Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3. Структура наукового дослідження 1.3.1. Наукове дослідження : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

1.3. Структура наукового дослідження 1.3.1. Наукове дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Наукове дослідження методологічно та теоретично обґрунто-ване, логічне та має визначену структуру. Система методологічних принципів забезпечує цілісний характер дослідження як наукового способу пізнання світу. Логіка дослідження залежить від обраного способу пізнання — методу. Структура дослідження визначається його технікою — конкретними кроками, які здійснює дослідник у процесі вивчення того або іншого явища.

Структура наукового дослідження

за Гамезо М. В., Домашенко И. А.  / Методика^

Атлас по   психологии:   Ин-        /      техніка

форм.-метод. материалы к        /     дослідження

курсу  «Общая  психоло-

гия». — М.: Просвеще-        /           Метод

ние, 1986. — 272 с.  /   спосіб організації дослідження

Методологія

система принципів дослідження

Типологія наукового дослідження

за Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.

 

 

Відсутність теоретичної основи

Практичне дослідження, яке базується на теорії

Припущення імпліцитно виведене із теорії

 

 

            Теорія-            Практична

            практика        значимість

•          Емпіричні       •  Фунда-ментальні

•          Теоретичні     •  Прикладні

•          Теоретико-емпіричні           

 

Абстрактні дослід-

ження без конкретної

практичної мети

Дослідження, які мають практичний вихід

 

 

 

 

Виконані в ме-жах однієї наукової галузі (психології)

Виконані на межі кількох наук /психо-логія і педагогіка/

 

Дисциплі-нарна віднесеність

•          Моно-дисциплі-нарні

•          Міждисци-плінарні

 

Багатопла-новість

•          Аналі-

тичні

(однофак-торні)

•          Комп-

лексні

(багато-

факторні)

 

Дослідження окре-

мого аспекту пси-

хічної реальності

Комплексне дослідження кількох психічних явищ

 

 

 

 

Критичні

•  Уточ-нюючі

 

Розв’язок нової проблеми або старої у новий спосіб

Критичний аналіз відомих досліджень, спростування теорій

 

Мета дослідницької діяльності

Пошукові

•  Відтво-рюючі

 

Уточнення та

конкретизація

окремих фактів

Відтворення /за змістом та структурою / робіт інших авторів

 

 

 

 

 

Етапи наукового дослідження

 

Етапи дослідження

 

Ілюстрація етапів

 

Схема дослідження

 

 

 

I.      Постановка наукової проблеми

 

Окреслення чіткого кола пи-тань, розв’язання яких ляже в основу дослідження — на-укових інтересів дослідни-ка. Формулювання теми дослідження, його загальної гіпотези. Визначення об’єк-та та предмета дослідження. Формулювання    загальної

мети

 

ормулювання теми дослідження

Т

Формулювання загальної гіпотези

Визначення об’єкта та предмета дослідження

ормулювання загальної мети дослідження

 

 

 

 

Аналіз з теми

II. Теоретичний аналіз проб-леми

 

Аналіз літератури, створен-ня авторської моделі дослід-жуваного явища з уточнен-ням проблеми

 

наукової літератури дослідження

модель явища

Авторська досліджуваного

 

 

 

III.   Формулюван-ня гіпотез

 

Розробка системи наукових припущень (гіпотез), кон-кретизація загальної мети у завданнях

 

исунення гіпотез дослідження

ормулювання завдань

дослідження 

 

 

 

IV.   Планування та проведення дослідження

V.    Аналіз та ін-терпретація отриманих результатів

VI.   Формулюван-ня висновків

 

Розробка програми дослід-ження, вибір методів та технічних процедур. Прове-дення дослідження

Якісний та кількісний аналіз результатів, перевірка їх статистичної значимості. Пояснення вивчених фактів та формулювання певних закономірностей існування досліджуваного явища

Співвіднесення теорії та емпірії. Теоретичне узагаль-нення результатів дослід-ження та розробка практич-них рекомендацій

 

 

Розробка

програми

дослідження

Проведення дослідження

кількісний даних

отриманих

Якісний та аналіз

Перевірка значимості

статистичної езультатів

нтерпретація

результатів

дослідження

Формулювання теоретичних висновків

Розробка практичних рекомендацій