Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Модуль 1 ВСТУП ДО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Експериментальна психологія у системі наукового знання 1.1.1. Предмет експериментальної психології : Експериментальна психологія в схемах і таблицях : Бібліотека для студентів

Модуль 1 ВСТУП ДО НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ 1.1. Експериментальна психологія у системі наукового знання 1.1.1. Предмет експериментальної психології


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

Експериментальна психологія — галузь психологічної науки, яка ставить на меті розробку системи принципів, методів та про-цедур планування, проведення, обробки й інтерпретації резуль-татів психологічних експериментів.

Основні підходи до розуміння предмету експериментальної психології

 

Підходи до розуміння предмету експериментальної психології

за Дружинин В. Н. Эксперимен-тальная психология. — СПб.: Питер, 2001. — 320 с.          Ілюстрація підходів

Експериментальна психологія — наукова психологія як система знань, отриманих на основі ем-піричного вивчення поведінки людини та тварин. Протиставля-ється філософській, інтроспек-тивній психології та іншим видам психологічного знання, які не базуються    на    природничо-наукових дослідженнях. Представники: В. Вундт, С. Стівенс, П. Фресс, Ж. П’яже.         «Його (експерименту) основною ознакою є прагнення встановити систему відношень, яку можна перевірити експериментально. Цей ме-тод пізнання істотно відрізняється від філо-софського, який базується на очевидності по-ложень і вимог рефлексивного мислення... Розмірковування в філософії підкоряється за-конам мислення, тоді як в науці (експеримен-тальній психології) такий контроль забезпечу-ється емпіричною перевіркою». Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная пси-хология. — М.: Прогресс, 1966. — С. 100.

Закінчення таблиці

 

Експериментальна психологія — система експериментальних ме-тодів і методик, реалізованих в конкретних дослідженнях. Представники: М. В. Метлін, Г. І. Челпанов, Р. Готтсданкер   Г. І. Челпанов розглядав експеримент як методику   психологічного   дослідження: «... експеримент в психології можливий, і, можна сказати, що експеримент транс-формував усю сучасну психологію». Челпанов. Г. И. Мозг и душа. — М.: Издание товарищества «В. В. Думнов», 1918. — С. 96.

Експериментальна психологія — галузь, що займається вивчен-ням проблем методів психологіч-ного дослідження в цілому. Представники: В. М. Дружинін, Д. Мартін, Р. Соло, Х. Джонсон, К. Біл, Т. В. Корнілова      В. М. Дружинін предметом експеримен-тальної психології вважає не лише екс-периментальний метод, а і й інші види «...теоретичного і емпіричного знання в психології».

Дружинин В.Н. Экспериментальная пси-хология. — СПб.: Питер, 2001. — С. 9.

Експериментальна психологія — теорія психологічного експери-менту, що базується на загаль-нонауковій теорії експерименту і, в першу чергу, включає плану-вання і обробку даних. Представники: Д. Кемпбелл, Ф. Дж. Мак-Гіган           Д. Кемпбелл зазначає, що одним із завдань психології є «...питання планування експе-рименту, створення моделей експеримен-тів у відповідності з вимогами валідності на-укового знання...».

Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. — СПб: «Социально-психологический центр», 1996. — С. 32.