Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5. Формування структури килимів машинного способу виробництва : килими та килимові вироби : Бібліотека для студентів

5. Формування структури килимів машинного способу виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

магниевый скраб beletage

Неткані килими і килимові вироби.

Виробляють їх різними способами. За способом виробницт-ва неткані килимові вироби групують на ворсопрошивні, трико-тажні, в’язально-прошивні, голкопробивні, клеєні (див. рис. 11).

Ворсовопрошивні (тафтингові) килими виробляють на таф-тингових машинах, продуктивність яких у 30–40 разів переви-щує продуктивність килимарського ткацького верстата і скла-дає 120–150 кв.м/год.

Рис. 11. Формування структури нетканих килимів: тафтінгового (прошивного); 2 – основов’язаного трикотажного; 3 – голкопробивного повстяного; 4 – флокованого ворсового.

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Технологічна схема одержання тафтингових килимів така: на тканій або трикотажній грунтовій основі з джгута чи пол-іпропіленових плівкових ниток або на синтетичному нетканому матеріалі прошивають із зворотного боку за допомогою гол-ководіїв ворсову пряжу або синтетичну текстуровану нитку. На поверхні залишають ворс у формі петлі.

Лицьова поверхня килиму може бути з петельним або роз-різним ворсом. Виробляють такі килими з високим, низьким або комбінованим ворсом (3,5–12 мм).

Для міцного закріплення ворсу зворотній бік тафтингових ки-лимів покривають розчином латексу, піногубчастою гумою, вторин-ною підложкою-джутовою, каркасною підкладковою тканиною.

Візерунок в тафтингових виробах формується за допомо-гою спеціального механізму за рахунок поєднання ворсу різної висоти, використання різнокольорових ворсових ниток, ниток секційного фарбування або методом друку візерунка на вор-совій поверхні.

Трикотажні килими виготовляють на основов’язальних килимових рашель-машинах з 4–5 гребінками за один тех-нологічний цикл. Одночасно три системи взаємопов’язаних ниток вводяться в чотири або п’ять голкових гребінок для одержання ворсового трикотажного полотна з розрізним або петельним ворсом.

Основу (каркас) килима створюють нитки грунтового лан-цюжка, у поздовжньому напрямку і нитки утоку – у поперечному. Ворсові нитки вводять з двох гребінок, при чому одна прокладає нитки в лівому, а друга – в правому напрямку, в результаті нитки ворсу набувають стабільності і формостійкості, рівномірно заповнюють робочу поверхню килима.

Для грунтового ланцюжка і утоку використовують нитки із синтетичних волокон (капронових, лавсанових). Ворс вироб-ляють з текстурованих синтетичних ниток звитого капронового джгута або з ниток мтілона. Для розрізання петель застосо-вують спеціальний ножовий механізм.

Продуктивність обладнання 75–100 кв.м/год, висота ворсу 5 мм.

5. Формування структури килимів машинного способу виробництва

З 1983 року на Обухівському комбінаті налагоджено вироб-ництво трикотажних жаккардових килимів. Виробляються вони на машинах Лірофлор з синтетичних ниток.

В’язально-прошивні килимові вироби. Ці вироби склада-ються з ворсової і прошивної основи та утоку. Основа по-дається до прошивного механізму. Перед прошивкою на основу накладають послідовними рядками поперечно нитки утоку. Уток з основою прошивають ланцюжком прошивною основою з утворенням ворсових петель. Продуктивність машин – до 150 кв.м/год.

Голкопробивні килимові вироби (повстяні). Суміш фарбова-них компонентів синтетичних волокнистих матеріалів (ватка) подається в голкопробивний агрегат і проколюється голками (рис.13), шари просочуються і закріплюються спеціальними зв’язуючими хімічними матеріалами (див. рис.12).

Рис. 12. Схема отримання полотен голкопробивним способом:

1 – ватка; 2 – транспортер; 3 – каркас;

4 – голка; 5 – плита; 6 – решітка; 7 – товарний валик

Для надання цим виробам ефекту об’ємності і ворсу (розр-ізного або петельного) їх обробляють спеціальним механізмом голкової пластини з різноманітною конфігурацією голок Серед-ня продуктивність обладнання до 200 кв.м / год.

Клеєні килимові вироби. Відома класифікація методів виго-товлення клеєних килимових виробів, в основі яких лежать структурні елементи, що беруть участь у формуванні ворсового покриву. Згідно з цією класифікацією, виділено три струк-турних елементи: попередньо нарізані поодинокі нитки (ворс);

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

пучки ниток або пряжі, одержані розрізанням ниток чи пряжі на задану довжину і суцільні нитки.

Клеєні ворсові килимові покриття, що вироблені в спеціаль-них камерах шляхом нанесення попередньо нарізаних коротких поодиноких ниток на грунт килима називають флокова-ними. Технологічний процес складається з таких етапів: приготовлення грунтового матеріалу і нанесення на нього кле-ючої речовини; підготовка фарбованих відрізків ниток довжи-ною 2–3 мм для одержання ворсу. В камері флокування в елек-тростатичному полі відрізки ворсу наносяться на грунт килима. Ворсинки подаються з бункера за допомогою дозаторів і під дією сил електростатичного поля і власної маси спрямовують-ся вздовж силових ліній цього поля, закріплюючись на клеєно-му шарі грунтового матеріалу. Після теплової обробки і посту-пового охолодження зворотний бік сформованого флокованого ворсового покриття обробляють смолами і наносять на нього підложку з піногубчастої гуми для надання килиму жорсткості і стійкості. Продуктивність обладнання – 50 кв.м / год.

Вироби з ворсовим покриттям з пучків ниток. Виробниц-тво такого покриття забезпечує зменшення витрати пряжі, оскільки ворсові пучки не проходять через грунтовий мате-ріал, а приклеюються до його поверхні. Ці килими не потре-бують стружки і оздоблення. Можна вико-ристовувати нерівномірно пофарбовану пряжу низьких сортів, бо при її викорис-танні, на відміну від тафтингового способу, не утворюються смуги. Але цей метод не набув широкого застосування через відсутність обладнання, досить дорогого і складного. Відомі килимові покриття типу «Даккам» і «Бондакс».

У килимових покриттях типу «Даккам» на грунтовий матеріал наносять ПВХ-пасту. Короткі відрізки ниток спеціальним при-строєм наносяться торцями в шар ПВХ-па- Рис. 13. Голка для сти і висушують у сушильній камері. проколювання вати

5. Формування структури килимів машинного способу виробництва

Спосіб типу «Бондакс» – це виробництво, яке складається з трьох послідовних етапів: нанесення на грунтовий матеріал (рекомендується джгутова тканина) шар адгезиву, формування ворсового покриву з пряжі, яка подається зі шпульника (про-цес полягає в нарізанні ворсових пучків і закріпленні їх в шарі адгезиву), термообробки серормового килимового покриття для закріплення ворсових пучків в адгезиві з наступним їх охолод-женням і стружкою ворсового покриття. В якості адгезива ви-користовують клей-розплав. Продавлюючи в процесі виробниц-тва пучки пряжі через отвір, плунжер надає їм V-форми і допомагає проникнення їх в шар клею.

Вироби з ворсовим покривом з суцільних ниток виробля-ють за такою технологічною схемою: полівінілхлоридна плівко-ва основа надійно закріплює нижні кінці петель ворсових ниток, утворюючи щільну ворсову поверхню.

Для формування ворсової поверхні використовується пряжа, яка виготовлена із суміші хімічних волокон з натуральни-ми волокнами і відходами текстильного виробництва.

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте етапи створення килима та килимових виробів.

2. Згрупуйте асортимент килимів та килимових виробів машинного способу виробництва.

3. Дайте товарознавчу характеристику тканих килимів та килимових виробів.

4. Як поділяються ворсові ткані килими за способом вироб-ництва?

5. Охарактеризуйте неткані килими і килимові вироби.

6. Як групують неткані килимові вироби за способом вироб-ництва?

Асортимент килимів і

6килимових виробів ручного способу виробництва

Незважаючи на інтенсивний розвиток машинного ви-робництва килимів, ручне килимарство зберігається і дедалі набуває все більшого розвитку, бо створення килимів є не-вичерпним джерелом задоволення людських потреб до ху-дожньої творчості. Для кожного народу і його майстрів ха-рактерні свій стиль притаманний як національним ознакам декоративного мистецтва.

Групують килими і килимові вироби ручного способу ви-робництва за такими ознаками: призначення, волокнистий склад, структура пряжі, спосіб виготовлення та оздоблення.

За призначенням килими є: настінні та підлогові. Крім ки-лимів і килимових доріжок є ще вироби для інтер’єру - покри-вала, ліжники, коци, прошивки, ходники, торби, сумки, мішки для зберігання продуктів і одягу, попони, підсідельники та ба-гато іншого.

За волокнистим складом ворсової поверхні килими і килимов! вироби поділяються на: чисто вовняні (не менше 95% вов-няного і не більше 5% іншого волокна, введеного для отриман-ня зовнішнього ефекту); напіввовняні (змішані) - з вовняних волокон з додаванням з штучних чи синтетичних волокон.

За структурою поверхні розрізняють безворсові і ворсові килими та килимові вироби.

За висотою ворсового покриву килими бувають низьковор-сові (висота до 4 мм), середньоворсові (4-6 мм), високоворсові (6-10 мм).

За щільністю (кількістю ворсових пучків на 1 кв.дм) килими бувають:

♦ малої щільності - до 1000 пучків;

♦ середньої щільності - 1000-1500 пучків;

І.С. Поликарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

♦ щільні - 1500-2500;

♦ високої щільності - 2500-3600,

Чим вищий ворс, тим більша щільність і чіткіший малюнок.

Згідно ДСТУ 1982-97 «Килими і килимові вироби ук-раїнські. Загальні технічні умови» класифікують килими і килимов! вироби за наступними ознаками:

1. На п’ять категорій складності - I, II, III, IV, V. Категорія складності рисунків килимів і килимових виробів залежить від композиції, виду орнаменту, переплетения, показника змінюва-ності кольору візерункової пряжі уток, кількості кольорів у гаммі килима, розміру килима і килимового виробу і визначаєть відповідно до інструкції «По визначанню груп складності ри-сунків килимів і килимових виробів».

2. За композицією рисунку килими і килимові вироби под-іляють на три групи: рапортну, симетричну і асиметричну.

Рапортна композиція складається з повторюваних в певному ритмі візерунків одного масштабу, однакової форми колориту.

Симетрична композиція будується на одній або двох вісях симетрії. При одній вісі композиція одного боку малюнка мае дзеркальне відображення на другому боці вздовж килима або по всій його ширині. При двох вісях симетрії візерунок, розта-шований в одній четвертій частині килима, повторюється і в інших його ділянках.

Асиметрична композиція з вільним розташуванням візе-рунків на площині виробу є найскладнішою. У ній силует і форма орнаментальних мотивів не повторюються.

3. За видом орнаменту рисунки килимів і килимових ви-робів поділяються на три види:

♦ геометричний з прямокутним вирішенням форм;

♦ геометричний з округлим вирішенням форм;

♦ рослинний з плоским вирішенням форм.

4. Розміри та форма килимів і килимових виробів цим стандартом не обмежуються.

За формую килими можуть бути прямокутні, квадратні, круглі, овальні та ін. Площа їх коливається від 1 до 100 кв.м, ширина доріжок - від 45 до 450 см.

6. Асортимент килимів та килимових виробів ручного способу виробництва

Безворсові килими. Вони являють собою одношарові одно-або двобічні тканини, візерунок яких створюється переплетен-ням кольорових ниток уток і сирової основи. Художньо-стиль-ові ознаки їх оздоблення склались історично і носять регіональ-ний характер упродовж багатьох віків.

Українські народні килими бувають з геометричним, гео-метризовано-рослинним і рослинним орнаментом. Поряд з орнаментальними в Україні виготовляються орнаментально-тематичні килими (з окремими сюжетами) і сюжетно-тема-тичні (гобелени).

Вишуканим багатобарвним орнаментом славляться килими Лівобережної України і середнього Подніпров’я – Київщини.

Цікаві форми рослинного орнаменту мають килими Поділля, Буковини, Волині (східної частини). На Лівобережній Україні (Полтавська, Чернігівська, Сумська, Харківська області) виго-товляють килими гладкі двобічні і ворсові – коци на вертикаль-них верстатах – кроснах гребінковою технікою. Оздоблюють переважно рослинним, рідше – геометричним орнаментом. В оздобленні переважають зображення великих квітів, розташо-ваних на полі килима окремими мотивами або зібраних у пучки, галузки чи букети. Рослинні мотиви розташовуються вер-тикальними чи горизонтальними рядами, в шаховому порядку, компонуються навколо великого центрального букета чи коши-ка з квітами. Орнаментальні рослинні мотиви здебільшого трак-тують стилізовано, площинно й дещо умовно.

Рослинні композиції часто збагачені зображеннями ко-шиків, глечиків, бантів (кокард). Іноді квіти стилізовані, подані в поперечному розрізі, розкладені на окремі частини кольоро-вими плямами (Лубенський, Гадяцький і Занківський повіти на Полтавщині).

З початку XX ст. з’являються килими, прикрашені букетами троянд, що за технікою виконання нагадують вишивку хре-стиком. У створенні художнього образу визначне місце посідає кайма, яка заповнюється безперервною рослинною гірляндою або рядком не з’єднаних між собою рослинних мотивів. Колорит килимів лівобережного регіону України м’який і мальовни-55

І.С. Полікарпов, Л.В. Пелик, Є.М. Стефанюк «Килими та килимові вироби»

чий. Характерне поєднання золотисто-жовтих, сіро-зелених, ніжно-сірих, коричневого, рожевого, червоного і білого кольорів. Кайма має забарвлення, протилежне фону основного поля.

У цьому регіоні килими з геометричним орнаментом трап-ляються рідко. За композицією їх умовно поділяють на два типи: килими із загальним фоном, на якому розташовані гео-метричні мотиви, і фоном, розкладеним на поперечні смуги різнокольорових розеток, ромбів. Колорит цих килимів менш витончений, поєднання фарб контрастніше. Їм притаманне зіставлення брунатного, зеленого, червоного і білого кольорів.

Виробництво цих килимів зосереджено на Решетилівській фабриці художніх виробів Полтавської області і Дігтярівській фабриці художніх виробів Чернігівської області.

Специфічною особливістю рослинного орнаменту килимів Київщини є те, що в їх композиціях квіти, листя і стебла по-мірно розтягуються в різні боки, виглядають значно здрібніли-ми. Рослини часто групуються у вигляді деревця, інколи посад-женого у вазон.

Геометричний орнамент київських килимів поступається рос-линному. Часто це просто згеометризовані рослинні візерунки (восьмикутні розетки, східчасті ромби). В цих килимах чітко виз-начене основне поле, як і в рослинних, наявна широка кайма.

У забарвленні київських килимів переважають чорний, бру-натний, червоний, білий і жовтий кольори, іноді темно-синій і блакитний. Фон – переважно чорний, брунатний, жовтий, трап-ляється також червоний і малиновий.

Промислове виробництво килимів організоване в кили-марських артілях у селах Баришівка і Веселинівка Київсь-кої області.

У килимах Поділля переважаютьгеометричний і рослинний орнаменти. Найбільш характерними є рослинні килими вазового типу (південно-східне Поділля). Самі вазони інколи пере-творюються на вигадливі орнаментальні мотиви. В східно-под-ільських килимах вазового типу часто в композицію вводять фігурні композиції – птахів, тварин, людей і цілі жанрові сце-ни, які розташовуються на широкій каймі.