Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Казначейство банку : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Казначейство банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Відповідальними особами за управління поточною платіжною позицією є заступник Голови Правління, що займається Казначейством, а в його відсутність — керів-ник Казначейства.

Основним документом, що відображає поточну платіжну позицію банку, є фінан-совий план дня, який щодня готується і представляється заступникові Голови Прав-ління Казначейством банку.

Оскільки Казначейство є органом оперативного управління і оптимізації грошо-вих потоків для забезпечення достатнього рівня ліквідності, проведення зваженої політики управління ризиками, досягаючи максимальної рентабельності операцій, можна стверджувати, що мета даного підрозділу має три складові (мал. 3.6):

Оперативне управління ліквідністю

Оперативне управління валютним ризиком

Казначейство

Оперативне управління ліквідністю

Мал. 3.6. Базові цілі Казначейства в досягненні максимальної рентабельності операцій

Основним завданням оперативного управління активами і пасивами, яке здій-снює Казначейство, є забезпечення необхідного рівня щоденної ліквідності комер-ційного банку. Ліквідність характеризує можливість банку перетворювати свої акти-ви на грошові кошти для виконання зобов’язань перед вкладниками і кредиторами, а Казначейство покликане здійснювати оперативне управління ліквідністю на основі інформації, отриманої від філій та інших структурних підрозділів банку.

Оперативний аналіз розриву ліквідності, що проводиться Казначейством, здій-снюється в декілька етапів:

• прогнозуються обсяги і терміни проведення активно-пасивних операцій у фіксо-ваних тимчасових інтервалах;

• обчислюється розрив ліквідності в будь-якому з інтервалів і сукупний розрив ліквідності за період планування;

• плануються заходи щодо використання надлишку або компенсації дефіциту лік-відного засобу.

Одним з першочергових завдань Казначейства, спрямованих на забезпечення безперервного потоку платежів, є організація і планування залишків коштів на кор-рахунку. Тут основним документом, який регламентує цей процес, є платіжний ка-лендар, який формується з метою:

• оперативного управління ресурсами та їх ефективного використання;

• забезпечення своєчасних розрахунків з клієнтами;

• чіткого дотримання норм обов’язкового резервування в цілому по банку. Зміна обсягів термінових депозитів планується на підставі контрактів.

Розділ 3. Казначейська модель управління активами і пасивами банку

Разом з тим залишки на поточних рахунках мають властивість періодично коли-ватися, що пов’язано з виплатою клієнтами заробітної плати, соціальних і бюджетних платежів, оплатою рахунків і т.д. Деякі платежі клієнтів взагалі бувають несподівани-ми, що може призводити до термінового пошуку ресурсів на міжбанківському ринку для виконання своїх зобов’язань перед клієнтами.

Єдиний платіжний календар банку формується Казначейством на підставі пла-тіжних календарів структурних підрозділів і філій по кожному виду валюти окремо. Типовий порядок формування і призначення платіжних календарів відображений на мал. 3.7.

Платіжні календарі

— Перспективный (прогнозный) календар

— Надається Казначейству структурными підрозділами і філіалами до кінця поточного місяця

— Формується Казначейством до кінця тижня, місяця, на наступний місяць і на кінець року

Поточный календар

— Надається щоденно зранку Казначейству структурними підрозділами і філіалами

Уточнения кожні дві години

—I Формується Казначейством до кінця поточного дня, місяця... I

Мал. 3.7. Характеристика платіжних календарів залежно від часу формування

Платіжні календарі, які формує Казначейство, класифікуються в розрізі валют (мал. 3.8).

Іншим важливим моментом є формування фінансового плану дня, який в обов’яз-ковому порядку повинен містити:

• дані про рух грошових коштів за попередній робочий день, зокрема про найбільші вкладення та інші операції банку;

• дані про платіжну позицію на даний операційний день, що включають передбачу-вані рухи коштів у касі банку;

• найбільші залишки на рахунках клієнтів, у разі наявності таких — інші зобов’я-зання банку до запитання;

• дані про залучені і розміщені банком МБК, і так само за іншими ліквідними активами;

• прогноз списань і надходжень не менше, ніж на два тижні наперед.

Для складання фінансового плану дня керівникові Казначейства відповідні під-розділи у письмовій формі надають такі дані: Відділ кредитування:

• відомість про заплановані до видачі кредита;

• відомість про всі планові списания і зовнішні надходження в рахунок погашения заборгованості в національній та іноземній валютах поточного робочого дня;

-\

Казначейство банку

Платіжний календар

У національній валюті

В іноземній валюті

Ресурс платоспроможності на початок операційного дня

Надходження і списания коштів клієнтів

Продаж готівкових коштів і списания коштів для підкріплення каси

Розміщення і залучення міжбанківських кредитів і депозитів

Залучення ресурсів НБУ

Залучення і списания коштів за строковими депозитами

Форексні платежі

Інші платежі

Ресурс платоспроможності на початок операційного дня

Надходження і списания коштів клієнтів

Продаж готівкових коштів і списания коштів для підкріплення каси

Розміщення і залучення міжбанківських кредитів і депозитів

Залучення ресурсів НБУ

Залучення і списания коштів за строковими депозитами

Форексні платежі

Інші платежі

Мал. 3.8. Платіжний календар комерційного банку

плановане погашення кредитів і відсотків в іноземній і національній валютах; дані про дострокове погашення кредитів. Операційне управління банку:

надходження інформації про наміри клієнтів стосовно руху коштів за рахунками. Відділ кореспондентських відносин:

витяг за кореспондентським рахунком та іншими рахунками «Ностро»; відомість за рахунками «Лоро». Відділ міжбанківських операцій: інформація по всіх термінових інструментах;

дані про всі списання і надходження за міжбанківськими кредитами і депозитами в національній та іноземній валютах у поточний і наступний робочі дні. Відділ цінних паперів:

інформація по всіх термінових інструментах;

дані про всі списання і надходження по цінних паперах у національній та інозем-ній валютах у поточний і наступний робочі дні;

інформація про очікувані списання і надходження по цінних паперах у майбут-ньому в іноземній та національній валютах. Відділ валютних і неторгових операцій: інформація по всіх термінових інструментах; дані про всі відомі списання і надходження у валюті; відомість про списання, що очікуються, і надходження у валюті в майбутньому.