Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2.3. Теоретичний аналіз проблеми : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.2.3. Теоретичний аналіз проблеми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Теоретичний аналіз проблеми є обов’язковим і необхідним етапом наукового дослідження. Психологічне знання знаходиться у постійному розвитку, що призводить до виникнення нових течій та підходів. Дослідники, які працюють в межах різних підходів застосо-вують різні методи та прийоми. Всебічний аналіз наукової літерату-ри з проблеми забезпечує формування системного авторського погляду на явище, що вивчається. Дослідницька програма — є своє-рідним планом, який дозволяє комплексно підійти до теоретичного аналізу проблеми на кожному із його етапів.

Етапи теоретичного аналізу проблеми та їх реалізація у дослідницькій програмі

 

Етапи  Зміст   Реалізація у дослід-ницькій програмі

Аналіз предметного поля дослідження      За законами наукової логіки кожне дослідження має бути обґрунтовано теоретично. Тобто, Ви маєте проана-лізувати та систематизувати певну кількість наукових літературних дже-рел, які розкривають проблеми, ок-реслені вами у об’єкті та предметі дос-лідження. Бажано розглянути кілька точок зору на проблему дослідження, виділити параметри та критерії аналі-зу, які Ви будете враховувати у своє-му експерименті         Список літератури для аналізу, в основі якого базова літера-тура — підручники та посібники, а та-кож журнальні стат-ті та інш. наукові ро-боти.

Аналіз

близьких

досліджень     Етикою психології передбачено при плануванні власного дослідження спи-ратись на близькі роботи інших авто-рів. Це не означає, що Ви маєте знай-ти ідентичні за теоретичною основою та методами роботи. Ваше основне завдання — ознайомитись з тим, що було зроблено в обраній вами сфері, щоб сформувати загальне уявлення про проблему та накреслити власний шлях    Список літератури для аналізу, в основі якого дослідницькі роботи — статті, курсові дипломні, дисертації, монографії

Закінчення таблиці

 

Етапи  Зміст   Реалізація у дослід-ницькій програмі

Визначення методологіч-них засад дослідження З метою методологічного обґрунту-вання дослідження, Ви маєте ознайо-митись з базовою парадигмою, яке має місце в науці на сьогодні. Основне Ваше завдання — сформу-лювати чітку впорядковану систему принципів — філософії дослідження, які б реалізовувались на кожному з його етапів          Список літератури для аналізу, в основі якого — теоретичні статті та монографії, джерела з історії та теорії психології

Створення авторської моделі досліджува-ного явища     Останнім і найважливішим кроком тео-ретичного аналізу та обґрунтування проблеми є створення власної моделі досліджуваного явища. На цьому етапі Ви маєте сформувати власний погляд на проблему: дати визначення основ-них понять (власні або інших дослід-ників), чітко сформулювати власне ба-чення проблеми та спрогнозувати можливі результати       Стислий перелік дос-лідників та їх поло-жень, концепцій та теорій, які лягли в основу Вашої робо-ти. Перелік методів, які планується вико-ристати. Перелік ос-новних понять дос-лідження