Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Місце мотивації трудової діяльності в системі категорій і понять ринкової економіки : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.3. Місце мотивації трудової діяльності в системі категорій і понять ринкової економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Враховуючи особливості природи мотиваційного механізму по-ведінки людини, теорій мотивації, слід відмітити, що розгляд питань пов’язаних з мотивацією доцільно здійснювати при врахуванні по-стійних і безперервних суспільних змін, адекватно здійснюваним соціально-економічним перетворенням.

За колишньої системи господарювання особливості формуван-ня трудової поведінки людини розглядались переважно на основі суспільно-економічних і політичних особливостей її розвитку. При цьому недооцінювались природні, біологічні аспекти розвитку осо-бистості. Такі явища як природні прояви егоїзму, безпринципність, відсутність потягу до знань, різні інтелектуальні здібності та ін. отри-мували негативну оцінку і осуджувались як небажання людини бути такою як всі.

Наукові дослідження і практичний досвід підтверджують, що методи активізації поведінки працівників як в різних країнах, так і в різних сферах трудової діяльності, залежно від існуючих історичних,

Червінська Л. П., «Економіка праці»

економічних, політичних, етнічних, культурних особливостей, досить різні. В японській системі мотивації трудової активності основною ознакою є відповідність нормам національного характеру, коли клю-човим компонентом динамічного розвитку виробництва вважається людський фактор. В основу мотивації останнього покладено гармоні-зацію відносин праці і капіталу. Ефективність трудової мотивації під-порядкована процесу довічного найму робочої сили, коли з самого по-чатку і до закінчення трудової діяльності задоволення різноманітних потреб членів колективу і їх сімей ставиться в залежності від резуль-тативності роботи фірми, до якої належить певний працівник, його відданості спільній справі. Важливе значення в даному випадку при-діляється неформальним міжособистим стосункам. І хоча таку систе-му порівнюють з формою «цивілізованого кріпацтва», вона має певні переваги і результативно впливає на розвиток японської економіки.

В США мотиваційна система носить цілеспрямований характер формування мотивів трудової діяльності. Пріоритетним напрямом розвитку стратегічної політики підприємства визначено постійне вдосконалення мотиваційного механізму. Важливе значення нада-ється поліпшенню матеріального стимулювання, виявленню різно-манітних видів стимулів з метою найповнішого задоволення потреб працюючих.

На американських підприємствах має місце підвищення розмі-рів оплати праці при наданні переважного значення кваліфікаційно-му рівню працівника, що відображає його характер освіти, кількість освоєних спеціальностей і т.п. Переважна частина американських компаній застосовує систему стимулювання праці за колективними результатами роботи, що дає позитивні наслідки — підвищення ефек-тивності виробництва. При цьому впровадження колективного роз-поділу заробітку, як ефективного способу мотивування, підтримує переважна більшість (84%) опитаних респондентів. За наявних умов постійного безробіття в американській системі можливості отри-мання робочого місця також розглядаються в якості одного з най-важливіших факторів мотивації. Широка система пільг і заохочень, що застосовуються в американських компаніях, носить важливий соціально-економічний зміст.

Якщо ефективність функціонування японської системи мотивації розглядається в аспекті довічного наймання, поступових довільних

Розділ 1. Праця — основа розвитку економіки

оцінок і просування, неформальних тонких механізмів контролю ді-яльності, колективного прийняття рішень і колективної відповідаль-ності, підвищеної уваги до підлеглих, то американська система моти-вації відрізняється короткостроковим найманням, швидкою оцінкою і просуванням по службі, спеціалізованою діяльністю, формальними кількісними методам оцінки персоналу, індивідуальним прийняттям рішень, ігноруванням інтересів окремих працівників. Відповідно до означених відмінностей і мотива