітко визначе-ними — операціоналізованими. Формулювання гіпотез вимагає і визначення завдань — конкретних кроків на шляху наукового дос-лідження.

 

 

Етапи формулювання експериментальних гіпотез та їх реалізація у програмі

 

Етапи  Зміст   Реалізація у

дослідницькій

програмі

Вибір змінних            Формулювання експериментальної гіпотези не-можливе без вибору та означення змінних: за-лежної — явища, що вивчається (предмет дослідження), та незалежної — умови, якою ма-ніпулює експериментатор. Змінні операціоналі-зуються; встановлюється розмах незалежної змінної та фіксуються усі варіанти (рівні) її про-яву. До того ж в експерименті обов’язково виз-начаються контрольовані змінні — умови, які контролюються та рандомізовані змінні — умо-ви, які змінюються випадково і не залежать від волі експериментатора    Операціоналізо-вані визначення залежної та не-залежної змін-них; опис усіх рівнів прояву незалежної змінної; визна-чення контро-льованих та рандомізованих змінних

Форму-лювання гіпотез експери-менту    Експериментальні гіпотези, як і будь-які інші дослідницькі, мають бути конкретними та опера-ціоналізованими. Як правило, формулюється од-на експериментальна гіпотеза, однак може бути кілька. Якщо теоретичний аналіз був ретельний і у результаті була розроблена авторська модель досліджуваного явища — створення такої гіпо-тези — справа нескладна. Автор чітко описує, який саме зв’язок він передбачає між явищами. Пр.: планування і проведення реальних дослід-жень студентами, у межах навчальних курсів з психології, значно збільшує їх зацікавленість та сприяє розвитку професійної ідентифікації   Сформульована гіпотеза (гіпоте-зи) дослідження

Форму-лювання основ-них зав-дань дослід-ження        Завдання дослідження — це конкретизація його загальної мети, вони узгоджуються з темою, ме-тою, об’єктом та предметом і, обов’язково, з гі-потезою дослідження. До того ж, кожне зав-дання має бути вузьким та максимально кон-кретним. Як правило, спочатку формулюють завдання, які стосуються теоретичного аналізу проблеми. Пр.: проаналізувати наукову літера-туру з питань...; вивчити особливості...; далі завдання розробки, адаптації методів роботи та проведення дослідження. Пр.: спланувати екс-перимент з вивчення...; і наостанок — завдання безпосередньої перевірки гіпотез. Пр.: досліди-ти особливості впливу...            Перелік завдань дослідження