Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.4. Поняття про гіпотезу : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.3.4. Поняття про гіпотезу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Гіпотеза (від грец. hypothesis — основа, припущення) — ло-гічне припущення про існування явища, причини його виникнення

 

 

 

або наявність та характер зв’язку між двома чи більше явищами. Під гіпотезою розуміють як саме припущення, так і його зміст.

Вимоги до наукових гіпотез

Ознаки науково правильної

(продуктивної) гіпотези

за Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. — М.: Прог-ресс, 1966. — 430 с.

Адекватність (гіпотеза має відповідати теоретичній основі дослідження, його меті та завданням, адекватно відображувати психічну реальність).

Правдивість (гіпотеза має містити логіку здорового глузду і ба-зуватись на вже відомих, доведених фактах).

Можливість перевірки (гіпотеза лише тоді науково цінна, якщо її можна перевірити повторно).

Особливості перевірки гіпотез:

•          можливість операціоналізації;

•          можливість прямої чи непрямої перевірки;

•          частковість перевірки.

Основні правила висунення

і перевірки гіпотез

за Философский словарь / Под. ред. И. Т. Фролова. — 4-е изд. — М.: По-литиздат, 1981. — 445 с.

«Гіпотеза має знаходитись у відповідності або хоча б бути су-місною з усіма факторами, яких вона стосується» [С. 72].

«З більшості протилежних гіпотез, висунених для пояснення се-рії фактів, перевагу надають тій, яка однозначно пояснює більшість» [С. 72].

«З метою пояснення пов’язаної серії фактів слід висувати яко-мога меншу кількість різних гіпотез, до того ж, їх зв’язок має бути максимально тісним» [С. 72].

Горбунова В.В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В СХЕМАХ ТА ТАБЛИЦЯХ«При висуненні гіпотези слід усвідомлювати імовірнісний ха-рактер її висновків» [С. 72].

«Гіпотези, що суперечать одна одній не можуть бути істиними одночасно, за виключенням того випадку, коли вони пояснюють різ-ні сторони і зв’язки одного і того ж об’єкту» [С. 72].

 

 

 

Характеристики наукової гіпотези

за Дзуки Е. Введение в методологию социально-психологического исследования. — Милан-Новосибирск: Миланский католический уни-верситет, 1997. — 71 с.

Операціоналізованість (можливість представлення у вигляді операцій практичного дослідження, що дає можливість емпі-ричної перевірки).

Простота (можливість простого пояснення досліджуваного явища). Середній рівень узагальненості (можливість охоплення певно-го кола явищ, бо занадто загальна гіпотеза виключає можли-вість операціоналізації, а завузька — спрощує досліджуване явище).

Фундаментальність (базування на попередніх, емпірично пере-вірених та теоретично обґрунтованих знаннях).

 

Розвиток гіпотез в науковому дослідженні

за Дзуки Е. Введение в методологию социально-психологического исследования. — Милан-Новосибирск: Миланский католический уни-верситет, 1997. — 71 с.

 

ЗАГАЛЬНА ГІПОТЕЗА

 

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

 

СТАТИСТИЧНА ГІПОТЕЗА

 

 

 

Теоретична

гіпотеза, що

базується на

проблемі

дослідження та

загальних

наукових знаннях

 

Дослідницька

гіпотеза,

виведена,

конкретизована та

операціоналі-

зована на основі

загальної

 

Математично

перевірена

(статистично

доведена) гіпотеза

про особливості

зв’язку між

явищами

 

 

 

 

 

Типологія гіпотез

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

ТЕОРЕТИЧНІ ГІПОТЕЗИ

Складові теорії, висуваються з метою усунення протиріч в теорії або між теорією і емпірією

ЕМПІРИЧНІ ГІПОТЕЗИ

Емпіричні припущення, що мають бути перевірені на практиці

 

Припущення засноване на теорії

Припущення імпліцитно виве-дене із теорії

Припущення без зв’язку із теорією

 

 

S             ч

За походженням       За змістом

•   Теоретично           •  Констатуючі

обґрунтовані  гіпотези

•   Співвіднесені з     •  Кореляційні

теорією           гіпотези

•   Власне       •  Каузальні

емпіричні       гіпотези

 

Припущення про наявність явища

Припущення про наявність зв’язку

Припущення про каузальний зв’язок

 

Логіка експерименту як гіпотетико-дедуктивного методу

 

Індуктивне мислення

(на основі

аналізу

дослідницького,

матеріалу,

теорій,

спостереження

тощо)

 

Загальна

гіпотеза

(Пр.: Перегляд

сцен

насильства по

телебаченню

підвищує

агресивність

дітей)

 

Дедуктивне мислення

(на основі

аналізу

дослідницького,

матеріалу,

теорій,

спостереження

тощо)

 

Гіпотеза

експерименту

(Пр.: Перегляд

жорстоких

бойовиків

підвищує

агресивність

підлітків)

 

 

 

 

 

Помилкові міркування

(фальсифікація гіпотези)

 

Дедуктивне мислення

 

Спростування гіпотези

 

 

 

Наукове знання (теорія)

(верифікація гіпотези)

 

Індуктивне мислення

 

Підтвердження гіпотези

 

орбунова В.В.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ В СХЕМАХ ТА ТАБЛИЦЯХ