Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1.6. Плани з однією незалежною змінною та факторні плани : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

3.1.6. Плани з однією незалежною змінною та факторні плани


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Залежно від кількості незалежних змінних, задіяних у експери-менті, плани поділяються на факторні (багатофакторні, плани з кількома незалежними змінними) та плани з однією незалежною змінною (однофакторні). НЗ є фактором маніпуляції в експеримен-ті, звідки і назви планів: однофакторні — з однією НЗ; багатофак-торні — з кількома НЗ.

Види планів

 

Плани з

 

однією НЗ

 

Факторні плани

 

 

 

 

Переваги і недоліки факторних планів та планів з однією неза-лежною змінною

за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

Дворівневі плани

Плани, в яких НЗ має лише

два рівні

прояву, часто

вплив та його

відсутність.

Пр.: Вивчення

впливу

кофеїну на

емоційний стан

людини.

Варіанти НЗ:

вживання кави

з кофеїном;

кави без

кофеїну

 

Багаторівневі

            плани

Плани, в яких

НЗ має три або

більше рівнів

прояву.

Пр.: Вивчення

впливу музики

різних стилів на

емоційний стан

людини.

Варіанти НЗ:

класична музика

(мінор/мажор);

рок-музика;

естрадна,

психоделічна

музика

 

Кожна з НЗ (яких дві або більше) мо-

же мати два або більше рівнів прояву.

Пр.: Вивчення впливу музики різних

стилів та різної голосності на

емоційний стан людини.

Варіанти НЗ1: класична музика

(мінор/мажор); рок-музика; естрадна,

психоделічна музика.

Варіанти НЗ2: голосне звучання, тихе

звучання

Схематичне позначення факторних

планів:

5*2

кількість цифр — кількість НЗ;

числове позначення — кількість рівнів

кожної НЗ

множення — кількість варіантів

впливу (10)

 

 

Дворівневий план з однією незалежною змінною

Переваги        Недоліки

Легкість у побудові, аналізі та інтер-претації.

Однозначність інтерпретації про наяв-ність/відсутність каузального зв’язку   Неможливість висновку про функцію (характер) каузальної залежності. Обмеженість дослідницького про-гнозу

 

 

Закінчення таблиці

 

Багаторівневий план з однією незалежною змінною

Переваги        Недоліки

Можливість висновку про функцію (характер) каузальної залежності. Можливість дослідницького прогнозу            Збільшення затрат часу (міжгрупо-вий план) та учасників (внутрішньо-груповий план). Складність статистичних вимірів

Факторний план

Переваги        Недоліки

Можливість перевірки складних гіпотез. Можливість висновку про взає-мозв’язок змінних та їх комплексний вплив.

Підвищення статистичної чутливості. Можливість дослідницького прогнозу Складність побудови (громіздкі

схеми).

Складність статистичного аналізу та

інтерпретації результатів.

Збільшення затрат часу та кількості

учасників

Методи планування (представлення) факторних

експериментів

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

Табличний метод

Всі можливі варіанти незалежних змінних представляються у рядках та стовпчиках таблиці. Використовується переважно для фак-торних планів з двома НЗ-ми.

Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів та різної голосності на емоційний стан людини.

Варіанти НЗ1: класична музика (мінор/мажор); рок-музика; естрадна музи-ка; психоделічна музика.

Варіанти НЗ2: голосне звучання; тихе звучання.

 

            НЗ1: Стиль музики

 

            Класика (мінор)        Класика (мажор)       Рок-музика     Естрадна музика       Психоделіч-на музика

            Голосне звучання     1          2          3          4          5

 

            Тихе звучання           6          7          8          9          10

Висновок: в експерименті буде задіяно 10 варіантів впливу стиль музики / голосність звучання.

 Метод латинського квадрату

Використовується для факторних планів з трьома НЗ-ми. Передбачає редукцію впливів: два рівня різних НЗ-х зустрічаються лише один раз. Використання латинських літер в якості умовних поз-начень дала назву методу — «латинський квадрат».

Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів, різної голосності та якості на емоційний стан людини.

Варіанти НЗ1: рок-музика; естрадна музика; психоделічна музика (L1, L2, L3).

Варіанти НЗ2: голосне звучання; звучання помірної голосності; тихе звучання (M1, M2, M3).

Варіанти НЗ3: якісне звучання; звучання середньої якості; неякісне звучання (A, B, C).

 

            Li         L2        Ьз

Mi        A         B         C

M2      В         С         А

Мз       С         В         А

Висновок: в експерименті буде задіяно 9 варіантів (на перетині змінних) впливу стиль музики / голосність звучання / якість звучання.

Метод греко-латинського квадрату

Використовується для факторних планів з чотирма НЗ-ми. До латинської букви плану приєднується грецька буква, що означає рів-

ні четвертої змінної.

Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів, різної голосності, якості та спо-собу програвання на емоційний стан людини.

Варіанти НЗі: рок-музика; естрадна музика; психоделічна музика (Li, L2, Ьз).

Варіанти НЗг: голосне звучання; звучання помірної голосності; тихе звучання (Mi, М2, Мз).

Варіанти НЗз: якісне звучання; звучання середньої якості; неякісне звучання (А, В, С).

Варіанти НЗг. «живе» звучання; магнітофонних запис; цифровий запис (а, Д у).

 

            Li         Li         Ьз

Мі        Aа       Bр       Cт

М2      Вр       Ст       Аа

Мз       Ст       Ва        Ар

Висновок: в експерименті буде задіяно 9 варіантів (на перетині змінних) впливу стиль музики / голосність звучання / якість звучання.

 

 

Особливості каузального зв’язку у факторних

експериментах

за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова-ние. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

Основний ефект

Основний ефект демонструє вплив кожної з незалежних змінних на ЗЗ. У факторному експерименті кількість основних ефек-тів визначається кількістю задіяних у ньому НЗ. Для встановлення основного ефекту для однієї НЗ, результати по другій НЗ узагальню-ються і порівнюються між собою.

                        НЗ1:

            2 с / слово      4 с / слово

НЗ2     образи            17        23

 

            механічне       12        18

Пр.: Вивчення впливу способу запам’ятовування        Результати експерименту та швидкості демонстрації     (кількість слів) матеріалу на якість за-пам’ятовування матеріалу (кількість одиниць, що запам’яталися).

Варіанти НЗ1: 1 слово в 2 с; 1 слово в 4 с.

Варіанти НЗ2: вико-ристання образів при за-пам’ятовуванні; механічне запам’ятовування.

Так, для встановлення основного ефекту для НЗ2 (перевірки гіпотези: якість запам’ятовування матеріалу покращується при використанні візуальних образів) слід узагальнити дані по НЗ1: середнє арифметичне для рядка «образи» — 20 слів, для рядка «механічне» — 15 слів. Отже основний ефект для НЗ2 існує (якість за-пам’ятовування покращується при використанні візуальних образів). Слід заува-жити, що остаточний висновок можливий лише за умови перевірки значимості (проведення дисперсійного аналізу).

Основний ефект для НЗ1 встановлюється аналогічно.

Висновок: в експерименті може бути встановлено два основних ефекти (для швидкості демонстрації та для способу запам’ятовування).

Взаємодія змінних при відсутності основного ефекту

В результаті дослідження основного ефекту може бути вста-новлена його відсутність для усіх змінних. Однак, це не свідчить про повну відсутність казуального зв’язку між ЗЗ та НЗ-ми. Адже на за-лежну змінну може впливати не окремо якась із НЗ-х, а їх взаємодія.Для встановлення взаємодії при відсутності значимого ефекту слід

окремо аналізувати кожен із варіантів взаємодії НЗ-х.

Пр.: Вивчення впливу

Результати експерименту

                        НЗ1:

            на землі          під водою

НЗ2     на землі          13,15   8,6

 

            під водою       8,4       14,4

контексту, в якому здійсню-валося запам’ятовування на     (кількість слів) якість відтворення матеріа лу. В експерименті, проведе-ному Д. Годденом та А. Ба-делі, учасники (члени дай-вінг-клубу) запам’ятовували та відтворювали слова або на березі, або в морі на гли-бині 20 футів.

Варіанти НЗ1: запам’ятовування на землі; запам’ятовування під водою.

Варіанти НЗ2: відтворення на землі; відтворення під водою.

Для вивчення впливу взаємодії НЗ-х (перевірки гіпотези: відтворення матері-алу в тих самих умовах, в яких він запам’ятовувався буде здійснюватись краще). Дійсно, якщо учасники запам’ятовували слова на землі, то вони успішно відтворю-вали їх на землі (13,5), але не у воді (8,6); якщо запам’ятовували під водою, то і відтворювали успішніше під водою (11,4), а не на землі (8,4). Отже, контекст, в якому здійснюється запам’ятовування, дійсно впливає на якість відтворення ма-теріалу. Слід зауважити, що остаточний висновок можливий лише за умови пере-вірки значимості (проведення дисперсійного аналізу).

Висновок: в експерименті відсутній основний ефект для обох змінних (усе-реднення та порівняння результатів по кожній з НЗ-х не дає значимих результа-тів), однак має місце взаємодія НЗ-х.

Основний ефект та взаємодія змінних

Найскладнішою для аналізу є ситуація, коли має місце і основ-ний ефект, і взаємодія змінних. Тому загальною схемою аналізу кау-зального зв’язку в факторних експериментах є така: аналіз основно-го ефекту для кожної з НЗ-их; аналіз взаємодії НЗ-их між собою та їх

впливу на ЗЗ.

Пр.: Вивчення впливу способу запам’ятовування та швидкості демонстрації матеріалу на якість запам’ятовування матеріалу (кількість одиниць, що за-пам’яталися).

Варіанти НЗ1: 1 слово в 2 с; 1 слово в 4 с.

Варіанти НЗ2: використання образів при запам’ятовуванні;механічне за-пам’ятовування.

Для отриманих результатів буде встановлено основний ефект для НЗ1 (19 > 12 — за середнім арифметичним) та основний ефект для НЗ2 (21 > 10),

 

 

 

Результати експерименту кількість слів)

                        НЗ1:

            2 с / слово      4 с / слово

НЗ2     образи            19        23

 

            механічне       5          15

тобто, запам’ятовування покращується як при більш повільному поданні матеріа-лу, так і при використанні візуальних образів при його запам’ятовуванні.

Також можемо вста-новити і ефект взаємодії змінних. Зниження швид-кості демонстрації матері-алу дещо покращує запам’ятовування при вико-ристанні візуальних образів (23 > 19), однак має значно більший ефект при механічному запам’ятовуванні (15 > 5). Також ми бачимо, що запам’ятовування відбувається дещо краще при використанні візуальних образів за умови повільної демонстрації матеріалу, однак, має значно більший ефект при швидкій де-монстрації матеріалу.

Слід зауважити, що остаточний висновок можливий лише за умови перевір-ки значимості (проведення дисперсійного аналізу).

Висновок: в експерименті може бути встановлено два основних ефекти (для швидкості демонстрації та для способу запам’ятовування), а також два ефекти взаємодії змінних: зниження швидкості демонстрації матеріалу значно покращує механічне запам’ятовування; при високій швидкості демонстрації матеріалу більш ефективним є використання візуальних образів при запам’ятовуванні.

 

Можливі варіанти каузального зв’язку у факторних

експериментах

за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова-ние. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

 

 

Варіанти взаємозв’язку змінних у факторному експерименті

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

Паралельний вплив

 

Сходження впливів

 

 

 

В такій ситуації незалежні змінні не

взаємодіють між собою. Має місце

лише основний ефект.

Пр.: Вивчення впливу музики різних

стилів та різної голосності на емоцій-

ний стан людини.

Має місце основний ефект, при яко-

му психоделічна музика сприяє ста-

білізації емоційного стану незалежно

від голосності звучання, так само як

тихе звучання позитивно впливає на

емоційний стан на відміну від голос-

ного незалежно від стилю музики

стабільний _

емоційний

стан

психоделічна

нестабільний емоційний -стан

класична

 

При ефекті сходження впливу неза-лежних змінних збільшення значення однієї змінної призводить до змен-шення впливу іншої на залежну змінну.

Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів та різної голосності на емо-ційний стан людини. Психоделічна музика веде до дес-табілізації емоційного стану у разі голосного програвання. Класична музика у тихому варіанті — дестабі-лізує емоційний стан

 

стабільний _

емоційний

стан

нестабільний емоційний   -             голосно

—"~~~      тихо

стан    1                       1

класична     психоделічна

 

 

 

Розходження впливів

 

Перехресний вплив

 

 

 

Спостерігається ефект розходження впливів двох незалежних змінних. Одна змінна підсилює вплив іншої на залежну змінну.

Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів та різної голосності на емоцій-ний стан людини.

Має місце основний ефект підсиле-ний взаємодією змінних. Тихе звучан-ня музики, якщо вона психоделічна за стилем, стабілізує емоційний стан людини. Голосне програвання музи-ки також буде вести до стабілізації стану, якщо ця музика психоделічна

 

стабільний емоційний         тихо   

стан               

нестабільний емоційний                 голосно

стан    1          1

класична     психоделічна

 

Ефект перехресного впливу свідчить про те, що одна незалежна змінна підсилює дію іншої, а друга зменшує вплив першої на залежну змінну. Пр.: Вивчення впливу музики різних стилів та різної голосності на емоцій-ний стан людини.

Психоделічна музика стабілізує емо-ційний стан у разі голосного програ-вання і дестабілізує у разі тихого. Класична музика у тихому варіанті програвання — стабілізує емоційний стан, у голосному — дестабілізує

стабільний _

емоційний

стан

класична    психоделічна

нестабільний емоційний -стан