Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.5. Експерименти в медичній психології, психотерапії та консультуванні : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.3.5. Експерименти в медичній психології, психотерапії та консультуванні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Експеримент в клінічній (медичній) психології, зокрема таких її галузях як психотерапія, консультування, патопсихологія, викорис-товується переважно, як додатковий метод, мета якого переважно вбачається у визначенні ефективності того або іншого терапевтично-го засобу (лікарського або власне психотерапевтичного), а також у дослідженні механізмів патологічного симптомоутворення.

Принципи патопсихологічного експерименту

за Зейгарнник Б. Ф. Патопсихология. — Изд-во Моск. ун-та, 1986. 288 с.

 

Системний якісний ана-ліз порушень психічної діяльності        «... спрямований на якісний аналіз різних форм розпаду психіки, на розкриття механізмів пору-шеної діяльності і на можливості її відновлення» [С. 146]

Актуалізація особистіс-них ставлень досліджува-ного    «...патопсихологічний експеримент має актуалі-зовувати не лише розумові операції хворого, а й його особистісні ставлення» [С. 146]

Аналіз змінених та збере-жених форм психіки     «Його (експерименту) побудова має дати мож-ливість відшукати не лише структуру змінених, але й збережених форм психічної діяльності хворого» [С. 146]

Способи варіювання умов в патопсихологічному експерименті

за Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихоло-гии и опыт применения их в клинике. — М.: Апрель-Пресс, изда-тельство Института психотерапии, 2004. — 224 с.

V

 

Варіювання ситуації

НЗ є ситуація експерименту (Пр.:

дослідження поведінки хворого в

умовах тиші та

умовах шуму)

 

Варіювання діяльності

НЗ виступає діяльність

досліджуваного

(спосіб її виконання)

(Пр.: різні способи

заучування слів)

 

Варіювання стану досліджуваного

НЗ є психічний стан

хворого, що змінюється шляхом лікарських впливів

 

Специфіка експериментального аналізу симптомоутворення

за Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихоло-гии и опыт применения их в клинике. — М.: Апрель-Пресс, 2004. — 224 с.

 

Експериментальне вивчення паталогічної симптоматики

 

 

Специфіка незалежних змінних в експериментах у сфері психотерапії та консультування

V         -^

Методика роботи

НЗ є методика

(техніка) роботи або

терапевтичний

напрямок,

ефективність якого і

є безпосереднім предметом вивчення

 

Особистість терапевта

НЗ виступають

особистісні якості те-

рапевтів, які або стиму-

люють або гальмують

(загострюють) процес

особистісних змін

клієнта

 

Особистість клієнта

НЗ є особистість

клієнта як ті

характерологічні

якості та установки,

що спонукають до

продуктивних змін

або гальмують їх

 

Плани експериментальних досліджень ефективності

терапевтичних засобів

за Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. — СПб.: Питер, 2003. — 1312 с.

Плани експерименту без контрольної групи

В експерименті бере участь одна група, ефективність роботи оцінюється ретроспективно, коли результати терапії порівнюються з приблизним ста-ном досліджуваних до впливу

Стан учасників однієї групи вимірюється до та після психотерапії, на основі порівняння робиться висновок про її ефективність

Порівнюється стан учасників групи за відсутності терапевтичних впливів (контрольний етап) та в період інтервенцій (експериментальний етап). Ета-пи можуть повторюватися

 

 

 

 

Закінчення таблиці

Плани експерименту з контрольною групою

Порівнюються експериментальна група, яка отримує терапевтичні інтервенції та контрольна, яка таким впливам не піддається взагалі

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія здійснюється пізніше (результати також включаються до аналізу)

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія здійснюється за принципом «плацебо»

Порівнюються дві групи, в контрольній групі терапія здійснюється традиційним способом, в експериментальній — за новою методикою

Порівнюються дві групи. Контрольна є другою експериментальною, в ній застосовується альтернативна методика

Можливі варіанти, коли в експерименті бере участь більше 2 груп

Особливості експериментальних досліджень у патопсихології психотерапії та психологічному консультуванні

 

Пілотажні

експерименти на

тваринах

Експерименти на тваринах дозволяють дослідити механізми різних терапевтичних впливів, у тому числі шкідливих

 

Широке

використання

експериментальних

планів з малим N

Окремі симптоми є

унікальними рідкими

і потребують

індивідуального

вивчення

 

Використання

експериментів-

аналогів

В умовах лабораторії в

учасників-добровольців

викликаються

симптоми, які стають

предметом подальших

досліджень