Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_44b0a8346f638fe658e99674b763bf6e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 1. ПРАЦЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Праця як предмет наукового економічного дослідження : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 1. ПРАЦЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Праця як предмет наукового економічного дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Праця являється основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з основних форм самовираження і само-актуалізації. У зв’язку з цим вона має бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну спів ставність трудових винагород.

Проблеми пов’язані з потребами, інтересами, мотивами працівни-ків, заробітною платою, необхідністю виконання всіх видів ресурсів з метою максимального задоволення матеріальних і духовних потреб людини, а отже її працею, в економічній теорії досліджувались дав-но. Одвічність походження цих проблем свідчить про їх важливе те-оретичне і практичне значення. Методологічні підходи до проблеми мотивації, на наш погляд ґрунтуються на визначенні таких вихідних категорій як «праця», «робоча сила», «ціна праці», «вартість робочої сили», «заробітна плата».

Ще в працях середньовікових філософів ХIII століття з’явилась так звана «доктрина справедливої оплати праці», що започаткувала свій розвиток у Західній Європі і проіснувала кілька століть. Її осно-вним призначенням було — захист інтересів найбільш кваліфікова-них майстрів, ремісників. Об’єднання або корпорації, що певним чином нагадували сучасні профспілки, відстоювали більш високий рівень оплати праці окремих працівників порівняно з іншими кон-курентами, які не входили до складу названих об’єднань. Розміри оплати праці таких груп працівників були часто завищеними і не за-вжди відповідали трудовим внескам працюючих. Прете, землероби, ремісники та інші групи населення погоджувались на таку високу зарплату з метою отримання більш якісних і престижних речей, які вироблялись означеними працівниками. При цьому «справедлива оплата праці» не завжди відповідала необхідним нормам — пре-стижність, репутація товаровиробників відігравала більш суттєве значення.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

У середньовіковий період оплата праці не відігравала суттєвого значення в системі формування суспільних доходів, що було обу-мовлено існуючими соціально-економічними особливостями розви-тку суспільства. В кінці XIX століття життєдіяльність переважної частини населення стала істотно залежати від доходів, отримуваних працівником внаслідок продажу робочої сили, яка для багатьох була єдиним способом розпорядження власністю.

У зв’язку з цим було багато намагань дати пояснення робочій силі, як економічній категорії. Ще в роботах Уільяма Петті в ХVП столітті при обґрунтуванні питань джерел державного багатства зо-середжувалась увага на «живих діючих силах», котрі втілюють у собі різноманітні властивості і здібності людини до праці, що приймають участь у виробничих процесах і визначають цінність і вартість «жи-вих діючих сил». Цінність основної маси людей, як і землі, він порів-нював із двадцятикратним річним доходом, який ними створюється. Автор намагався пояснити значимість вартості робочої сили з точки зору віку, професії працівників та ін., помилково стверджуючи, що вартість створює не всяка праця, а лише та, що витрачається на ви-робництво золота, срібла. На сьогодні, безумовно, такі пояснення уявляються примітивними, однак вони відіграли важливу роль у роз-витку економічної науки про трудові відносини.

Проблемі трудової діяльності людини в економічній теорії важ-ливу увагу приділяв А. Сміт. У «Дослідженні про природу і причини багатства народів» він вводить поняття економічної людини і роз-глядає її сутність. Автор приділяє важливе значення розвитку зді-бностей людини до праці, дає аналіз витрат праці на виробництво. Це витрати на харчування, житло, відпочинок та ін. Ц