Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.7. Стандартизовані опитувальники та тести як методи психологічного дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

2.1.7. Стандартизовані опитувальники та тести як методи психологічного дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Стандартизовані тести та опитувальники — психодіагнос-тичні методи, спрямовані на встановлення типових якостей та характе-ристик людини на основі стандартизованих дослідницьких процедур.

Тест (від англ. test — проба, перевірка) — фіксоване у часі та визначене за процедурою дослідження індивідуально-психологічних характеристик людини. В широкому розумінні тестами вважають усі стандартизовані психодіагностичні методи, в тому числі особистісні опитувальники і проективні методики. У вузькому розумінні тест — це процедура розв’язання стандартизованих завдань.

Опитувальники — стандартизовані діагностичні методи, що представляють собою серію стандартизованих питань.

Усі стандартизовані діагностичні методи мають відповідати ви-могам валідності, надійності та репрезентативності.

 

 

Основні характеристики стандартизованих діагностичних ме-тодів

V                     ^

Валідність

Комплексна характе-

ристика методики, яка

вказує на її здатність ви-

мірювати саме той пара-

метр, для виміру якого

вона призначена

 

Надійність

Характеристика мето-дики, яка свідчить про точність психодіаг-ностичних вимірів та стійкість тесту до дії сторонніх факторів

 

Репрезентативність

Характеристика мето-

дики, як можливість її

використання на тій

або іншій вибірці з

високою надійністю

результатів

 

 

 

 

Типологія стандартизованих діагностичних методів

за Общая психодиагностика / Под ред. Бодалева А. А., Столина В. В. — М.: МГУ, 1987. — 304 с.

 

Вплив дослід-ника   Предмет психодіагностики

 

            здібності та психіч-ні функції           особис-тісні риси      індивідуальні харак-теристики суб’єк-тивного досвіду           мотива-ція, став-лення        характеристи-ки спілкуван-ня та взаємодії

Міні-мальний            об’єктив-ні тести                                        

 

            тести-опитувальники                                 

Серед-ній                              психосемантичні методики, проективні техніки 

Макси-мальний                                                       діалогічні методики