Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №2 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Класифікація методів психологічного дослідження. Поняття про експериментальні та неекспериментальні методи.

2.         Спостереження як метод психологічного дослідження.

3.         Біографічний метод у психологічному дослідженні.

4.         Аналіз продуктів діяльності.

5.         Бесіда, інтерв’ю та анкетування у психологічному дослідженні.

6.         Стандартизовані опитувальники та тести як методи пси-хологічного дослідження.

7.         Кореляційне дослідження. Планування кореляційних досліджень.

8.         Поняття про психологічний експеримент. Види експерименту.

9.         Структура психологічного експерименту. Поняття про за-лежну та незалежну змінні.

10.       Валідність експерименту: види валідності.

11.       Експериментальні дослідження в загальній психології та пси-хофізіології.

12.       Розвиток людини: перспективи експериментального дослід-ження.

13.       Експерименти в соціальній психології.

14.       Роль експерименту у медичній психології, психотерапії та консультуванні.

15.       Експериментальні дослідження в організаційній психології та психології праці.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Емпіричні методи психологічного дослідження (від грец. em-peiria — І ) — сукупність способів та прийомів вивчення психіч-них явищ, процесів і станів, в основу яких закладений ІІ спосіб пізнання. Емпіричним методам в психології протиставляють тео-ретичні, коли дослідник безпосередньо не взаємодіє з предметом дослідження, а оперує лише його ідеалізованою моделлю.

а.         практично-досвідний;

б.         наукове дослідження;

в.         досвід;

г.         психологічний;

д.         дослідний.

Кореляційне дослідження (від лат. correlatio — І ) — один з методів емпіричного психологічного дослідження. Кореляційне дослідження дозволяє встановити наявність чи відсутність ста-тистичного зв’язку між явищами. У результаті кореляційного дослідження неможливий висновок про ІІ між явищами, однак можливий висновок про наявність такого зв’язку.

а.         співвідношення, зв’язок;

б.         статистичний зв’язок;

в.         причинно-наслідковий (каузальний) зв’язок;

г.         кореляційний зв’язок;

д.         статистичний зв’язок.

Спостереження — метод І дослідження реальності,

спрямований на        ІІ         , найменування, порівняння, опис та

 

 

 

класифікацію окремих явищ та їх сукупності. Предметом спостереження виступають ІІІ , вербальна та невербальна активність, емоційна сфера та інші аспекти психічного, які під-даються безпосередньому вивченню.

а.         опосередкованого;

б.         безпосереднього;

в.         поведінка;

г.         мислення;

д.         ідентифікацію;

е.         моделювання.

Метод аналізу продуктів діяльності — система дослід-ницьких процедур, спрямованих на збір, систематизацію, аналіз та тлумачення продуктів діяльності людини. Продукт (від лат. productus — І ) — такі реальні та ідеальні вияви активності людини, які можуть бути ІІ вивчені: малюнки, щоденники, літературні твори тощо.

а.         виробляти;

б.         працювати;

в.         суб’єктивно;

г.         об’єктивно;

д.         точно.

Залежна змінна — предмет психологічного І досліджен-ня, те явище, зміни в якому спричиняються експериментальними маніпуляціями. Об’єкт впливу НЗ.

Зміни в залежній змінній, що виникають внаслідок експери-ментальних маніпуляцій отримали назву     ІІ     .

а.         експериментальних наслідків;

б.         експериментального ефекту;

в.         експериментального;

г.         практичного;

д.         емпіричного.

Вкажіть правильні твердження.

Відповідь представте у вигляді — а, б і т.д.

Природний розвиток як фактор, що загрожує внутрішній

валідності, це —

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

а.         конкретні події, що відбуваються між першим і другим вимі-

ром поряд з експериментальним впливом;

б.         зміни в психіці та поведінці досліджуваних внаслідок часових змін;

в.         вплив виконання завдань, які використовуються у дослід-

женні, на результати повторного виміру;

г.         відбір учасників експерименту невипадковим чином.

До інтерпретаційних методів належать:

за Ананьев Б. Г. Методология психологического исследования. — СПб.: Международная академия психологических наук, 1994. — 24 с.

а.         порівняльний, лонгітюдний, комплексний методи;

б.         праксиметричні методи та моделювання;

в.         кількісний та якісний аналіз;

г.         генетичні та структурні методи.

Основними характеристиками експериментальних дос-ліджень є такі:

а.         можливість висновку про каузальний зв’язок;

б.         наявність експериментальних маніпуляцій;

в.         цілеспрямований вплив на досліджуване явище;

г.         індивідуальна робота з учасниками дослідження.

Залежну змінну, що носить сукупний характер та пред-ставлена певною кількістю параметрів, називають:

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

 

 

 

а.         одновимірна залежна змінна;

б.         багатовимірна залежна змінна;

в.         фундаментальна залежна змінна;

г.         сукупна залежна змінна.

Основними факторами, що загрожують зовнішній валід-ності експерименту, є такі:

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

а.         інтерференція впливів;

б.         умови організації експерименту;

в.         ефект тестування;

г.         ефект взаємодії відбору та впливу;

д.         реактивний ефект.

Доповніть схему.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

 

 

Структура

психологічного

експерименту

а.         експерименталь-

            на гіпотеза;

б.         залежна змінна;

в.         випадкові змінні;

г.         рандомізовані

            змінні;

д.         об’єкт

            дослідження;

е.         висновки

            дослідження;

ж.        експерименталь-

            ний ефект.

 

Незалежна змінна

ІІ

Зовнішні змінні

 

III

Сторонні змінні

Контрольо-вані змінні

 Типологія незалежних змінних в психологічному експерименті

 

а.         керовані незалежні

змінні;

б.         рандомізовані неза-

лежні змінні;

в.         можливість припу-

щення про причинно-

наслідковий зв’язок;

г.         однозначний висно-

вок про причинно-

наслідковий зв’язок;

д.         неможливість при-

пущення про кау-

зальний зв’язок.

 

Фактори, що загрожують валідності експерименту

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

а.         загрози зовнішній валід-

ності;

б.         загрози внутрішній валід-

ності;

в.         загрози конструктивній

валідності;

г.         загрози операційній валід-

ності;

д.         загрози теоретичній ва-

лідності;

е.         фон;

ж.        дозрівання.

 

Загрози валідності експерименту

 

І           ІІ

 

ІІІ,       реактивний

природний    ефект,

розвиток,       ефекти взаємодії

тестування,    відбору та

похибка виміру,        впливу,

статистична   умови організації

регресія,         експерименту,

відбір, інтерференція

відсіювання   впливів

 

 

 

 

 

а.

б.

в.

г.

д.

е.

 

Підходи до розуміння біографічного методу

за Мошкова Б. Ю. Биографический метод и проблема личности ученого // Вопросы психологии. — 1994. — № 2. — С. 131–141.

номотетичний

підхід;

Узагаль-нення біографічних даних

Аналіз особистісних характе-ристик

теоретичний

Аналіз

життєвого

шляху

підхід;

емпіричний

підхід;

ідеографічний

підхід;

біографічне

дослідження;

біографічний

експеримент.

 

 

 

а. б.

в. г.

д.

е.

ж.

к.

 

Типологія валідності психологічного експерименту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — С. 87.

Теорія

Конструктивна валідність

внутрішня валідність; безапеляційна експерименталь-на валідність;

Ідеальний

зовнішня

Експеримент

 

експеримент

валідність;      (інтерпритація)

ІІІ

IV

Реальність

валідність ідеального    експери-менту; операційна валідність;

валідність «здорового глузду»;

загальна валідність експериментального дослідження; теоретична валідність.

 

 

 Встановіть відповідність.

Відповідь представте у вигляді — а,б і т.д.

Типи валідності експерименту

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

а.         Внутрішня валідність            а.         Характеристика експерименту з позицій відповідності мети та процедури дослідження побутовим уявленням про досліджуване явище

б.         Зовнішня валідність  б.         Характеристика експерименту з точки зору пра-вильності висновків: можливість твердження про те, що зміни в ЗЗ, викликані саме НЗ, а не сторонніми факторами

в.         Валідність «здорового глузду»         в.         Характеристика експерименту з позицій можливості узагальнення висновків: можливість перенесення при-чинно-наслідкового зв’язку на інших людей, ситуації та часові проміжки

Типи експериментальних досліджень

 

а.         КРИТЕРІЙ: відповід-ність реальності        а.         лабораторний експеримент, природний експеримент, польовий експеримент

б.         КРИТЕРІЙ: характер впливу           б.         констатуючий експеримент, формуючий експеримент

в.         КРИТЕРІЙ: спосіб ор-ганізації експерименту       в.         ідеальний експеримент, реальний експери-мент, експеримент повної відповідності

Види психологічного спостереження

 

а.         КРИТЕРІЙ: позиція спостерігача    а.         зовнішнє спостереження, включене спосте-реження

б.         КРИТЕРІЙ: місце проведення         б.         приховане спостереження, відкрите спос-тереження

в.         КРИТЕРІЙ: спосіб спостереження в.         польове спостереження, лабораторне спостереження

г.         КРИТЕРІЙ: спосіб звіту спостерігача         г.         стандартизоване спостереження, нестан-дартизоване спостереження

 

 

 

Фактори, що загрожують внутрішній валідності

експерименту

за Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: Социально-психологический центр, 1996. — 391 с.

 

а.         Фон    а.         вплив попередніх вимірів на результати постекспери-ментального дослідження

б.         Природний розвиток           б.         події, які відбуваються між першим і другим виміром та можуть викликати зміни у ЗЗ поряд з НЗ

в.         Тестування    в.         зміни, що виникають через природний розвиток учасників

г.         Відсію-вання г.         нерівномірність відсіву учасників з контрольної та екс-периментальної груп

Фактори, що загрожують зовнішній валідності

експерименту

 

а.         Реактивний ефект     а.         відбір учасників у групи таким чином, що експе-риментальний вплив буде дієвим лише для цих учасників

б.         Ефекти взаємодії відбору та впливу           б.         зменшення або збільшення сприйнятливості до екс-периментального впливу через попередній вимір

в.         Умови організації експерименту     в.         послідовність різних взаємовиключних впливів для однієї групи

г.         Інтерференція впливів         г.         створення таких умов, які викликають реакцію на експеримент

Практичні завдання

На основі кожної з наступних наукових проблем сплануйте альтернативні експеримент і кореляційне дослідження, вкажіть на переваги і обмеження кожного з досліджень.

 

Для кореляційного дослідження     Для експериментального дослідження

•          сформулюйте гіпотезу;

•          вкажіть змінні, зв’язок між якими має

бути встановлений;

•          опишіть процедури виміру змінних;

•          вкажіть коефіцієнт кореляції, який мо-

же бути використаний у дослідженні        •          сформулюйте гіпотезу;

•          вкажіть залежну та незалежну

змінні (варіанти прояву НЗ);

•          опишіть процедуру експерименту;

•          опишіть методи та процедуру ви-

міру експериментального ефекту

•          Динаміка рівня домагань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

•          Покарання працею в системі шкільного виховання.

•          «Шкільна зарплата» як метод підвищення успішності стар-шокласників.

•          Дослідження соціометричного статусу відмінників — учнів молодшої школи.

•          Феномен зараження підлітків агресивною поведінкою до-рослих.

•          Самооцінка дошкільників в умовах директивного і демокра-тичного стилів виховання.

•          Пізнавальна активність молодшого школяра на уроках та в позаурочний час.

•          Відчуття самотності людей похилого віку, що проживають в сім’ї та спеціальних санаторних закладах.

•          Продуктивність праці в умовах фіксованої оплати та опла-ти «від виконання плану».

•          Особистісна тривожність лікаря в ситуації медичної допо-моги знайомим та рідним.

•          Проблема ефективності методик психоаналітичної та гу-маністичної психотерапії в роботі з посттравматичними станами.