Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5. Нормування праці по обслуговуванні стаціонарних машин та транспортних робіт : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6.5. Нормування праці по обслуговуванні стаціонарних машин та транспортних робіт


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

За характером дії всі стаціонарні машини діляться на машини безперервної дії і циклічної дії. До машин безперервної дії відносять зерноочисні, сортувальні тощо. До машин другої групи належать

Розділ 6. Нормування праці

кормозмішувачі, зерносушарки та ін. В них продукція обробляється упродовж певного циклу, визначеного технологією. Продуктивність стаціонарних машин в більшості визначається конструктивними та експлуатаційними особливостями, а також способом і вимогами до обробки вихідної продукції. Динаміка продуктивності стаціонарних машин значною мірою залежить від якості перероблюваної продук-ції, її виду, вологості, забрудненості тощо.

Нормування праці на обслуговуванні стаціонарних машин має за мету визначити погодинну продуктивність і час роботи машини про-тягом зміни, а також розрахувати оптимальну кількість обслуговую-чих працівників.

Розрахунок норм праці для машин безперервної дії починають із визначення погодинної продуктивності машин за формулою:

Нч = Фч / Тмч,

де: Нч — норма праці для машин безперервної дії;

Фч — фактичний обсяг виконуваної роботи за зміну, т, ц тощо; Тмч — фактичний час основної роботи машини, машинний час.

Для розрахунку обґрунтованих норм виробітку визначають про-ектний баланс часу роботи машин і виконавця по кожному робочому місцю:

Т   = Т  + Т    + Т   + Т,

зм        пз        орм     обс      воп

де: Тзм — загальна тривалість зміни;

Тпз — норматив часу підготовчо-заключних робіт;

Торм — розрахунковий час основної роботи машини;

Тобс — час організаційно-технічного обслуговування машини (норматив з довідника);

Твоп — час на відпочинок і особисті потреби виконавців (норма-тив).

Час основної роботи машини (Торм) розраховується за формулою:

Т    = Т   (Т  + Т   + Т   ),

орм     зм       пз         обс      воп

Час основної роботи залежить від тривалості елементів у дужках формули, тому на них потрібно звернути особливу увагу в процесі розрахунків.

Червінська Л. П., «Економіка праці»

Час на відпочинок визначається ступенем інтенсивності праці, її умовами, рівнем нервового напруження тощо. Враховуючи ці факто-ри час відпочинку визначається у процентах до часу безпосереднього виконання роботи, що становить відповідно груп 6; 8; 11 і 15%. Для переводу наведених показників в абсолютні величини використову-ють формулу:

Т = Т   — (Т  + Т ) х К / (100 + К),

в          зм        пз        on'

де: Т — час відпочинку;

Т   — час на особисті потреби;

on

К — коефіцієнт відношення часу на відпочинок до часу безпосе-реднього виконання роботи, %.

Після визначення раціонального балансу робочого часу роботи машини розраховують змінну норму виробітку за формулою:

Н   = Т   — (Т  + Г, + Т ) / 60 (1 + К / 100).

зм        зм        пз        оос      on

Для визначення чисельності обслуговуючих робітників знахо-дять відношення між фактичними витратами оперативного часу по конкретному робочому місцю і фактичним часом основної роботи. 3 урахуванням раціонального балансу робочого часу, тривалість опера-тивного часу по конкретному робочому місцю знаходять через добу-ток тривалості основного машинного часу і визначеної оптимальної середньої чисельності обслуговуючого персоналу.

В процесі нормування транспортних робіт враховується різно-манітність вантажів, транспортних засобі та дорожніх умов. Важливе значення мають сезонність перевезень і пов’язані з цим метеороло-гічні фактори. В цілому за рівних інших умов впливають на час тран-спортування вантажів марки і склад транспортного засобу, а також вантажопідйомність. Важливими нормоутворюючими факторами є вид і склад вантажу, способи, технологія і організація навантаження-розвантаження (навалом, у тарі тощо). Всі вантажі залежно від об’ємної маси поділяють на чотири класи: до першого відносять ван-тажі, при перевезенні яких транспортний засіб повністю використо-вується (ґрунт, гравій, зерно і т.п.); до другого — вантажі, які вико-ристовують вантажопідйомність транспорту на 70% і вище (капуста, картопля, силос та ін.); до третього — вантажі, при перевезенні яких коефіцієнт використання вантажопідйомності знаходиться у межах 0,5-0,7 (комбікорм, соняшник та ін.); до четвертого — вантажі, де ко-

Розділ 6. Нормування праці

ефіцієнт використання номінальної вантажопідйомності менший 0,5 (сіно, солома, ящики та ін.).

Крім цього вантажі класифікуються за фізико-механічними влас-тивостями на тверді, напіврідкі, газоподібні.

За способом вантажно-розвантажувальних робіт вантажі ділять на наволочні, штучні, тарні і наливні.

За терміновістю перевезень на звичайні і швидкопсувні (молоко, виноград, помідори та ін.).

Продуктивність транспортних засобів визначається шляховими умовами типом доріг, їх покриттям, протяжністю маршрутів тощо. Залежно від типу покриття і стану розрізняють три групи доріг: І гру-па з удосконаленим твердим покриттям і ґрунтові дороги в доброму стані; ІІ група — з удосконаленим твердим покриттям та ґрунтові роз-биті і польові дороги; ІІІ група гребенисті, сильно розбиті з глибокою колією. Снігові накатані дороги в хорошому стані відносяться до І групи; засніжені гребенисті до ІІ групи, а снігову цілину до ІІІ групи.

Для встановлення групи проводять паспортизацію доріг з визна-ченням характеру дорожнього покриття, середньої відстані маршру-тів, кута схилу і показника дорожніх умов.

Дослідження затрат робочого часу на транспортних роботах може здійснюватись за допомогою маршрутної фотографії, а на вантажно-розвантажувальних роботах доцільні фотохронометражні спостере-ження. В процесі проведення спостережень у спостережних листах відображають всі трудові операції: щодення технічні огляди, способи заправки, холості переїзди на початку і в кінці зміни. На вантажно-розвантажувальних роботах описують технологію і організацію праці.

На транспортних роботах до основного відносять час переміщен-ня вантажів у просторі, який залежить від швидкості руху транспорту і дорожніх умов.

Організаційно-технологічне обслуговування транспорту вклю-чає затрати часу на зважування вантажів і оформлення документів на них, технологічний догляд тощо.

Час на відпочинок і особисті потреби на транспортних засобах су-міщають з навантаженням і розвантаженням.

Визначення норм виробітку на транспортних роботах здійсню-ється як за матеріалами спостереження, так і за збірниками типових норм. Норми часу на вантажі різних класів коригуються на поправочні

Червінська Л. П., «Економіка праці»

коефіцієнти, зокрема, для вантажів І класу такий коефіцієнт рівний 1,0; для ІІ класу 1,25; ІІІ і ІV класів 1,66 і 2,0 відповідно.

Незалежно від способу визначення норми виробітку на тран-спортних роботах (Н ) розраховується за формулою:

Н   = Т   — (Т  + Т )хО/ Т,

зм        зм        пз        воп      ^~*      р

де:   Т — розрахунковий час одного рейса, год;

Q — фактична вантажопідйомність транспортного засобу, т; Т  — час підготовчо-заключних робіт;

пз

Т   — час на відпочинок і особисті потреби.

воп

Якщо обсяг перевезень визначають в тонно-кілометрах, то норма виробітку визначається за такою формулою:

Н   = Т   — (Т  + Т ) х Q х L   / Т,

зм        зм        пз        воп      ^~*      ср        р

де: L   — середня відстань перевезень, км.

 ср

Тривалість одного рейсу визначається сумою кількості часу пере-бування транспортного засобу в русі, навантаженні, розвантаженні, зважуванні і оформленні документів. Час одного рейсу (t ) знаходять за формулою:

t   = t + t + (60 х L ) / V  + (60 х L ) / V,,

pc        з          p          cp        зв        cp        OB

де: t — час завантаження, хв;

 3

t — час розвантаження, хв;

L   — середня відстань перевезень, км;

Cp

V  — швидкість руху з вантажем, км/год;

36

V, — швидкість руху без вантажу, км/год.

Норму праці на транспортних роботах можна визначити також за нормативами часу в розрахунку на 1 т-км, 1 т і 1 т навантаження і роз-вантаження.