Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5bc30aa2fe75dc04728e6eea22449e3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2.4. Поняття про незалежну змінну : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.2.4. Поняття про незалежну змінну


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Незалежна змінна (фактор) — експериментальний вплив, безпосередня маніпуляція в експерименті. Незалежна змінна завжди має два або більше рівнів (варіантів) прояву. В якості незалежної змінної в експерименті можуть виступати умови, в яких здійснюєть-ся те чи інше завдання, характеристики цих завдань, емоційні та по-ведінкові стани, як власне учасника експерименту, так і осіб, що з ним взаємодіють.

Види незалежних змінних в психологічному експерименті

 

КРИТЕРІЙ: шкала пред-ставлення за Готтсданкер Ф. Основы психологического экспе-римента: Учеб. пособие / Пер. с англ. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 464с.

•          Якісні НЗ — незалежні змінні, представлені якісними

характеристиками (шкала найменувань).

•          Кількісні НЗ — незалежні змінні, представлені у кількіс-

ному вигляді (рангова, пропорційна, інтервальна шкала)

КРИТЕРІЙ: кількість рівнів прояву за Мартин Д. Психологические эксперименты. — СПб.: ЕВРОЗНАК, 2002. — 480 с.

•          Дворівневі НЗ — мають два рівні прояву.

•          Багаторівневі НЗ — мають три або більше рівнів прояву

Типологія незалежних змінних в психологічному експерименті

за Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирова-ние. — СПб.: Питер, 2004. — 558 с. та Дружинин В. Н. Эксперимен-тальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

 

Керовані незалежні змінні

Незалежні змінні, якими безпосередньо керує (маніпулює) експериментатор, встановлює та змінює рівні їх прояву

Ситуативні НЗ

Особливості експерименталь-ної ситуації, ті змінні, які безпо-середньо не вхо-дять в структуру завдання, яке ви-конує учасник (при відсутності завдання в при-родному експе-рименті). Пр.: температу-ра в приміщенні

 

Інструктивні НЗ

Безпосереднє експерименталь не завдання, спосіб його ви-конання (ін-струкція). Варі-антами прояву інструктивної НЗ є різні завдання (способи вико-нання)

Пр.: спосіб за-учування слів (механічний, об-разний); спосіб відповіді (вер-бальна, невер-бальна)

 

Особистісні НЗ

Ті особливості, стани учасника експерименту, які дослідник мо-же змінювати. Пр.: з метою ви-вчення впливу емоційного ста-ну на якість ви-конання завдань можна роздрату-вати учасників (негативний емоційний стан), або навпаки про-вести релакса-цію (спокійний емоційний стан)

 

Суб’єктивні незалежні змінні

Константні особис-тісні характеристики учасників експе-рименту, які не під-даються змінам. В експерименті не можна маніпулюва-ти такими змінними, дослідник лише мо-же враховувати їх рівень, або форму-вати групи за цими визначеними харак-теристиками. Пр.: Креативність, інтелект, стать, вік, тривожність як осо-бистісна характе-ристика

 

 

 

Однозначний висновок про каузальний зв’язок

 

Висновок про мож-

ливість каузаль-

ного зв’язку

 Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e5bc30aa2fe75dc04728e6eea22449e3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0