Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2. Спонукання до праці в ринкових умовах : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Спонукання до праці в ринкових умовах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Сучасні теоретики досить різнобічно обґрунтовують різні ас-пекти трудових відносин в ринкових умовах. Зокрема, спонукання до праці розглядається з точки зору природного і суспільного при-мушення. При цьому природне спонукання до праці забезпечується потребнісним механізмом людини, прагненням задоволення її най-суттєвіших потреб. Суспільне примушення — це примушення здій-снюване на основі суспільного ладу, яке, зокрема, було закладено в основу адміністративної системи господарювання.

Право на працю регулювалось законами про те, що працівник зобов’язаний приймати участь у державному і колективному вироб-ництві. Принцип «хто не робить, той не їсть» проголошував трудову повинність з метою забезпечення працівниками свого фізичного і со-ціального існування. При цьому мінімальна винагорода забезпечува-лась всім, хто вносив хоч який-небудь вклад у суспільне виробництво. Продаж робочої сили вважався неприпустимим. Висунення на посадо-ві місця здійснювалось на основі анкетних, партійних характеристик,

Червінська Л. П., «Економіка праці»

національних, статевих ознак особи та ін. За такої системи, стриму-валось формування стимулів високоефективної праці. Означене при-родне примушення було байдужим до форми власності на засоби ви-робництва.

Удосконалення трудових відносин уявляється з точки зору подо-лання невідповідності між природними і суспільними формами при-мушення, що найбільш адекватно відповідає людській природі праці і має стати основою досконалої мотивації, яка б сприяла подоланню відчуження, перетворенню суб’єкта господарювання, найманого пра-цівника із безправного елемента виробництва «гвинтика засобів ви-робництва» в рівноправного партнера економічних відносин, наділе-ного правами власності стосовно вільного розпорядження (робочою силою, професійністю, навичками) і способами прикладання потен-ційних можливостей з точки зору матеріального стимулювання пра-ці, формування особистісних мотивів (задоволення працею, розвиток працівника як особистості).

Суспільне примушення до праці здійснюється на основі законів, зокрема, таких як закон розподільчих відносин, механізм регулю-вання і отримання певної частини створеного продукту, що прямим чи непрямим чином обумовлюють трудову участь працівника. При цьому виробництво розглядається як первинний механізм, що забез-печує розподіл, обмін і споживання. Тому суть і принципи розподіль-чих відносин треба визначати з точки зору виробництва.

Перехід до ринкових умов господарювання характеризується од-ним з найважливіших законів — законом вартості, який і визначає форму використання факторів виробництва, розмірів присвоєння ви-робленого продукту при розподілі. Пропагування принципу розподі-лу за працею при соціалістичній системі господарювання не забезпе-чувало розподілу за потребами, так як рівень розвитку продуктивних сил не відповідав необхідним вимогам, У зв’язку з цим в країнах з роз-винутим ринком застосовується саме спосіб розподілу за вартістю. Тобто визначальним є не рівень розвитку і змісту праці, а складний характер виробничих відносин, на основі яких формується суспільна форма розподілу. Недоліки в способах розподілу пов’язані з деформа-цією вартісних основ розподілу і самого принципу розподілу за пра-цею, В ринкових умовах господарювання реалізуються такі процеси як купівля і продаж факторів виробництва, у тому числі робочої сили.

Розділ 1. Праця — основа розвитку економіки

Здатність людини до праці реалізується двома способами — за умов надання прав власності на засоби виробництва і статусу господаря або способом продажу господарю своєї робочої сили працівником.

Визначення частки власності у створеному продукті відбуваєть-ся не у процесі розподілу, а при встановленні вартості тих факторів, що приймають участь у виробництві. Вартість факторів, у тому числі робочої