Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 4. Ризики в банківській діяльності : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Розділ 4. Ризики в банківській діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Підвищеним ступенем ризику в розглянутих варіантах володіють галузеві банки як невеликі, немобільні, із жорсткою прив’язкою до галузі та клієнта, а найменшим — універсальні банки, що мають можливість покрити збитки від одного виду діяльності прибутками від іншого.

Сфера виникнення і впливу банківських ризиків. Залежно від сфери виникнен-ня банківські ризики класифікуються на:

• ризик країни;

• ризик фінансової надійності окремого банку (ризики недостатності капіталу банку, незбалансованої ліквідності, недостатності обов’язкових резервів);

• ризик окремого виду банківської операції (ризик неплатежу, невідшкодування, інкасування: банківські гарантії, юридичний ризик, ризик нерентабельності кредиту тощо). З іншого боку, ризики залежно від сфери виникнення або впливу поділяються на

зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх належать ризики, не пов’язані з діяльністю банку чи конкретного клієнта. Мова йде про політичні, соціальні, економічні, географічні та інші ситуації і викликані ними збитки банку і його клієнтів. До економічних зовнішніх ризиків банку, не пов’язаних безпосередньо з його діяльністю, можна віднести: нестійкість валютних курсів; інфляцію; неплатоспроможність чи банкрутство клієнтів банку, відмову його від платежів і несплату боргу в установлений термін; зміну ціни товару після укладання контракту; помилки в документах чи оплаті товарів; зловживання клієнтами або розкрадання ними валютних коштів, виплату за підробленими банкнотами, чеками.

Внутрішні ризики поділяються на ризики в основній і допоміжній діяльності банку.

Ризики в основній діяльності являють собою розповсюджену групу видів: кре-дитний, відсотковий, валютний, ризик з факторингових та лізингових операцій, ри-зик з розрахункових операцій банку й операцій з цінними паперами.

Ризики в допоміжній діяльності банку включають збитки з формування депози-тів, ризики банківських зловживань, ризики поза балансовими операціями, ризики втрати позицій банку на ринку, втрати репутації банку, складу його клієнтів, ризик зниження банківського рейтингу і т.ін. Вони відрізняються від ризиків з основної ді-яльності банку тим, що найчастіше мають лише умовну, непряму оцінку і виражають-ся у втраченій вигоді.

Склад клієнтів банку і методи розрахунку ризиків. Складом клієнтів банку ви-значається метод розрахунку ризику і його ступінь. Водночас великі кредити, видані одному або групі пов’язаних між собою позичальників, галузі, регіону чи країні, не-рідко служать причиною банкрутств. Істотне значення має і правильний вибір кра-щого клієнта для банку. Звичайно до таких партнерів належать підприємства, що во-лодіють високим ступенем фінансової стійкості і мають гарні показники ліквідності.

Метод розрахунку ризику

В умовах ринкової економіки посилюється нестійкість банківської системи. Це впливає на стан різних галузей економіки і підприємств. Суб’єкти, що хазяйну-ють, починають скорочувати власні кошти і резерви, що призводить до порушення нормального кругообігу кредитних ресурсів і підвищення ризику всіх банківських

Казначейство банку

операцій. Тому в даний час найпоширенішим методом є мінімізація ризиків — виді-лення і дотримання економічних нормативів банківської ліквідності. Багато комер-ційних банків, особливо спеціалізованих, розраховують лише окремі види ризиків за різними напрямами банківської діяльності. Перспективним стає визначення розміру припустимого сукупного ризику банку, окремого клієнта, республіки (економічного регіону).

Залежно від методів розрахунку ризики бувають комплексними і позиційними. Комплексний ризик включає оцінку і прогнозування величини ризику банку і до-тримання економічних нормативів банківської ліквідності. Позиційний ризик — це ризик окремої банківської позиції.

Ступінь банківського ризику (зважування ризику). Ступінь банківського ризи-ку враховує повний, помірний і низький ризик залежно від розташування за шкалою ризиків. Ступінь банківського ризику характеризується ймовірністю події, що веде до втрати банком коштів з даної операції. Вона виражається у відсотках чи у визна-чених коефіцієнтах.

Той самий ризик може мати різний ступінь залежно від можливостей його га-рантування, страхування та інших методів регулювання. Наприклад, довгострокові позики банку, видані на будівництво нового підприємства, мають 100% ризику; при страхуванні цієї суми в державних органах ступінь ризику зменшується до 10–50% (за умови страхування в обсязі 50–90% позики), а при одержанні урядової гарантії — до нуля.

Особливістю ступеня банківського ризику є його індивідуальна величина, пов’я-зана з прийняттям на себе конкретного ризику з конкретної банківської операції. Вона визначається суб’єктивною позицією кожного банку.

Спроби регламентації ступеня банківського ризику з окремих операцій повинні носити гнучкий характер. Так, якщо комерційний банк придбав акції компанії (які мають товарне покриття, досить високий ступінь прибутковості, високу якість тех-нології й котирування на біржі), то розмір ризику (з операції і з банку в цілому) буде істотно завищений (ця купівля буде мати високий ступінь ризику — 70%) і далекий від реальності. Отже, у кожному окремому випадку необхідне самостійне визначення банками ймовірності втрати коштів у результаті тієї чи іншої операції.

Розподіл ризику за часом. Це важливий фактор в умовах нинішньої економі-ки. Основні операції банку піддаються минулому і поточному ризику (в окремих ви-падках — і майбутньому). Поточному ризику підлягають операції з видачі гарантій, акцепту перекладних векселів, документарні акредитивні операції, продаж активів із правом регресу та ін. Але сама можливість оплати гарантії через визначений час, оплата векселів, здійснення акредитива за рахунок банківського кредиту піддає ці операції й майбутньому ризику. При настанні часу оплати гарантії, якщо банк не вра-хував ймовірність цих втрат, він несе і минулий ризик, тобто той, який банк прийняв на себе безпосередньо при видачі гарантій. Розподіл ризику в часі відіграє дуже важ-ливу роль для прогнозування майбутніх втрат банку. Враховуючи цей фактор можна уникнути накладення минулих ризиків і помилок на майбутню діяльність банку.

Характер обліку операцій та ризики. За характером обліку банківські ризики поділяються на ризики з балансових операцій і із забалансових операцій. Найчастіше кредитний ризик, що виникає щодо балансових операцій, поширюється і на позаба-лансові операції, наприклад при банкрутстві підприємства. Тут важливо правильно

Розділ 4. Ризики в банківській діяльності

врахувати ступінь можливих збитків від однієї й тієї самої діяльності, що проходить одночасно як за балансовим, так і за позабалансовим рахунками. Так, оцінку ступеня ризику операції за валютними опціонами (нових видах цінних паперів) варто робити виходячи не тільки з валютного ризику, а й ринкового ризику за операціями з цінни-ми паперами, а також ризиків з окремих забалансових операцій: з казначейськими зобов’язаннями, євродепозитами, біржовими індексами тощо.

Можливості управління банківськими ризиками. За можливостями управління ризики бувають відкритими і закритими. Відкриті ризики не підлягають регулюван-ню, закриті, навпаки, регулюються. З деяких операцій вводяться спеціальні обмежен-ня з ризиків. Наприклад, одним з перетворень до інвалютних рахунків є обов’язково закрита позиція у валюті на кінець кожного робочого дня. Мається на увазі перераху-вання валюти, яка знецінюється, у валюту, курс якої підвищується.

Наведена класифікація й елементи, покладені в основу економічної класифіка-ції, мають на меті не стільки перерахування усіх видів банківських ризиків, скільки демонстрацію наявності певної системи, що дозволяє банкам звертати увагу на окре-мі різновиди при визначенні сукупного розміру ризиків у комерційній і виробничій сферах (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Систематизація ризиків і загроз та заходи щодо їх запобігання

Ризики (загрози) Заходи щодо запобігання ризикам

Кредитний ризик • Створення кредитного меморандуму

• Розроблення положення про кредитний комітет

• Установлення лімітів кредитування контрагентів на одного позичальника лімітів за галузями і ре-гіонами

• Проведення суворого і ретельного аналізу заявок на кредит

• Супровід кредитних угод (візит до позичальника, контроль його фінансового стану тощо)

• Застосування штрафів і стягнень пені при невчас-ному погашенні позики та порушенні інших умов договору

• Списання безнадійних кредитів із суми резервів, а якщо недостатньо — із прибутку

• Проведення маркетингу ринку кредитних ресур-сів — прогнозування стану ринку кредитів

Відсотковий ризик (ризик зміни відсоткових ставок) • Прогнозування поведінки ринків (превентивна аналітика)

• Відповідність природи відсоткових ставок залу-чення і розміщення (плаваючі ставки залучення відповідають плаваючим ставкам розміщення, фіксовані ставки залучення відповідають фіксо-ваним ставкам розміщення)

• Розподіл ризику між позичальником і банком

• Диверсифікація позичальників

Казначейство банку

Продовження табл. 4.1

Курсовий ризик на ринку цінних паперів • Моніторинг ринку цінних паперів

• Безпосередня участь в управлінні підприємством-емітентом ц/п, акції чи облігації якого містяться в портфелі ц/п АКБ «Надра»

• Консультування підприємств-емітентів ц/п із пи-тань грошового обігу й оподаткування, встанов-лення мінімальної суми падіння вартості цінного паперу, при перевищенні якої цінний папір про-дається автоматично

Валютний ризик • Прогнозування динаміки валютного курсу

• робота з різними валютами (диверсифікація ри-зику)

• Розподіл валютного ризику шляхом укладання угод типу форвард, своп, опціон

• Аналіз і прогнозування міжнародних валютних ризиків

Ризик при формуванні депозитів • Гнучкість депозитних угод (можливість перегляду відсоткової ставки)

• Диверсифікація ринку депозитів

Операційний ризик • Організація простого й ефективного документоо-бігу

• Розроблення і впровадження технічних карт

• Програмне забезпечення — неттинг

Ризик зменшення розміру прибутку від неефективного управління банком • Поєднання інтересів інвесторів, акціонерів, менеджменту і співробітників банку

Незбалансованість інтересів учасників процесу • Гнучка система оплати праці і матеріального за-охочення працівників

Невідповідність оргструктури сформульованим цілям • Моніторинг оргструктури — заслуховування на правлінні питань щодо відповідності оргструкту-ри не менше двох разів на рік

Розрив між рівнем кваліфікації працівників і поставленими завданнями • Програма підвищення кваліфікації і розвитку персоналу

• Формалізація та автоматизація операцій

• Делегування прав і відповідальності працівників банку

• Добір і розстановка кадрів за кваліфікаційною ознакою

• Наявність базової економічної освіти

Низький рівень мотивації праці • Положення про моральне і матеріальне заохочен-ня

• Програма просування по службі

• Оволодіння керівниками технікою мотивації і де-легування повноважень

Недостатність інформаційного забезпечення працівників • Систематичні зустрічі вищого керівництва з начальниками управлінь та відділів

• випуск інформаційного бюлетеня

Зовнішні загрози

Розділ 4. Ризики в банківській діяльності

Продовження табл. 4.1

Збільшення продуктів-замінників

Зміна курсів урядів, зміна торговельної політики • Диверсифікація клієнтської бази та послуг

Криза в діловому циклі

Зміна потреб і смаків клієнтів • Систематичний аналіз тарифних ставок банків-конкурентів