Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Організація управління комерційним банком : казначейство банку : Бібліотека для студентів

1.4. Організація управління комерційним банком


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

У світовій практиці існують різноманітні універсальні принципи, методи, а також практичні посібники з фінансового менеджменту. Але механічне копіювання та ви-користання закордонних моделей в умовах України через специфіку її розвитку не тільки не прийнятне, а й неможливе. Виникає необхідність у такій теоретичній базі, яка була б адаптована до умов розвитку ринкової економіки в нашій країні і закрі-плювала б практичні навики управління фінансами з урахуванням інфляції, падіння виробництва, кризових явищ та інших можливих труднощів.

Поняття «фінансовий менеджмент» у комерційному банку значно ширше, ніж фі-нансовий менеджмент на підприємстві. Можна сказати, що, з одного боку, управління фінансами банку є, за сутністю, управлінням його операціями, а з іншого — управлін-ням фінансами банку, тобто частиною взаємозалежного процесу, в якому можна виді-лити управління ліквідністю банку, управління фінансовими ризиками банку, управ-ління прибутковістю банку та ефективністю проведення окремих видів банківських операцій. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті в комерційному банку є: операції комерційного банку, формування капіталу банку, активні та пасивні опера-ції, комісійно-посередницькі операції; ліквідність і фінансові ризики — відсотковий, валютний, кредитний, ризик ліквідності, ризик країни тощо; фінансові результати — доходи, видатки, прибуток; оподаткування тощо. Суб’єктом управління фінансового менеджменту є комплекс підрозділів, які за допомогою різноманітних форм управлін-ського впливу забезпечують ефективне управління фінансами в комерційному банку. До них належать: аналітичні служби, служби планування, казначейство, служби контролю. Очолює ці служби в банку, як правило, головний фінансовий менеджер.

Основні функції фінансового менеджменту накладають відбиток на його органі-заційну структуру, яка повинна сприяти послідовній реалізації функції фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання та фінансового контролю в комер-ційному банку. Крім того, організаційна структура фінансового менеджменту має враховувати особливості об’єкта управління: необхідність управління ліквідністю, ризиками і прибутковістю.

Фінансовий менеджмент є однією з підсистем менеджменту в комерційному банку і об’єднує в собі взаємопов’язані функції: фінансового планування, фінансового аналізу, регулювання, фінансового контролю. Тут і далі аналіз, планування, регулю-вання і контроль будуть розглядатися стосовно управління фінансами, тому:

• з усієї системи економічного аналізу виокремлюється тільки фінансовий аналіз;

• у системі планування розглядається тільки фінансове, а стратегічне й тактичне — лише як підґрунтя для формування фінансових планів;

Розділ 1. Управління сучасним банком

• регулювання розглядається як комплекс казначейських функцій;

• у системі контролю виокремлюється сфера фінансового контролю. Докладніше функціональну модель фінансового менеджменту можна зобразити

у вигляді трирівневої схеми, в якій у кожній з функцій фінансового менеджменту вирізняються окремі блоки, необхідні для успішного управління фінансами в комер-ційному банку (мал. 1.1).

Фінансовий менеджмент

■-►

Фінансове планування

Фінансовий аналіз

Регулювання **

Фінансовий контроль

БЛОКИ

БЛОКИ

И

Є'

м

£

и

ІІ к

 

БЛОКИ

БЛОКИ

 г

К н

и о

X н

ч О

 

 В

 

зз о

н р

Я О

•ы «н

ч я £ч

 

Мал. 1.1. Фінансовий механізм управління в комерційному банку

Функціонування фінансового механізму управління в комерційному банку пе-редбачає постійну взаємодію функцій планування, аналізу, регулювання і контролю в процесі прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом і структурни-ми підрозділами банку для досягнення цілей і виконання поставлених завдань.

Фінансове планування ґрунтується на стратегічному плані розвитку банку щодо визначення концепції його розвитку, формування стратегічних цілей банку та на тактичному плані (бізнес-плані) на майбутній період (як правило, на рік) стосовно визначення заходів і встановлення конкретних завдань з досягнення стратегічних ці-лей, розроблення тактики виконання поставлених завдань (стратегії розвитку бізне-су) тощо. Фінансовий план містить:

• розробку й узгодження фінансової моделі банку;

• формування прогнозного балансу ресурсів і вкладень, розрахунок прогнозних фінансових результатів, складання плану руху капіталу, плану банківських опе-рацій, плану розробки і впровадження нових банківських продуктів та послуг;

Казначейство банку

• формування бюджету банку на рік у його дохідній і витратній частинах;

• встановлення лімітів видатків на утримання банку, визначення мінімальної, до-статньої маржі та дохідної частини бюджету, розрахунок податкових платежів і обов’язкових відрахувань;

• розрахунок прогнозних показників і нормативів. Фінансовий аналіз у комерційному банку містить:

• визначення значень показників і нормативів діяльності банку, встановлених зо-внішніми регулятивними органами;

• визначення й аналіз показників, що характеризують процес управління активами і зобов’язаннями банку в цілому та управління окремими видами його активних операцій з урахуванням забезпечення ліквідності вкладених у них коштів;

• визначення й аналіз показників, що характеризують процес управління комісій-ними і торговельними операціями банку;

• визначення значень внутрішніх показників і нормативів, що регулюють ступінь ризику (в тому числі ризику ліквідності) банківських операцій;

• визначення й аналіз показників прибутковості діяльності банку та ефективності процесу управління капіталом (власними коштами) банку;

• визначення й аналіз показників ефективності окремих підрозділів банку та окре-мих видів операцій, аналіз чинників, що впливають на показники ефективності. Особливістю фінансового аналізу діяльності банку є те, що дані аналізу викорис-товуються як база для всіх інших функцій. Так, результати попереднього аналізу — оцінні показники — використовуються в процесі фінансового планування, результа-ти оперативного аналізу — в процесі прийняття рішень при виконанні регулятивних функцій, результати подальшого і перспективного аналізу використовуються при виконанні контрольних функцій, а також у процесі прийняття рішень щодо майбут-нього розвитку банку.

Регулювання містить:

• оперативне управління прибутковістю банку;

• оперативне управління фінансовими ризиками банку;

• оперативне управління коштами з метою підтримання необхідної ліквідності

банку.

Управління прибутковістю банку є кінцевою метою управління фінансами банку. Під управлінням прибутковістю розуміється як ефективність роботи банку в ці-лому, так і ефективність окремих видів операцій. При цьому слід враховувати, що, по-перше, фінансові операції банку практично завжди пов’язані з ризиком. Ризик означає, що може бути отриманий прибуток, менший від очікуваного, або операція призведе до збитків. Отже, заходи, вжиті для зменшення або повного виключення ризику при проведенні тієї чи іншої операції, сприятимуть збільшенню можливого прибутку.

У структурі коштів банку основну частину становлять залучені кошти (зобов’я-зання), депозити до запитання, строкові депозити юридичних та фізичних осіб, по-зикові кошти, взяті в інших банків або інвесторів (у тому числі шляхом випуску боргових зобов’язань). Ця обставина при управлінні фінансами банку зумовлює важ-ливість проблеми ліквідності вкладених у банк коштів, або, інакше кажучи, здатність банку вчасно виконувати зобов’язання щодо повернення вкладених у нього коштів і виплати відповідного доходу. Таким чином, невід’ємною частиною управління фі-18

Розділ 1. Управління сучасним банком

нансовими операціями з метою забезпечення їх прибутковості є вживання заходів, що знижують ступінь пов’язаного з ними ризику, і заходів із забезпечення ліквідності банку.

Фінансовий контроль зводиться до перевірки відповідності результатів діяль-ності банку заданим параметрам і містить:

• контроль за дотриманням нормативів ліквідності банку;

• контроль за дотриманням лімітів і показників, установлених з урахуванням різ-них фінансових ризиків;

• контроль за виконанням планових завдань, що відображають необхідні обсяги та

ефективність операцій банку.

Інформаційною базою фінансового менеджменту є внутрішня і зовнішня інфор-мація, необхідна для прийняття фінансових рішень у комерційному банку. До інфор-маційної бази належать:

• внутрішня інформація бухгалтерського обліку (фінансового, управлінського, статистичного характеру); внутрішньобанківські правова і нормативна бази;

• зовнішня економічна інформація (фінансового, макроекономічного, статистично-го характеру); правова та нормативна бази законодавчих і регулятивних органів. Розкриття сутності всіх складових системи фінансового менеджменту дає мож-ливість розкрити його сутність і дати визначення.

Фінансовий менеджмент у комерційному банку — це підсистема менеджменту, яка передбачає цілеспрямований вплив на банківські операції шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль. Під цілеспрямо-ваним впливом розуміють вплив у рамках визначених, заздалегідь передбачених па-раметрів ліквідності, ризику і прибутковості.

Звідси роль фінансового менеджменту полягає в науковій обґрунтованості про-цесу управління фінансовими потоками в комерційному банку на основі таких дис-циплін, як фінансовий та економічний аналіз, бухгалтерський облік, фінансова математика, економіко-математичне моделювання. Наукова основа дає можливість систематизувати потоки фінансової інформації в банку в єдиний інформаційно-аналітичний простір, опрацювати її за допомогою економіко-математичних та інших методів, розробити шляхи прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансів.

У цілому можна зобразити інформацію про основні ланки фінансового менеджменту у вигляді такої функціонально-організаційної схеми, в якій відображено всі не-обхідні елементи з урахуванням взаємозв’язку і взаємозалежності між ними: об’єкти фінансового менеджменту; суб’єкти фінансового менеджменту; функції фінансового менеджменту та основні блоки цих функцій; інформаційна база фінансового менеджменту (мал. 1.2).

Система фінансового менеджменту комерційного банку повинна складатися з таких організаційно-функціональних базових елементів:

• підрозділів, що формують аналітичну звітність щодо ефективності діяльності активно-пасивних операцій банку;

• підрозділів, що готують загальні бюджети і бюджети напрямів, пропозицій;

• підрозділів, що формують пакети для ухвалення рішень щодо встановлення основ них цільових пропорцій і нормативів основними комітетами банку;

• підрозділів, які відповідають за безпосередні активно-пасивні операції банку;

Казначейство банку

Фінансовий менеджмент

Фінансовий директор

Фінансовий аналіз

Аналітична служба

1 + 1 ^

Фінансове планування Регулювання Фінансовий контроль

 

 

Служба планування

 

 Казначейство

 Відділ контролю

 4 А А

Інформац ійна база