Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_dfa4ed4bd47aa6346aa998c196dccbfd, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.3. Державне регулювання оплати праці : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.3. Державне регулювання оплати праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

В умовах ринкової економіки розвиток заробітної плати поля-гає в подальшій її диференціації та індивідуалізації на основі повно-го врахування як індивідуальних результатів праці, так і особистих ділових якостей, включаючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, якість роботи, досконалість рішень. Ринкове регулювання заробітної плати, особливо для осіб, попит на працю яких зменшуєть-ся, а також для працівників з низькою результативністю діяльності має вирівнюватися державним втручанням у соціальні процеси.

Держава здійснює регулювання зарплати працівників підпри-ємств усіх форм власності і господарювання шляхом установлення

Розділ 7. Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових відносин

розміру мінімальної заробітної плати, інших державних норм і гаран-тій, умов і розмірів оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, керівників державних підприємств, а та-кож через оподаткування доходів працівників.

Держава також має забезпечувати науково-методичне обґрунту-вання заробітної плати, тарифних умов, розроблення нормативів тру-дових затрат на масові технологічні процеси, дослідження і вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду з проблеми організації заробітної плати тощо.

Механізмом державного регулювання заробітної плати є реалі-зація соціально-економічної політики держави. Використання кон-кретних механізмів державного регулювання оплати праці залежить від впливу різноманітних чинників. Зокрема, механізм державного регулювання оплати праці реалізується шляхом встановлення:

1)         мінімальної заробітної плати, яка регулюється з урахуванням рівнів економічного розвитку країни, продуктивності праці, серед-ньої заробітної плати, а також вартості мінімального споживчого бю-джету («кошика»);

2)         державних норм і гарантій з оплати праці: за роботу в наду-рочний час, святкові та вихідні дні й за час виконання державних обов’язків тощо;

3)         умов визначення частини доходу, що спрямовується на оплату праці;

4)         міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;

5)         умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та уста-новах;

6)         максимальних розмірів посадових окладів керівників держав-них підприємств;

7)         рівня оподаткування підприємств і доходів працівників.

Велике значення має повна реалізація інформаційної функції

держави, тобто своєчасна підготовка й оприлюднення статистичних даних: щоквартально — про середню заробітну плату й тривалість ро-бочого часу за галузями, групами професій та посад; щорічно — про вартість робочої сили відповідно до Типової міжнародної класифіка-ції витрат на робочу силу.

У механізмі державного регулювання оплати праці велику роль відіграє соціальний захист, який здійснюється за допомогою:

Червінська Л. П., «Економіка праці»

—        бюджетного фінансування народної освіти, культури, закладів охорони здоров’я, фізичної культури (на базовому рівні на-дання послуг);

—        участі у формуванні фондів соціального страхування (пенсій-ного, медичної допомоги, допомоги безробітним тощо);

—        обмеженого дотування цін на товари (послуги), що перебува-ють під державним контролем;

—        запровадження допомоги сім’ям із низькими доходами;

—        застосування різних форм компенсації підвищення цін (для найбільш вразливих верств населення) та обмеженої індекса-ції;

—        забезпечення функціонування дієвої системи працевлашту-вання та допомоги безробітним.

Важли