Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 6.1. Сутність, значення і функції нормування праці : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 6. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ 6.1. Сутність, значення і функції нормування праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Основою суспільної організації праці являється її нормування. Нормування праці — це вид діяльності в управлінні підприємством, спрямований на встановлення оптимальних співвідношень між ви-тратами та результатами праці, а також між чисельністю працівників різних груп та кількістю одиниць обладнання.

Зміст роботи з нормування праці на підприємстві полягає в: ана-лізі виробничого процесу; поділі його на складові частини; вибір оптимального варіанта технології і організації праці; проектуванні режимів роботи обладнання, прийомів і методів роботи, систем об-слуговування робочих місць, режимів праці і відпочинку; розрахун-ку норм згідно з особливостями технологічного і трудового процесів, їх впровадженням і подальшим коректуванням у зв’язку із зміною організаційно-технологічних умов трудової діяльності.

Завдяки нормуванню встановлюють міру праці та її конкретний вираз норму праці. Під мірою праці розуміють суспільно-необхідні затрати робочого часу на виробництво продукції при певних організаційно-технологічних та природно-кліматичних умовах вико-нання трудових процесів.

В ринкових умовах розвитку виробництва науково обґрунтова-не нормування праці стає одним з найдієвіших засобів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, оскільки сприяє скорочен-ню затрат праці, економії коштів на оплату праці, а отже — зниженню собівартості продукції і підвищенню ефективності господарської ді-яльності. На основі використання механізму нормування праці забез-печується можливість оптимізації витрачання всіх задіяних ресурсів: живої та уречевленої праці (робочого часу, сировини, матеріалів, енергії, обладнання тощо).

З формуванням нових підходів до організації трудових відносин в ринкових умовах, як на перший погляд, відмічається зменшення

Розділ 6. Нормування праці

інтересу економістів і практиків до нормування праці. Однак, як свідчить зарубіжна практика і практичний досвід господарювання в останні роки, результативність господарювання в умовах ринку значною мірою визначається ефективністю використання механіз-му нормування праці. Це, зокрема, пов’язано з тим, що в ринкових, найбільш мінливих і непередбачуваних умовах, збільшується по-треба суб’єктів господарювання в прогнозуванні майбутніх напря-мів своєї діяльності. Тобто зростає їх орієнтація на вдосконалення прогнозно-аналітичної діяльності, а це, безумовно, потребує роз-робки об’єктивних науково обґрунтованих норм і нормативів, які являються основою планування і прогнозування. Окрім того, в міру зростання самостійності і незалежності господарських структур від вищестоячих організацій зростає їх потреба у самостійному при-йнятті господарських рішень з метою забезпечення високої ефектив-ності і конкурентоспроможності. Останнє, в свою чергу, потребує особливої уваги до обґрунтування міри праці на конкретних видах робіт чи на окремих робочих місцях та за професіями з метою недо-пущення нераціональних витрат, що підвищують собівартість про-дукції.

Отже, значимість нормування праці в ринкових умовах господа-рювання все більше зростає.

Мета нормування праці — забезпечення ефективного викорис-тання трудових ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат.

Нормування праці в нових умовах господарювання поступово пе-ретворюється з суто розрахункового, технічного процесу у комплек-сне соціально-економічне завдання, що охоплює вирішення питань задоволеності працею, розвитку працівників, перспектив їх подаль-шої трудової діяльності. При цьому нормування праці має виконува-ти такі основні функції:

—        сприяти визначенню необхідної чисельності працівників під-приємства;

—        служити основою планування і прогнозування при розрахун-ку основних техніко-економічних показників підприємства (виробничої програми, чисельності працівників, фонду заро-бітної плати, собівартості продукції як на рівні підприємства так і на рівні його виробничих підрозділів і т.п.);

Червінська Л. П., «Економіка праці»

—        виступати засобом обліку індивідуальної та колективної пра-ці, оцінки стимулювання діяльності працівників і колективів. На основі нормування праці здійснюється заохочення діяль-ності окремих бригад, цехів, виробничих ділянок шляхом спів-ставлення фактичних затрат праці з нормативними;

—        служити основою раціональної організації виробництва та праці. Застосування науково обґрунтованих нормативів за-трат праці дозволяє якісно оцінити варіанти організації ви-робництва та вибрати найбільш оптимальні;

—        забезпечувати нормальну інтенсивність праці відповідно до прийнятих критеріїв;

—        гарантувати дотримання інтересів працівника стосовно забез-печення змістовності його робіт, які доводяться йому згідно нормативного завдання;

—        сприяти забезпеченню перспектив професійно-кваліфікацій-ного росту працівника;

—        виконувати виховні функції.

Отже, нормування праці є важливою ланкою як технологічної та організаційної підготовки виробництва, так і оперативного управлін-ня ним. Будь-які суттєві зміни в технології і організації праці і вироб-ництва повинні супроводжуватися зміною норм праці.