Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Стимулювання персоналу відповідальністю : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

8.3. Стимулювання персоналу відповідальністю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Особистісна відповідальність формується в залежності від сис-теми соціальних відносин, місця і ролі в них людини. При цьому формування відповідальної поведінки відбувається під впливом стійких причинно-наслідкових зв’язків в залежності від можливос-тей кожного відповідним чином реагувати на певні ситуації. Тобто, відповідальність перш за все являється результатом здійснення необ-хідності, а також можливостей вибору шляхів і засобів її реалізації. Тут важливе місце займає питання суб’єктивного відношення люди-ни до об’єктивного, тобто можливого до необхідного, що пов’язано з межами ступеня свободи (волі, вибору, дій) людини. Відповідаль-ність виникає як результат здійснення необхідного і обов’язкового при відносно вільному виборі шляхів і засобів їх реалізації і визначає собою єдність, де визначальною є об’єктивна сторона, а вирішаль-ною суб’єктивна. Відповідальність виходить за межі підзвітності, обов’язковості, оскільки передбачає соціально активне відношення до дійсності, а не сліпе виконання того, що регламентується законо-давством.

Розділ 8. Формування мотиваційного механізму трудової діяльності працівників

Вважаємо, що трудова активність людини у кінцевому випадку визначається ступенем її свободи, яка зокрема, забезпечується умо-вами власності на майно, землю. Прийняття певних управлінських рішень залежить від ступеня свободи людини її прав власності. Тобто даний момент варто розглядати в якості об’єктивного відносно лю-дини. Суб’єктивним при цьому є момент вибору індивідом саме того варіанту, який на його думку, з урахуванням знань, досвіду роботи і т.п. є найбільш важливим. В даному випадку можна стверджувати, що людина вільна тоді і там, де і коли вона сама приймає рішення, сфера її свободи є сферою її автономної поведінки, але її рішення ви-ключно належать їй. Інколи сфера її свободи співпадає із сферою її відповідальності, якщо вона вільна, вона відповідальна за прояв сво-боди. Але вона відповідає саме за те, в чому вона вільна.

При розгляді групової (колективної) відповідальності варто від-мітити, що вона не зводиться до простої суми індивідуальної від-повідальності. Її соціально-економічним механізмом є якісно нове утворення в порівнянні з соціально-психологічними компонентами, що знаходяться в основі індивідуальної відповідальності. Групова відповідальність представляє собою поєднання свідомих і пізнаваль-них, раціональних і емоціональних елементів, тобто вона являється відображенням таких колективних утворень як розум, воля, емоції. На основі наукових досліджень було підтверджено, що перебуваю-чи в групі люди можуть приймати більш ризиковані рішення ніж на самоті. Тобто сам факт наявності інших людей впливає на їх психо-логічний стан, а групова думка викликає конформізм. Допускаються випадки некритичного прийняття чужих поглядів навіть у тому ви-падку, якщо вони не відповідають здоровому глузду.

Перспективна сторона відповідальності розглядається у випадку відповідності діяльності і поведінки суб’єкта певним суспільним ви-могам, коли прояв відповідального ставлення суб’єкта реалізується як результат здійснення необхідного і обов’язкового при відносно вільному підході до вибору шляхів і засобів їх реалізації. У даному випадку формується така єдність, коли визначальне місце займає об’єктивна сторона, а вирішальне — суб’єктивна. Тобто при цьому відповідальність виходить за межі підзвітності, обов’язковості, так як реалізується при соціально-активному відношенні до дійсності, а не так як у випадку сліпого виконання тих чи інших вимог.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

Важливо також відмітити, що відповідальність є атрибутом вла-ди. Так як влада завжди пов’язана з вибором, то це означає, що вибір повинен бути відповідальним. З точки зору формування механізму мотивації доцільно відмітити наявність тісного взаємозв’язку еконо-мічної відповідальності і таких важливих складових мотиваційного механізму як потреби, інтереси, власність, стимули, трудова пове-дінка та ін. Наведен