3.1.5. Доекспериментальні, квазіекспериментальні плани та плани істиних експериментів в психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

В основі поділу планів на доекспериментальні, квазіекспери-

ментальні та істинні лежить критерій істинності експерименту (ва-лідності експерименту). Чим менше артефактів (загроз валідності) провокує той або інший план, чим суворіший експериментальний контроль, тим ближче експеримент до ідеального.

Характерні ознаки планів

 

Доекспериментальні            Плани істинних        Квазіекспериментальні

плани експериментів           плани

•      нееквівалентність          •      наявність стратегії         •      проведення в

досліджуваних          формування   природних

груп при наявності   еквівалентних           умовах, коли

контрольної групи    експериментальних  утруднений

або відсутність          груп, зокрема контроль;

контрольної   рандомізації;  •      наявність

групи; •      наявність двох або        контрольної групи

•      відсутні або низькі         більше або серії вимірів

можливості    експериментальних  експериментально-

контролю загроз       груп;   го ефекту;

валідності;      •      можливість        •      можливість

•      наявність значної          висновку про порівняння

кількості загроз          однозначний результатів

внутрішньої    каузальний     експериментальних

валідності та  зв’язок;           груп або

відсутність     •      широкі     результатів однієї

можливості    можливості    групи до і після

контролю       контролю змінних;   впливу;

зовнішньої;     •      завершення        •      обмежені

•      неможливість    експерименту            можливості

висновку про виміром і        управління

однозначний порівнянням його     змінними

каузальний     результатів у 

зв’язок            різних групах

Типи квазіекспериментальних планів

 

Плани для

еквівалентних

груп

Експери-

ментальні

групи...

еквівалентні між

собою. Плани

відрізняються

від істинних тим,

що попередній і

підсумковий

виміри

здійснюються

на різних групах

 

Плани для

нееквівалент-

них груп

Експери-

ментальні

групи

нееквівалентні

між собою.

Контроль

забезпечу-

ється

попереднім і

підсумковим

вимірами в

кожній групі

 

Плани з часо-вими серіями

Плани з

однією або

кількома

нееквівалент-

ними групами і

в яких

здійснюються

повторювані

у часі виміри

до та після

впливу або

серії вплив-

вимір

 

Плани ex-post-facto

Плани, в яких

варіанти про-

яву НЗ не

контро-

люються

експеримента-

тором, а є фак-

том, що стався

без волі дослід-

ника. В таких

планах еквіва-

лентність груп

є умовною

 

Доекспериментальні плани

 

План   Приклад

ХО

Дослідження поодинокого випадку

(результати

експерименту

співставляються

з побутовими

уявленнями про

реальність; у

плані відсутня

можливість

порівняння із

науково

достовірними

даними;

відсутня

можливість

контролю

незалежної

змінної)          за Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: учебник для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 381 с.

Мета експерименту: вивчається ефективність нового методу викладання психології у ВНЗ. Незалежна змінна: ведення нового методу викладання. Залежна змінна: успішність студентів у навчанні. Організація експерименту: в одній із академічних груп першого курсу використовується новий метод викладання психології. Висновок про ефективність методу робиться на основі аналізу результатів екзамену — середній бал у групі — 4,2.

Артефакти (загрози валідності): фон (вплив особистості викладача); природній розвиток (інтелектуальний розвиток студентів); склад груп (вихідний високий рівень студентів); відсіювання (»слабкі» студенти відмовились від занять); взаємодія складу груп з експериментом (студенти експериментальної групи — випускники спеціалізованого ліцею)

 

 

Закінчення таблиці

 

ОХО План з попереднім і підсумковим виміром на одній групі

(співставляються результати до і після експери-ментального впливу на одній групі; у плані від-сутня контроль-на група, що унеможливлює однозначний висновок про те, що зміни між О1 та О2 викликані саме Х)        за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

Мета експерименту: вивчається вплив телепрограми, присвяче-ної Холокосту на поінформованість населення про цю подію. Незалежна змінна: показ телепрограми. Залежна змінна: поінформованість населення. Організація експерименту: по одному з центральних телека-налів транслюється передача, в якій розповідається про масо-ве знищення євреїв (Холокост). По тім групі осіб розсила-ється опитувальник про події Холокосту. Висновок про вплив телепередачі робиться на основі аналізу результатів опитувальника — 76 % опитаних знають про події Холокосту. Загрози валідності: фон (учасники були проінформовані раніше, або вплинула інша подія); природній розвиток (учасники школярі); ефект тестування (на поінформованість вплинуло опитування, а не перегляд передачі); інструментальна похибка (недосконалий опитувальник); взаємодія тестування з X (учасники знають про подію саме в результаті опитування); взаємодія складу груп з X (опитали лише осіб з вищою освітою)

ХО О План порівняння статистичних груп

(результати екс-перименту спів-ставляються з результатами нееквівалентної контрольної гру-пи; у плані відсут-ній попередній вимір, що не дає можливості одно-значного виснов-ку про те, що відмінності у ре-зультатах порів-нюваних груп ви-кликані саме Х)          за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

Мета експерименту: порівнюється успішність навчання школярів, які пройшли курс швидкісного читання і тих, хто не проходив.

Незалежна змінна: проходження курсу швидкісного читання.

Залежна змінна: успішність школярів у навчанні. Організація експерименту: в одному із класів школи всі учні пройшли курс швидкісного читання, тоді як учні дру-гого класу такого курсу не проходили. Висновок про ефек-тивність проходження курсу робиться на основі співстав-лення результатів обох груп — учні першої групи отримали середній бал успішності за чверть — 4, 0; другої 3,4. Загрози валідності: склад груп (вихідний високий рівень школярів, які проходили курс); відсіювання («слабкі» учні були переведені в клас, який не проходив курсу); взаємодія складу груп з експериментом (учням експериментальної групи була обіцяна винагорода за проходження курсу)

Плани істинних експериментів

 

План   Приклад

R      X O R           O План з кон-трольною гру-пою і виміром після впливу

(співствляються результати екві-валентних екс-периментальної і контрольної груп після впли-ву. Рандомізація та відсутність попереднього виміру дозволя-ють контролю-вати загрози внутрішній ва-лідності)            за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Соци-ально-психологический центр, 1996. — 391 с.

Мета експерименту: порівнюється успішність навчання шко-лярів, які пройшли курс швидкісного читання і тих, хто не про-ходив.

Незалежна змінна: проходження курсу швидкісного читання. Залежна змінна: успішність школярів у навчанні. Організація експерименту: учні одного із класів загальноос-вітньої школи були випадковим чином поділені на дві групи. Учні групи А пройшли курс швидкісного читання, тоді як учні групи Б такого курсу не проходили. Висновок про ефектив-ність проходження курсу робиться на основі співставлення результатів обох груп — учні першої групи отримали середній бал успішності за чверть — 4, 0; другої 3,4. Загрози валідності: взаємодія складу груп з експериментом (учням експериментальної групи була обіцяна винагорода за проходження курсу)

R O X O R O      O План для двох рандомізованих груп з поперед-нім і підсумко-вими вимірами

(співствляються результати екві-валентних екс-периментальної і контрольної груп до і після впливу. Рандомі-зація та вимір до і після впливу є ефективними прийомами кон-тролю загроз ва-лідності)  за матеріалами досліджень студентів соціально-психологічного факультету Житомирського уні-верситету ім. Івана Франка (2004–2005 рр.)

Мета експерименту: дослідити вплив методу подвійного оцінювання (кожна оцінка подвоюється, замість «5» ста-виться «5», «5») на успішність учнів. Незалежна змінна: метод подвійного оцінювання. Залежна змінна: загальна успішність учнів за рік. Організація експерименту: в експерименті беруть участь учні одного із класів загальноосвітньої школи. Діти випад-ковим чином поділені на дві підгрупи з вивчення англійсь-кого мови (уроки проводить одна і та сама вчителька). Зроблено попередній вимір успішності дітей. Потому в одній із груп задіяно метод подвійного оцінювання (експе-римент тривав протягом місяця). По завершенню експе-рименту знову здійснюється вимір в обох групах. Вста-новлено, що учасники групи, в якій було застосовано ме-тод подвійного оцінювання показали вищу навчальну спішність, ніж учасники контрольної групи. При вимірі успішності враховувалась лише одна з «подвоєних» оцінок

 

 

 

Закінчення таблиці

 

R O X O

R O O

R X O

R         O

План Соломона

(співвідносяться результати 4 ек-вівалентних груп (поєднання пер-ших двох планів); використання рандомізації, ви-мірів до та після впливу, а також груп в яких вимір до впливу відсут-ній дозволяє про-контролювати всі загрози валіднос-ті )

 

за матеріалами досліджень студентів соціально-пси-хологічного факультету Житомирського універси-тету ім. Івана Франка (2004–2005 рр.)

Мета експерименту: вивчити вплив вербального заохочення на продуктивність образотворчої діяльності дітей дошкіль-ного віку.

Незалежна змінна: вербальне заохочення. Залежна змінна: продуктивність образотворчої діяльності. Організація експерименту: в експерименті взяли участь діти, що навчаються в підготовчих групах одного із міських садочків. Для роботи з експериментатором дітей було поділено випадко-вим чином на чотири групи по 10–12 осіб в кожній (А, Б, В, Г). Попередньо були проаналізовані малюнки (виконані протягом попереднього тижня) учасників 2 груп (А, Б). Після чого екс-периментатор працював окремо із дітьми кожної з груп. Дітям було запропоновано малювати на вільну тему, при цьому дітей груп А і В постійно заохочували, відмічали стиль малювання та загальну старанність, тоді як діти інших двох груп не заохочу-вались. Гіпотеза підтвердилася: вербальне заохочення підви-щує продуктивність образотворчої діяльності дітей

 

Основні квазіекспериментальні плани

 

План   Приклад

ОООО Х ОООО План часових серій

(співствляються результати отри-мані до та після експерименталь-ного впливу на одній групі; зас-тосовується ба-гаторазовий ви-мір, що дозволяє контролювати окремі загрози внутрішньої ва-лідності)           за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

Мета експерименту: дослідження впливу двомісячної антитю-тюнової кампанії на кількість підлітків, що зловживають тютю-нопалінням.

Незалежна змінна: антитютюнова кампанія. Залежна змінна: зловживання тютюнопаліням. Організація експерименту: в одній із загальноосвітніх шкіл було впроваджено класичну антитютюнову кампанію: дітям читалися лекції про наслідки паління, демонструвалися легені курців, використовувалися особисті бесіди. Виміри кількості підлітків, що палять здійснювалися за 3, 2 та за 1 місяць до по-чатку програми і через місяць, 2 та 3 місяці після її завершення. В результаті виявилося, що кампанія була ефективною і 30 % підлітків відмовилися від тютюнопаління. Загрози валідності: фон (дисциплінарні заходи введені адмі-ністрацією школи); взаємодія тестування з Х (попереднє опи-тування призвело до усвідомлення наслідків куріння, що було закріплено в експерименті)

Продовження таблиці

 

ООО Х ООО ООО     ООО План за мно-жинною серією вимірів

(співвідносяться результати ба-гаторазових ви-мірів нееквіва-лентних кон-трольної та екс-периментальної груп; викорис-тання множин-них вимірів доз-воляє контро-лювати загрози валідності)     за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с.

Мета експерименту: дослідження впливу двомісячної ан-титютюнової кампанії на кількість підлітків, що зловжива-ють тютюнопалінням.

Незалежна змінна: антитютюнова кампанія. Залежна змінна: зловживання тютюнопаліням. Організація експерименту: в одній із загальноосвітніх шкіл було впроваджено класичну антитютюнову кампанію (див. попередній план), а в іншій школі такої кампанії не було. Виміри кількості підлітків, що палять здійснювалися в обох школах одночасно за 3, 2 та за 1 місяць до початку програми і через місяць, 2 та 3 місяці після її завершення. В результаті виявилося, що кампанія була ефективною і 30% підлітків відмовилися від тютюнопаління. Загрози валідності: взаємодія тестування з Х (попереднє опитування призвело до усвідомлення наслідків куріння, що було закріплено в експерименті), взаємодія складу груп з Х (з дітьми школи де вводилася кампанія і раніше здійснювалися профілактичні бесіди)

Х1О Х0О Х1О Х0О Х1О

План з еквіва-лентними часо-вими серіями

(проводиться серія еквіва-лентних опера-цій — експери-ментальний вплив — вимір; виміри після кожного з впли-вів дозволяють уникнути біль-шості загроз внутрішньої ва-лідності)      за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социаль-ной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

Мета експерименту: вивчення впливу музики на продук-тивність праці у промисловості. Незалежна змінна: музичний супровід. Залежна змінна: продуктивність праці. Організація експерименту: група працівників великого промислового підприємства працювала в різних режимах з музичним супроводом (різні класичні твори) та без нього через день протягом ста днів. Порівнювалася продуктив-ність праці учасників експерименту кожного дня. виявила-ся, що музичний супровід стимулює продуктивність праці. Загрози валідності: взаємодія тестування з Х (постійне тестування підвищує продуктивність); реакція учасників на Х (реакція учасників на увагу, яка їм приділяється)

 

 

Продовження таблиці

 

О Х О О       О План з неекві-валентною кон-трольною гру-пою

(зіставляються результати неек-вівалентних груп до та після впли-ву; наявність ви-мірів до та після експерименталь-ного впливу да-ють можливість контролю окре-мих загроз валід-ності)    за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

Мета експерименту: дослідити чи підвищується продук-

тивність праці робочих машинобудівного заводу при оп-

латі від виробки.

Незалежна змінна: спосіб оплати.

Залежна змінна: продуктивність праці.

Організація експерименту: в експерименті беруть участь

дві групи працівників заводу. Попередньо вимірюється

продуктивність їх праці. Після цього для однієї з груп,

учасники якої добровільно погодилися брати участь в екс-

перименті вводиться оплата від виробки (А). Вимір після

експерименту в обох групах показав, що продуктивність

праці учасників групи А підвищилася.

Загрози валідності: взаємодія тестування з Х (попередній

вимір продуктивності праці підсилив експериментальний

ефект)

R О1 (Х) R          Х О2

План з поперед-нім та підсумко-вим виміром на різних групах

(зіставляються результати екві-валентних груп (контрольної — до виміру, експеримен-тальної — піс-ля); рандомізація та вимір до і піс-ля впливу на різ-них групах по-легшують кон-троль зовніш-ньої валідності)            за матеріалами досліджень студентів соціально-психологічного факультету Житомирського уні-верситету ім. Івана Франка (2004–2005 рр.)

Мета експерименту: дослідити вплив підсумкових модуль-них контрольних робіт (з кожної теми) на успішність сту-дентів

Незалежна змінна: підсумкові модульні контрольні робо-ти (МКР).

Залежна змінна: успішність студентів. Організація експерименту: в університеті два факультети готують студентів за спеціальністю психологія (однакові вимоги до набору студентів, однаковий викладацький склад, однакові навчальні плани). На першому факультеті (А) виміряли успішність студентів ІІІ курсу за рік. На дру-гому факультеті (Б) на наступний рік ввели МКР для сту-дентів третього курсу, після чого також виміряли успіш-ність студентів (попередній вимір не здійснювався, оскіль-ки на факультеті не було ІІІ курсу). Виявилося, що вве-дення МКР сприяє підвищенню успішності. Загрози валідності: фон (студенти факультету Б є най-старшими на факультеті); природний розвиток (студенти факультету Б старші за віком); відсіювання (слабкі сту-денти факультету Б були виключені минулого року)

Закінчення таблиці

 

(R)   Х О1

(R)       О2

План ex-post-facto

(план, в якому до-слідник не має мож-ливості керувати не-залежною змінною, а лише відбирає від-носно еквівалентні групи учасників (групу, у якій вплив був присутній і групу без впливу); рандо-мізація при відборі та наявність двох груп дозволяють контро-лювати окремі загро-зи валідності)

 

за Дружинин В.Н. Экспериментальная психоло гия. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

Мета експерименту: дослідження особливостей пост-травматичного стресу жертв сексуального насилля. Незалежна змінна: сексуальне насилля. Залежна змінна: посттравматичний стрес. Організація експерименту: В експерименті взяли участь жінки, що перенесли сексуальне насилля про-тягом минулого року, які звернулися у центр реабіліта-ції та дали згоду на участь у опитуванні. В якості кон-трольної групи виступили жінки відібрані випадковим чином, які ніколи не переживали насилля. Учасниці обох груп відповідали на серію опитувальників стосов-но свого емоційного стану, реакції на можливе зґвал-тування, ставлення до чоловіків тощо. Було встановле-но, що жінки, які пережили насилля — недовіряють чоловікам, бояться повтору тощо. Загрози валідності: взаємодія тестування з Х (опиту-вання актуалізувало страхи)

 

Експериментальні плани (загальна схема з аналізом загроз

валідності)

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

Експериментальні плани     Загрози валідності

 

            Внутрішня      Зовнішня

 

                                                                                                         

Доекспериментальні плани

Дослідження поодиного випадку

хо                             1 ■ I   "   1       1           1 " 1   "   1           1     "     1

План з попереднім і підсумковим виміром на одній групі

ОХО                                """         "        ++         "           "             ■*

План порівняння статистичних груп

ХО О  +          ?          +          +          -          -                      -         

 

tfS'

 

 

Закінчення таблиці

Загрози валідності

 

Внутрішній

 

Зовнішній

 

 

 

 

Експериментальні

плани

 

 

 

 

 

 

 

Плани справжніх (істинних) експериментів

План з контрольною групою і виміром після впливу

 

R      X О

R         О

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

?

 

?

 

План для двох рандомізованих груп з попереднім і підсумковими вимірами

 

R О X О R О      О

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

?

 

?

 

План Соломона

 

R         О X   О

R         О       О

R         X    О

R         О

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

?

 

?

 

Квазіекспериментальні плани

План часових серій

 

ООО ОХО ООО

 

+      +

 

?

 

+     +

 

?

 

?

 

План з еквівалентними часовими серіями

 

Х1О Х0О Х1О Х0О Х1О

 

+     +

 

+

 

+

 

+     +

 

?

 

План за множинною серією вимірів

 

+

+

+

+

+

+

ООО ОХО ООО ООО О  О ООО

План з нееквівалентною контрольною групою

 

?

 

 

 

?

+

+

+

+

+

+

О Х О ОО

План з попереднім та підсумковим виміром на різних групах

 

?

 

 

 

R О (Х) R      Х О

План ex-post-facto

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

 

 

(R)   Х О (R)       О

 

+

 

?

 

+

 

+

 

?     ?

 

?

 

?