Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

1.         Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / Пер. с англ. — М., Соцэкгиз, 1962. — 684 с.

2.         Юнг К. Т. Психологические типы. — М., 1967. — 47 с.

3.         Sillivan H. S. The collected Works of Harry Stask. — N.Y., 1965. — 216 p.

4.         Fromm E. Escape from Freedom. — N.Y., 1964. — 320 p.

5.         Maslow A. N. Motivation and Personality. — 2-d, Ed. N.Y. — 1970. — 369 р.

6.         Гиберт Д. Фон, Розенштиль Л. Вопросы теории и практики поведения людей // Пер. с нем. — М., 1987. — 43 с.

7.         Mc Gregor D. M. The Human side of enterprise. — in: Studies in Personal and Indastrial. — 1964. P. 271. — 282.

8.         Дятлов В. А. Основи кадрового менеджменту. — К.: Діло, 1995. — 176 с.

9.         Бережная Е. Кадровая политика предприятия в условиях економичес-кого кризиса // Бизнес-информ. — 1996. — № 5. — С. 27.

 

10.       Платонов К. К. Вопросы психологии труда. — М.: Медицина, 1970. — 105 с.

11.       Румянцева З. П., Соломатина Н. А. Менеджмент организации. — М.: ИНФРА, 1995. — 145 с.

12.       Воронкова В. Г. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник. — К.: ВП «Професіонал», 2004. — 192 с.

13.       Гаврилюк Л. А. Економіка праці: Навчальний посібник. — Умань, 2004. — 386 с.

14.       Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Під-ручник. — К.: Знання, 2004. — 535 с.

15.       Менеджмент персоналу: Навчальний посібник / В. М. Данюк,

В. М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; Заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. —

К.: КНЕУ, 2005. — 398 с.

16.       Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. — М.: Бизнес-школа «Интел-синтез», 1996. — 300 с.

17.       Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество / Пер. с англ. — М., 1969. — 67 с.

18.       Макаренко А. С. Педагогічна поема. — К.: Державне учбово-педаго-гічне видавництво «Радянська школа». — Т. 1. — 1958. — 711 с.

19.       Шкільов О. В., Здоровцов І. О., Лобас М. Г. та ін. Аграрні соціально — трудові відносини. — К.: НВАТ «Агроінком», 1997. — 304 с.

20.       Государство и рынок труда // Вопросы экономики. — 1998. — № 9. — 156 с.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

21.       Лобатюк С. Реформа системи оплати праці в Україні. Недоліки і роз-рахунки // Праця і зарплата. — 1994. — № 9. — С. 10–12.

22.       Закон України «Про межу малозабезпеченості» // Урядовий кур’єр. —

1994.   — № 161(456). — С. 3.

23.       Дієсперов В. Продуктивність сільськогосподарської праці // Україна: аспекти праці. — № 5. — 2000. — с. 30–34.

24.       Кір’ян Т., Шаповал Н. Прожитковий мінімум: надія чи розчаруван-ня? // Урядовий кур’єр. — 2001. — 5 лип., — 6 с.

 

25.       Аграрна праця та соціальний розвиток села / За ред. Бугуцько-го О. А. — К.: Урожай, 1996. — 302 с.

26.       Федорняк Л. С. Формування персоналу сільськогосподарського під-приємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник / За ред. І. Г. Ткачук. — Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатсько-го національного університету ім. В. Стефаника, 2008. — Вип. ІV. — Т. 1. — 285 с.

27.       Статистичний щорічник України за 2006 рік // За ред. Осаулен-ка О. Г. — К.: Вид-во «Консультант», 2007. — 551 с.

28.       Бугуцький О. А., Дієсперов В. С. Проблеми сільськогосподарської пра-ці в Україні // Економіка АПК. — 1998. — № 1. — С. 68.

29.       Колот А., Осовий Г. Соціально-економічні аспекти реформування сис-теми оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці. — 1995. — № 7–8. — С. 20–22.

30.       Колот А. М. Оплата праці на підприємствах: організація та вдоскона-лення // Україна: аспекти праці. — 1997. — № 1. — С. 18–20.

31.       Лисогор Л. Роль матеріальної мотивації в забезпеченні ефективності трудового потенціалу України // Україна: аспекти праці. — 1996. — № 5. — С. 23–25.

32.       Payment by Results. — Geneva / Пер. з англ. — 1979. — Р. 164.

33.       Cusmano H. Manufacturing innovation: lesson from gap. Auto industry // Cambridge / Пер. с англ. — М.: 1982. — № 1. — Р. 23–29.

34.       Мескон Н. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 1992. — 702 с.

35.       Бовыкин В. Новый менеджмент. Управление предприятием на уровне высших стандартов. — М.: Экономика, 1997. — 366 с.

36.       Матрусова Н. Т. Японія: материальное стимулирование в фирмах. — М.: Наука, 1992. — 78 с.

37.       Довгань Л. Е., Прохорова П. І. Менеджмент персоналу. — К.: КПІ,

1995.   — 158 с.

38.       Горбунов А. В., Скирдонов В. А. Подготовка кадров руководителей и специалистов в странах Запада. — М.: Дело, 1991. — 296 с.

39.       Завадський Й. С. Менеджмент. — К.: УФІМБ, 1997. — 541 с.

Список літературних джерел

40.       Червінська Л. П. Основи мотивації в менеджменті. — Суми: Мрія-1 ЛТД, 1997. — 192 с.

41.       Червінська Л. П. Фактори мотивації персоналу в менеджменті. — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 254 с.

42.       Червінська Л. П. Чинники мотивації трудової поведінки. — Біла Церк-ва: Мустанг, 1999. — 84 с.

43.       Червінська Л. П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми напрями розвитку. К; Правда Ярославичів, 1997. — 203 с.

44.       Червінська Л. П. Мотивація трудової діяльності в аграрній сфері. — К.: ПАРАПАН, 2003. — 322 с.