Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Казначейство банку : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Казначейство банку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Управлінська функція полягає в самостійному вирішенні казначейських питань керівником КУБ і уповноваженими особами філії в межах встановлених лімітів і нормативів:

• формування наявних і безготівкових грошових потоків і встановлення пріоритет-ності платежів головного банку і підзвітних філій;

• формування єдиного платіжного календаря за видами валют на підставі платіж-них календарів структурних підрозділів;

• розміщення наявної валюти;

• визначення доцільності та умов проведення операцій головним банком і філій щодо залучення і розміщення ресурсів (включаючи взаємопов’язані активно-пасивні операції);

• управління структурою активів і пасивів шляхом використання різних за видами і термінами інструментів, відповідно до рішень КУАП;

• здійснення міжфіліальних операцій, пов’язаних з купівлею-продажем вільних ре-сурсів філій головним банком;

• укладання угод: – щодо купівлі-продажу грошових коштів на міжбанківському ринку (конверсійні

і ресурсні операції;

– щодо залучення (розміщення) коштів на міжфіліальному ринку;

– щодо купівлі-продажу наявних валютних коштів на міжбанківському і міжфілі-альному ринках;

– щодо купівлі-продажу банківських металів;

– щодо купівлі-продажу державних цінних паперів на первинному і вторинному ринках;

– щодо маржинальної торгівлі;

• розрахунок собівартості внутрішньобанківських ресурсів з метою їхнього ефек-тивного використання і встановлення трансфертних (внутрішніх) цін;

• визначення доцільності та умов проведення валютообмінних операцій, що не впливають на ВВП, операцій з ВВП головного банку і відповідних йому філій;

• здійснення операцій хеджування з метою захисту від несприятливих змін на фі-нансовому ринку;

• участь у веденні інших видів бізнесів, пов’язаних з фінансовими ризиками, особливо комплексних і нетрадиційних для банку;

• організація заходів, спрямованих на дотримання вимог обов’язкового резерву-вання, достатнього рівня ліквідності і прибутковості, мінімізації ризику, а також на досягнення планових показників головним банком і відповідних йому філій. Облікова функція виражається в:

• достовірному і своєчасному відображенні сум поточних і планованих надходжень та списань за технічними кореспондентськими рахунками;

• достовірному відображенні інформації за здійсненими операціями в казначей-ських формах обліку і звітності;

• формуванні звітів для керівництва банку за встановленою формою, з урахуван-ням консолідації підзвітних філій, про стан ресурсної бази, наявність вільних ре-сурсів і умов, які сприяли б проведенню активних операцій;

• оформлення необхідних документів для отримання ліцензій НБУ на ввезення і вивезення наявної валюти;

Розділ 3. Казначейська модель управління активами і пасивами банку

– підготовці, узгодженні і наданні звітів у відповідні органи (залежно від своєї ком-петенції).

Порядок підготовки, консолідації і надання звітності підзвітними філіями в голо-вний банк регламентується окремими листами керівника КУБу.

Контрольна функція полягає в якісному і своєчасному моніторингу і контролі всіх операцій на предмет відповідності вимогам головного банку.

Контрольна функція повинна забезпечувати попередній, поточний і подальший види контролю:

• контроль ефективності та економічної доцільності операцій;

• контроль за дотриманням установлених лімітів і нормативів ліквідності, прибут-ковості і ризиків;

• моніторинг показників фінансової моделі, оптимальної структури балансу та ін-ших показників роботи;

• контроль допустимого рівня ризику при здійсненні операцій на міжбанківському ринку України і міжнародному валютному ринку шляхом установлення і перегляду лімітів для банків-контрагентів;

• контроль за:

– станом коррахунків у національній та іноземній валютах; – дотриманням норм обов’язкового резервування банком в цілому і кожною філією

зокрема; – дотриманням нормативів валютної позиції банком і лімітів валютної позиції кож-ною філією.

Організація роботи КУБу за казначейською моделлю

Організація роботи КУБу за казначейською моделлю є системою, яка включає:

• порядок установлення лімітів і нормативів банку;

• порядок надання інформації;

• порядок ухвалення рішень і виконання операцій у головному банку і підзвітних філіях;

• оцінювання ефективності роботи філій за казначейською моделлю. Порядок надання інформації. Для роботи за казначейською моделлю головний

банк надає філіям:

• повний комплект методології виконання казначейських функцій та іншої внут-рішньої нормативної бази;

• робоче програмне забезпечення щодо виконання казначейських функцій у філії;

• систему встановлених і затверджених лімітів, нормативів, планових показників та інших вимог у галузі управління фінансовими потоками;

• перелік і форми казначейської звітності;

• основні вимоги до системи фінансового контролю в підзвітних філіях. Як зворотний зв’язок підзвітні філії надають у казначейське управління головного банку:

• інформацію про дотримання лімітів і нормативів, включаючи оперативну;

• звіти згідно з переліком казначейської звітності;

• звіти про виконану роботу. Порядок установлення лімітів і нормативів філіям:

• надання проектів лімітів і нормативів підзвітними філіями в КУБі головного банку здійснюється щомісячно або в міру необхідності;

Казначейство банку

• потім слідує розгляд проектів лімітів і нормативів казначейським управлінням банку, затвердження лімітів і нормативів на черговому засіданні КУАП банку і доведення уповноваженим підзвітних філій затверджених лімітів, нормативів і інших вимог головного банку до управління фінансовими потоками;.

• надання підзвітними філіями до Казначейства головного банку обґрунтованих заявок (пропозицій) щодо встановлення лімітів і нормативів повинно відбувати-ся щомісячно і в міру необхідності;

• далі — розгляд і проведення аналізу Казначейством головного банку отриманих заявок (пропозицій) за лімітами і нормативами, а також іншої інформації;

• узагальнення отриманої інформації від філій і формування пропозицій КУАП;

• затвердження головним банком (відповідним комітетом) лімітів і нормативів для філій;

• доведення до директорів філій затверджених лімітів, нормативів, планових по-казників та інших вимог ГК щодо управління банківськими ресурсами. Відповідно підзвітні філії надають до Казначейства головного банку:

• інформацію про дотримання лімітів і нормативів, а також свої пропозиції за сумами лімітів і нормативів;

• звіти згідно з переліком звітності щодо управління активами і пасивами банку;

• звіти щодо дотримання фінансової моделі банку, виконання фінансового результату і фінансового плану. Порядок формування фінансової політики банку:

• розроблення Казначейством головного банку фінансового плану банку та філій на звітний період (місяць квартал, рік), доведення його до філій;

• визначення прогнозного і реального фінансового результату банку і підзвітних філій;

• облік і формування фінансової структури капіталу банку;

• облік і управління дебіторською заборгованістю банку. Порядок формування кредитної політики комерційного банку:

• формування умов, згідно з якими банк може здійснювати видачу кредитів, вклю-чаючи вимоги по валютній позиції;

• встановлення банком межі кредитних процентних ставок і принципи їх форму-вання з урахуванням інформації про собівартість ресурсів і прибутковість;

• визначення класифікації типів кредитів, на яких спеціалізуватиметься банк, а та-кож надання головним банком філіям можливість формувати кредитний портфель з урахуванням диверсифікації ресурсів за рівнями ризику так, щоб було за-безпечено виконання співвідношення надійності і прибутковості;

• розроблення переліку документів, які повинен надавати клієнт разом із заявкою на кредит, а також умови, за якими заявка може бути прийнята, або умови, на яких заявка може бути відхилена;

• визначення управлінської структури, яка братиме участь у кредитній роботі і формуванні кредитної політики банку;

• формування вимог щодо забезпечення виданих кредитів, перевірки кредитоспро-можності позичальника;

• визначення тих умов, за яких банк може прийняти на себе позабалансові вимоги як видачу гарантій або поручництв. Порядок ухвалення рішень і виконання операцій у філіях здійснюється таким чином: