Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Формування змісту праці та особливості його збагачення : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Формування змісту праці та особливості його збагачення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

За колишньої соціалістичної системи управління економікою поняття змісту праці прийнято було розглядати з точки зору певно-го переліку і послідовності здійснення трудових функцій працівни-ка, які він виконує на робочому місці, що перш за все визначаються рівнем розвитку техніки, технології і організації виробництва. Фор-мування системи ринкових взаємовідносин обумовлює вироблення нових підходів до визначення поняття змісту праці. «Зміст праці» по-єднує у собі сукупність певних особистісних і речових особливостей трудової діяльності працівника, що відображають обсяги і складові його трудових функцій, професійні, виробничі навички, діловитість і відповідальність, рівень знань та готовність до їх розширення за умов ринкової економіки, які потребують найповнішої реалізації потен-ційних можливостей працівників.

Формування поняття змісту праці має здійснюватись на осно-ві урахування різноманітних аспектів внутрішнього і зовнішнього спонукання людини до праці, що передбачає не лише автоматичне виконання нею різноманітних видів трудових операцій, але й ство-рення всіх передумов для постійного підвищення продуктивності виробництва на основі відповідального і творчого ставлення до своїх обов’язків, привнесення у їх здійснення нових більш ефективних під-ходів. Зокрема, проектування трудових функцій має здійснюватись на основі принципу цілепокладання і програмування трудового процесу та перспектив його реалізації, окреслення послідовності виконання тих чи інших видів робіт та підготовчих операцій, що забезпечують їх проведення. Крім того, конкретна праця включає певну узгодженість виробничих та управлінських функцій. Таке структурування функцій не лише забезпечує реалізацію виробничих факторів, але й характеру

Червінська Л. П., «Економіка праці»

праці, самого працівника в даному процесі, який на основі сукупності суспільних зв’язків наперед передбачає цілі своєї діяльності.

В умовах формування ринкових відносин в Україні відбуваються об’єктивні зміни у змісті праці, трудових відносинах, використанні трудового потенціалу працівників. До управління працею варто під-ходити з точки зору урахування її ефективності, ускладнення, від-находження оптимальних рішень при вирішенні ризикових і відпо-відальних операцій, стимулювання ініціативи, творчості, ринкового мислення і т.п. Різноманітність трудових функцій перш за все пояс-нюється ритмічністю виконуваних операцій, кількістю однакових дій і прийомів, що здійснюються протягом певного проміжку часу, три-валістю їх виконання і обумовлюються напруженістю праці.

Виробнича самостійність працівників пов’язана з можливостями самостійного вибору послідовності виконання трудових операцій, темпу роботи та ін. Ступінь відповідальності працівників вимірю-ється можливостями збитку від неналежного виконання ними сво-їх функцій, вартістю використовуваних ними засобів виробництва, можливостями прояву напружених, екстремальних ситуацій. Зміст праці певною мірою визначається складністю праці. Складність пра-ці, у свою чергу, обумовлюється такими факторами як: обсяг знань, навичок, тривалість загальної професійної підготовки; ступінь твор-чості, ступінь новизни, ступінь самостійності, ступінь відповідаль-ності і ступінь спеціалізації, вагомість яких, за оцінками респонден-тів, відповідно, складає близько 29, 26, 19, 16 і 10%. Названий набір факторів складності праці, в свою чергу, обумовлюється обсягом на-бутих знань, навичок, тривалістю підготовки, можливостями вико-ристання знань у процесі роботи.

В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки склались такі умови, що негативно відображаються на змісті праці. Це, зокре-ма, пов’язано з низьким рівнем оплати праці працюючих, внаслідок чого для значної маси працівників праця перестала бути основним джерелом задоволення матеріальних потреб. Перенесен