Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.2. Вибір форм і систем оплати праці в ринкових умовах : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

7.2. Вибір форм і систем оплати праці в ринкових умовах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Політика оплати праці підприємств, організацій та інших пер-винних суб’єктів господарювання формується й реалізується в меж-ах чинного законодавства, передусім з акону України «Про оплату праці».

Організація оплати праці на підприємствах здійснюється за допо-могою тарифної системи. Вона являє собою сукупність нормативів, що регулюють основну частину заробітної плати робітників і служ-бовців. Тарифна система відображає поділ працівників за професія-ми, спеціальностями та кваліфікацією.

Професія характеризує трудову діяльність і зайнятість працівни-ка відповідно до одержаної ним підготовки, придбаних теоретичних знань і практичних навичок.

Спеціальність відображає внутрішньопрофесійний поділ праці. Спеціальність потребує глибших знань і надбання практичних нави-чок з вужчого кола робіт.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

Кваліфікація — сукупність виробничих знань, уміння, певних практичних навичок. Вона виражає ступінь підготовленості праців-ника до виконання професійних функцій обумовленої складності.

Основними елементами тарифної системи є тарифно-кваліфі-каційні довідники робіт і професій робітників, кваліфікаційні довід-ники посад керівників, спеціалістів і службовців, тарифні сітки та ставки і схеми посадових окладів, або єдина тарифна сітка.

У сучасних економічних умовах кожне підприємство може са-мостійно розробляти тарифну систему, дотримуючись державних гарантій і вимог генеральної, галузевої, регіональної тарифних угод згідно з чинним законодавством.

Тарифно-кваліфікаційні довідники, об’єднані в єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій (ЄТКД) — це норма-тивні документи, в яких усі види робіт, що виконуються на тому чи іншому виробництві, розподіляються на групи залежно від їхньої складності. Тарифно-кваліфікаційний довідник слугує для тарифіка-ції робіт і установлення кваліфікаційних розрядів робітникам.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник використовується для визначення кількості розрядів за кожною професією (спеціальніс-тю), складності робіт (їх тарифної групи), кваліфікаційних розрядів робітникам; забезпечення єдності в оплаті праці робітників, які мають однакову кваліфікацію; складання програм з підготовки і підвищення кваліфікації робітників. Він складається із 72 випусків, які включають приблизно 160 розділів. За його допомогою можна здійснювати тари-фікацію понад 5 тис. професій робітників і виконуваних ними робіт.

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і служ-бовців є нормативним документом, в якому даються загальногалузеві кваліфікаційні характеристики. За його допомогою можна визначи-ти коло виконуваних обов’язків кожним керівником, спеціалістом і службовцем, правильно установити поділ праці між керівниками та спеціалістами, забезпечити єдність у визначенні їхніх посадових обов’язків і вимог, які до них ставляться.

Посадові оклади службовцям установлює власник або уповнова-жений ним орган відповідно до посади і кваліфікації працівника.

Тарифна сітка встановлює відповідні співвідношення в оплаті праці працівників різної кваліфікації. Вона є, власне, переліком та-рифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів. Важливим

Розділ 7. Заробітна плата як важлива ланка системи соціально-трудових відносин

елементом тарифної системи є тарифна ставка, її абсолютна величи-на визначається згідно зі встановленим державою мінімальним роз-міром заробітної плати, тобто таким, що нижче за нього вже не можна платити працівникові за виконану норму робочого часу.

Важливими складовими організації заробітної плати є її форми і системи (рис. 8), які забезпечують зв’язок між оплатою праці та її результатами (індивідуальними і колективними). Форми і системи оплати праці вста