Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 8. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 8.1. Основні фактори трудової мотивації персоналу : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 8. ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 8.1. Основні фактори трудової мотивації персоналу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

До організаційно-економічних факторів мотивації перш за все відносяться способи винагородження праці, дія яких спрямована на задоволення матеріальних потреб працівників. Сюди також мож-на віднести способи і стиль управління, деякі неслужбові чинники. Стосовно матеріальних виплат в даному випадку розглядають за-робітну плату, премії, доплати, надбавки, пільги і т.п. Забезпеченню матеріального задоволення працівників може також служити випла-та дивідендів. Серед організаційно-економічних факторів мотивації дуже важливе значення займає оплата праці. Попри те, що остання є зовнішнім, а отже, недостатньо стійким регулятором поведінки лю-дини, що нетривало діє, її роль в системі мотиваційного механізму значна. Це пояснюється тим, що дія внутрішніх збудників, мотивато-рів, які викликають найбільший інтерес людини до роботи, її змісту, найповнішу реалізацію потенцій працівників, найкраще реалізується за умови задоволення її певних фізіологічних, а отже, матеріальних потреб. А це потребує відповідного рівня оплати праці. Крім того, віднесення заробітної плати до найважливіших інструментів мотива-ційного механізму зумовлюється тим, що незважаючи на негативні явища, які останнім часом з’явились у механізмі матеріального сти-мулювання, оплата праці все ж залишається одним з основних дже-рел грошових доходів працівників. Матеріальний стимул має тради-ційну основу, так як довгий час застосовувався і за будь-яких умов легко сприймається.

Надання домiнуючого значення оплати праці в системi мотива-цiйного механiзму можна пояснити важким фiнансово-економiчним становищем в Українi, вiдсутнiстю коштiв для стимулювання працiв-никiв, низьким рiвнем їх матерiального забезпечення. Поряд з опла-тою праці працівники підприємства важливе значення надають хоро-Розділ 8. Формування мотиваційного механізму трудової діяльності працівників

шим взаємовідносинам в групі, відпустці у зручний час, підвищенню професійно — кваліфікаційного рівня, уподобанню професії, впевне-ності у забезпеченні роботою, суспільному визнанню роботи.

На запитання респондентів «Що Вам найбільше не подобається у роботі?», їх переважною більшістю було вказано на невеликий за-робіток.

На зниження трудової мотивації впливають не так технологічні, як організаційні особливості трудового процесу — робота нервова, напружена; погана організація праці; віддаленість робочого місця від місця проживання. Суттєве незадоволення у працівників виклика-но тим, що: не подобається професія, нема можливості підвищувати свою кваліфікацію, робота не вимагає самовіддачі, робота не має сус-пільного значення.

Існує справедлива думка багатьох вчених, що висока мотиваційна роль заробітної плати пояснюється тим, що через її механізм забез-печуються потреби першочергово необхідні для нормальної життєді-яльності людини.

При мотивуванні з допомогою матеріальних стимулів необхідно також враховувати неоднозначне відношення різних категорій пра-цівників до заробітної плати. Останнє залежить від спрямованості людини, рівня її кваліфікації, віку, статі і т.п. Скажімо, для людей по-хилого віку орієнтація на отримання високого заробітку будь-яким шляхом не є найбільш привабливою. В даному випадку на першому місці можуть бути інтереси, пов’язані із збереженням здоров’я, пова-ги, авторитету, іміджу і т.п.

Необхідно також врахувати, що зростання збуджувальної дії гро-шей, а отже, і заробітної плати, як факту мотивації, відбувається до певної межі, яка забезпечує певне уявлення людини про задоволен-ня її матеріальних потреб. Для забезпечення ефективної мотивації варто врахувати цю особливість, щоб проводити збільшення мате-ріальних виплат відповідно до зростання ефективності праці. Окрім того, уявлення працівників про розмір винагороди також є відносним показником. Тут важливу роль відіграє порівняльна оцінка розміру