Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №1 : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЯ №1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Теоретичні завдання

Розв’язок теоретичного завдання — це правильна відповідь на поставлене питання, яка має бути структурованою, викладе-ною стисло і, по можливості, містити думку автора (як виснов-ки, узагальнення, класифікації тощо).

1.         Предмет та завдання експериментальної психології.

2.         Витоки експериментальної психології: розвиток експери-менту в філософії.

3.         Психофізіологія як емпірична база психологічних досліджень.

4.         Розвиток експериментальних досліджень в психології.

5.         Поняття про наукове мислення. Принципи наукового мислення.

6.         Методологія науки.

7.         Методологічні принципи експериментальної психології.

8.         Структура наукового дослідження.

9.         Поняття про наукову проблему

10.       Теорія як реконструкція психологічної реальності. Теорія та її структура.

11.       Гіпотеза як частина теорії. Основні типи гіпотез.

12.       Експериментальна взаємодія.

13.       Етичні аспекти психологічних досліджень.

14.       Правове регулювання психологічних досліджень.

15.       Наукове шахрайство та чистота експерименту.

Тестові завдання

Розв’язок тестового завдання передбачає доповнення визна-чень та схем, пошук правильної відповіді серед хибних, встанов-лення відповідностей між твердженнями.

Заповніть пропуски у визначенні.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Методологія науки (від грец. methodos —       І     та logos —

поняття, учення, наука) — це вчення про загальні точки зору, з яких повинен виходити дослідник психічної природи людини, про правила, яких він повинен дотримуватися в дослідженні, та про за-соби, якими він має користуватися. Іншими словами, методологія науки — це система принципів побудови та способів організації ІІ . В прямому перекладі методологія — шлях наукового пізнання.

а.         шлях пізнання;

б.         наукового дослідження;

в.         психологія;

г.         експерименту;

д.         тестування.

Гіпотеза (від грец. hypothesis — І ) — логічне припущен-

ня про існування явища, ІІ  його виникнення або наявність

та характер зв’язку між двома чи більше явищами. Під гіпотезою

розуміють як саме припущення, так і його зміст.

а.         причина;

б.         спостереження, споглядання, дослідження;

в.         основа, припущення;

г.         закони;

д.         умови.

Теорія (від грец. theoria — І ) — вища форма ІІ як ло-гічно впорядкована система знань та уявлень про частину реаль-ності. Теорії створюються з метою розкриття сутності, зако-номірностей та прогнозу взаємодії психічних явищ між собою та з об’єктивною реальністю.

а.         шлях пізнання;

б.         спостереження, споглядання, дослідження;

в.         психології;

 

 

г.         наукового знання;

д.         методології.

Кодекси професійної етики — основні «етичні» документи, що регулюють діяльність психологів, кодекси базуються на І ак-тах, постановах, конвенціях, деклараціях, чинному законодавс-тві та специфічній для окремих галузей і організацій       ІІ       .

а.         міжнародних та загальнодержавних;

б.         загальнодержавних;

в.         спеціальних;

г.         внутрішньо-нормативній документації;

д.         психологічній документації.

Згода на участь у психологічному дослідженні — І до-кумент, який регулює стосунки між психологом та учасником експерименту в процесі дослідницької роботи. У документі має ви-користовуватися лише чітка і прозора термінологія, зрозуміла учасникам. Згода має містити інформацію про мету дослідження, його тривалість, характер та наслідки дослідницьких впливів, права і обов’язки сторін, межі конфіденційності, також фіксува-ти право учасників на ІІ у досліджені та виходу із нього. Важ-ливою є проблема згоди неповнолітніх та недієздатних учасників.

а.         психологічний;

б.         загальнодержавний;

в.         етично-правовий;

г.         відмову від участі;

д.         участь.

Вкажіть правильні твердження.

Відповідь представте у вигляді — а,б і т.д.

Експериментальна психологія це: a.     галузь психології, що вивчає систему принципів та методів експерименту, конкретизовану у процедурі планування,

розробки та проведення психологічних експериментів в різ-них сферах життя та діяльності людини;

б.         галузь практичної психології, що вивчає систему методів та

процедур психологічної допомоги людині;

в.         наука про смислове наповнення свідомості, її зміст та

структуру, основною метою якої є вивчення функціонуван-

ня та розвитку індивідуальних смислових систем.

Основними завданнями експериментальної психології є такі:

а.         психосемантичні дослідження індивідуальної свідомості;

б.         формулювання методологічних та теоретичних засад експе-

рименту в психології;

в.         розробка експериментальних планів та процедур;

г.         розробка та валідизація тестів і опитувальників;

д.         пошук методів аналізу, інтерпретації та перевірки ста-

тистичної значимості результатів психологічних експери-

ментів;

е.         оцінка ефективності експериментальних процедур.

Базовими характеристиками наукової проблеми є такі:

а.         представлення у наукових категоріях;

б.         емпірична доведеність;

в.         теоретична обґрунтованість;

г.         можливість операціоналізації;

д.         можливість отримання нового наукового знання;

е.         імпліцитне вміщення шляху власного розв’язку.

Поділ психології на фізіологічну (експериментальну) та психологію народів належить:

а.         О. Ф. Лазурському;

б.         Г. І. Челпанову;

в.         М. М. Ланге;

г.         В. Вундту;

д.         В. М. Бехтєрєву.

 

 

 

«Батьком» експериментальної психології вважається:

а.         О. Ф. Мазурський;

б.         Г. І. Челпанов;

в.         М. М. Ланге;

г.         В. Вундт;

д.         В. М. Бехтєрєв.

Доповніть схему.

Відповідь представте у вигляді — І-а, ІІ-б.

Структура наукового дослідження

за Гамезо М. В., Домашенко И. А. Атлас по психологии: Информ.-метод. ма-териалы к курсу «Общая психология». — М.: Просвещение, 1986. — 272 с.

а.         методика;

б.         методологія;

в.         принципи;

г.         метод;

д.         експеримент;

е.         дослідження.

Структура теорії

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

a.         основне                    \ теоретичне знання; методологія; принципи;                \ базис теорії; вихідна емпірична основа теорії; експеримент;         \ логіка теорії; наукова парадигма.          твердження            закономірності I        ЛОПКАТЕОРІЇ

правила логічного висновку

           

            теореми          1   закони   1 

 

           

                                  

 

           

            гіпотези |       

           

 

г.        

            1          II        

 

д.        

            1 постулати 1            1  аксіоми  1  

 

           

           

                       

 

е.        

            емпіричні законс 1    змірності   |    

 

ж.       

           

            III       

 

к.        

            1  факти   1                

 

Абстрактні дослід-

ження без конкретної

практичної мети

Дослідження,

які мають практичний

вихід

Типологія наукового дослідження

Відсутність теоретичної основи

Практичне дослідження, яке базується на теорії

Припущення імпліцитно виведене із теорії

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

a.         абстрактні;

б.         наукові;

в.         фундаментальні;

г.         базисні;

д.         прикладні;

е.         експериментальні;

ж.        емпіричні;

к.         теоретичні;

л.         теоретико-

            емпіричні.

 

 

 

Дослідження окре-

мого аспекту пси-

хічної реальності

Комплексне

дослідження кількох

психічних явищ

Типологія наукового

дослідження

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

а.         монодисциплінарні;

б.         наукові;

в.

г.

д.

е.

ж.

к.

л.

Виконані в межах однієї наукової галузі (психології)

Виконані на межі кількох наук (психологія і педагогіка)

фундаментальні; базисні; прикладні; комплексні; аналітичні; міждисциплінарні; теоретико-емпіричні.

 

 

 

 

 

Припущення засноване на теорії

Припущення імпліцитно виве-дене із теорії

Припущення без зв’язку із теорією

За змістом

•   ІV

•   V

•   VI

Типологія емпіричних гіпотез

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

a.         монодисциплінарні;

б.         наукові;

в.         фундаментальні;

г.         співвіднесені з теорією;

д.         прикладні;

е.         комплексні;

ж.        власне емпіричні;

к.         аналітичні;

л.         теоретично

            обґрунтовані;

м.        міждисциплінарні;

н.         констатуючі;

о.         каузальні;

п.         кореляційні.

За походженням

•          I

•          II

•          III

Припущення

про наявність

явища

Припущення про наявність зв’язку

Припущення про каузальний зв’язок

 

Встановіть відповідність.

Відповідь представте у вигляді — а-б.

Типи емпіричних гіпотез

 

a.         Констатуюча гіпотеза          a.         припущення про причинно-наслідковий зв’язок між явищами

б.         Кореляційна гіпотеза           б.         припущення про наявність зв’язку

в.         Каузальна гіпотеза    в.         припущення про наявність явища

Становлення експериментальної психології

 

а.         О. Ф. Лазурський      а.         запропонував поділ психології на фізіологічну (експериментальну) та психологію народів

б.         Г. І. Челпанов           б.         вважається «батьком» експериментальної психології

в.         В. М. Бехтєрєв          в.         обґрунтував природній експеримент в психології

г.         М. М. Ланге   г.         вважається засновником експериментальної психології в Україні

д.         В. Вундт         д.         виступив паралельно із В. Вундтом із програмою реорганізації психології

Рівні методології науки

за Зинченко В. П., Смирнов С. Д. Методологические вопросы психоло-гии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. — 128 с.

 

а.         Методика і техніка дослідження     а.         принципи побудови та функціонування конкретної науки

б.         Методологія наукової галузі б.         загальні принципи побудови наукового знання

в.         Загальнонаукова методологія          в.         принципи побудови та проведення наукового дослідження

г.         Філософська методологія     г.         загальна світоглядна позиція як інтерпретаційна основа науки

Характеристики гіпотез

за Дзуки Е. Введение в методологию социально-психологического исследования. — Милан-Новосибирск: Миланский католический уни-верситет, 1997. — 71 с.

 

а.         Операціоналізова-ність        а.         можливість охоплення певного кола явищ, бо занадто загальна гіпотеза виключає можливість операціоналізації, а завузька — спрощує досліджуване явище

б.         Простота        б.         базування на попередніх, емпірично переві-рених та теоретично обґрунтованих знаннях

в.         Середня узагальненість        в.         можливість простого пояснення досліджу-ваного явища

г.         Фундаментальність  г.         можливість представлення у вигляді опера-цій практичного дослідження, що дає мож-ливість емпіричної перевірки

 

 

 

Підходи до розуміння предмету експериментальної

психології

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

а.         Експериментальна психологія — наукова психологія як система знання, отриманого на основі експериментального вивчення поведінки людини та тварин   а.         В. М. Дружинін, Д. Мартін, Р. Соло, Х. Джонсон, К. Біл, Т.В. Корнілова

б.         Експериментальна психологія — система експериментальних методів і методик, що реалізована в конкретних дослідженнях    б.         М. В. Метлін, Г. І. Челпанов, Р. Готтсданкер

в.         Експериментальна психологія — галузь, що вивчає проблеми методів психологічного дослідження в цілому в.         Д. Кемпбелл, Ф. Дж. Мак-Гіган

г.         Експериментальна психологія — теорія психологічного експерименту, яка базуєть-ся на загальнонауковій теорії експеримен-ту і вивчає питання планування і обробки даних         г.         В. Вундт, С. Стівенс, П. Фресс, Ж. П’яже

Практичні завдання

На основі кожної з наступних побутових (наївних) проблем сформулюйте наукову проблему, таку, яка може призвести до цікавого наукового дослідження:

•          Чи буде людина виконувати роботу, яка добре оплачується, однак може завдати шкоди її здоров’ю?

•          Чи варто заохочувати дітей для того, щоб вони краще нав-чалися?

•          Чи варто карати дітей працею?

•          Чи правда, що чоловіки розумніші за жінок?

•          Чому люди заражаються агресивною поведінкою інших?

•          Що таке правда?

•          Як зрозуміти маленьку дитину?

•          Як правильно виховувати дитину?

•          Які книжки найбільш цікаві дітям?

•          Чому люди похилого віку відчувають себе самотніми?

•          Як правильно вибрати час для виконання дитиною домашніх завдань?

•          Що спонукає спортсменів-екстремалів ризикувати життям?

Запропонуйте структуру психологічних досліджень, на ос-нові сформульованих наукових проблем, зверніть увагу на такі моменти:

•          об’єкт дослідження;

•          предмет дослідження;

•          мета дослідження;

•          гіпотеза дослідження;

•          можливі методи.

Проаналізуйте експерименти подані у додатках на предмет етичності. При аналізі враховуйте такі моменти:

•          безпечність дослідницьких впливів для психічного та фізич-ного здоров’я учасників;

•          збереження почуття власної гідності та психологічного комфорту учасників;

•          урахування   можливостей   попередження   та   усунення можливих негативних наслідків дослідницьких впливів.