Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 5.1. Поняття, зміст і завдання організації праці : Економіка праці. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 5.1. Поняття, зміст і завдання організації праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Загрузка...

Ефективність діяльності будь-якого підприємства чи органі-зації, особливо в ринкових умовах господарювання, значною мі-рою залежить від її організації праці, тобто від системи виробничих взаємозв’язків, працівників із засобами виробництва та між собою, що забезпечує певний порядок здійснення трудового процесу.

В економічній літературі зустрічається багато досить різноманіт-них визначень організації праці. Автори, зокрема, обґрунтовують по-няття організації праці як:

—        системи взаємодії працівників один з одним та їх засобами ви-робництва в процесі трудової діяльності з метою досягнення певних намічених кінцевих результатів;

—        сукупності процесів чи дій, що призводять до утворення і вдо-сконалення зв’язків між окремими частинами цілого;

—        об’єднання людей, що разом реалізують певну програму або мету і діють на основі встановлених правил і процедур;

—        спосіб приведення трудової діяльності людей до системи, що забезпечує досягнення максимально можливого корисного ефекту з урахуванням конкретних умов цієї діяльності та рів-ня відповідальності тощо.

При цьому розрізняють поняття «суспільна організація праці» (макроекономічна) та «організація праці на рівні підприємства» (мі-кроекономічна). Суспільна організація праці включає такі основні еле-менти: відтворення робочої сили, форми та методи залучення людей до праці, розподіл суспільного продукту та кооперація праці в масш-табах окремої держави (регіону, області). Основними завданнями організації праці на макроекономічному рівні є: регулювання еконо-мічних і соціальних витрат, забезпечення найефективнішого викорис-тання трудового потенціалу суспільства, оптимізація співвідношен-ня чисельності зайнятих в галузях матеріального і нематеріального

Червінська Л. П., «Економіка праці»

виробництва, перерозподіл працівників між галузями і раціональне розміщення ресурсів між регіонами країни і т.п.

На рівні підприємства або на мікроекономічному рівні основними завданнями організації праці є: удосконалення розподілу і кооперації праці в колективі; удосконалення організації та обслуговування ро-бочих місць; дослідження і впровадження новітніх прийомів і методів праці; удосконалення підбору, професійної підготовки і підвищен-ня кваліфікації кадрів; удосконалення нормування і стимулювання праці; поліпшення умов праці та психологічного клімату в трудових колективах працівників; раціоналізація режиму праці та відпочинку; дотримання трудової дисципліни і т.п.

Основні напрями розвитку і завдання організації праці можна конкретизувати таким чином:

—        розробка раціональних форм розподілу і кооперації праці (поліпшення техніко-технологічного, функціонального і ква-ліфікаційного розподілу праці; впровадження комплексного обслуговування основних засобів виробництва; суміщення професій та функцій; впровадження прогресивних форм і ви-дів бригадної організації праці, тобто удосконалення коопера-ції праці);

—        поліпшення організації та обслуговування робочих місць (ра-ціональне планування; організаційно технічне оснащення та розширення типізації у їх плануванні; впровадження прогнос-тичних підходів при забезпеченні обслуговування робочих місць з метою ефективного використання робочого часу осно-вних і допоміжних працівників);

—        вивчення і поширення передових прийомів та методів праці (раціоналізація окремих складових трудового процесу; впро-вадження інноваційних методів навчання, з метою освоєння нових ефективний прийомів і навичок тощо);

—        удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфі-кації кадрів відповідно до потреб виробництва з метою забез-печення ефективної системи профорієнтації та професійного підбору кадрів;

—        розширення сфери науково обґрунтованого нормування праці (розробка впровадження та перегляд норм праці; удоскона-лення організації нормувальних робіт);

Розділ 5. Організація праці

—        поліпшення умов праці (впровадження обґрунтованих режи-мів праці і відпочинку, дотримання вимог охорони праці, роз-робка колективно-договірної системи з урахуванням процесу механізації важких і шкідливих робіт: усунення емоційно не-гативних чинників праці);

—        раціоналізація режиму праці та відпочинку на основі впрова-дження оптимальної змінності по підприємстві та його вироб-ничих підрозділах, окремих категоріях працюючих, розробка заходів по ефективному використанню позаробочого часу;

—        посилення роботи з виховання працівників з метою більш сумлінного ставлення до праці, формування виробничої куль-тури, заохочення працівників до інноваційної діяльності, під-вищення відповідальності за результати праці та виконання режиму робочого часу.