Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Розділ 1. ПРАЦЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Праця як предмет наукового економічного дослідження : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 1. ПРАЦЯ — ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Праця як предмет наукового економічного дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Праця являється основою існування людини, визначає її місце в суспільстві, служить однією з основних форм самовираження і само-актуалізації. У зв’язку з цим вона має бути організована таким чином, щоб адекватно відображати ці особливості людини, забезпечувати відповідну спів ставність трудових винагород.

Проблеми пов’язані з потребами, інтересами, мотивами працівни-ків, заробітною платою, необхідністю виконання всіх видів ресурсів з метою максимального задоволення матеріальних і духовних потреб людини, а отже її працею, в економічній теорії досліджувались дав-но. Одвічність походження цих проблем свідчить про їх важливе те-оретичне і практичне значення. Методологічні підходи до проблеми мотивації, на наш погляд ґрунтуються на визначенні таких вихідних категорій як «праця», «робоча сила», «ціна праці», «вартість робочої сили», «заробітна плата».

Ще в працях середньовікових філософів ХIII століття з’явилась так звана «доктрина справедливої оплати праці», що започаткувала свій розвиток у Західній Європі і проіснувала кілька століть. Її осно-вним призначенням було — захист інтересів найбільш кваліфікова-них майстрів, ремісників. Об’єднання або корпорації, що певним чином нагадували сучасні профспілки, відстоювали більш високий рівень оплати праці окремих працівників порівняно з іншими кон-курентами, які не входили до складу названих об’єднань. Розміри оплати праці таких груп працівників були часто завищеними і не за-вжди відповідали трудовим внескам працюючих. Прете, землероби, ремісники та інші групи населення погоджувались на таку високу зарплату з метою отримання більш якісних і престижних речей, які вироблялись означеними працівниками. При цьому «справедлива оплата праці» не завжди відповідала необхідним нормам — пре-стижність, репутація товаровиробників відігравала більш суттєве значення.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

У середньовіковий період оплата праці не відігравала суттєвого значення в системі формування суспільних доходів, що було обу-мовлено існуючими соціально-економічними особливостями розви-тку суспільства. В кінці XIX століття життєдіяльність переважної частини населення стала істотно залежати від доходів, отримуваних працівником внаслідок продажу робочої сили, яка для багатьох була єдиним способом розпорядження власністю.

У зв’язку з цим було багато намагань дати пояснення робочій силі, як економічній категорії. Ще в роботах Уільяма Петті в ХVП столітті при обґрунтуванні питань джерел державного багатства зо-середжувалась увага на «живих діючих силах», котрі втілюють у собі різноманітні властивості і здібності людини до праці, що приймають участь у виробничих процесах і визначають цінність і вартість «жи-вих діючих сил». Цінність основної маси людей, як і землі, він порів-нював із двадцятикратним річним доходом, який ними створюється. Автор намагався пояснити значимість вартості робочої сили з точки зору віку, професії працівників та ін., помилково стверджуючи, що вартість створює не всяка праця, а лише та, що витрачається на ви-робництво золота, срібла. На сьогодні, безумовно, такі пояснення уявляються примітивними, однак вони відіграли важливу роль у роз-витку економічної науки про трудові відносини.

Проблемі трудової діяльності людини в економічній теорії важ-ливу увагу приділяв А. Сміт. У «Дослідженні про природу і причини багатства народів» він вводить поняття економічної людини і роз-глядає її сутність. Автор приділяє важливе значення розвитку зді-бностей людини до праці, дає аналіз витрат праці на виробництво. Це витрати на харчування, житло, відпочинок та ін. Ціну праці він визначає на основі розміру її оплати. Заробітна плата для працівника приймає форму доходу, а для капіталіста витратами, які йдуть на під-тримання роб