Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 2 ВІДРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АВС» : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Додаток 2 ВІДРИТЕ АКЦЮНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АВС»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Положения про Комітет з управління активами і пасивами

1. Загальні Положения

1. Положения «Про Комітет з питань управління активами та пасивами» (надалі «Положения») складене відповідно із:

Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року; Декретом Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року;

Правилами здійснення депозитних операцій АЛЯ банківських депозитів та Правилами випуску та обігу валютних деривативів, затвердженими Постановою Правління НБУ від 07 липня 1997 року;

Положениям «Про порядок формування та використання резерву для відшкоду-вання можливих втрат за кредитними операціями банків», затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року; Постановою Правління Національного банку України «Про заходи щодо реаліза-ції Програми реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України» від 21 листопада 1997 року; Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Ін-струкції про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» від 14 квітня 1998 року.

2. Положения є документом ВАТ КБ «АВС» (надалі — «Банк»), який визначае порядок створення та діяльності Комітету з питань управління активами та пасивами (надалі — «Комітет») Банку, у тому числі його організаційну структуру, права, обов’язки та відповідальність.

3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положения чинному законодав-ству Укра'ши або нормативним актам Національного банку Укра'ши, в тому числі у зв’язку з прийняттям нових актів законодавства Укра'ши або нових норматив-них актів Національного банку Укра'ши, це Положения буде діяти лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству Укра'ши або нормативним актам Національного банку Укра'ши.

4. Це Положения може бути переглянуте та змінене за рішенням Правління Банку у разі затвердження нових редакцій діючих нормативних та законодавчих актів, які безпосередньо або опосередковано стосуються питань, зазначених у цьому Положении

5. Комітет керується у своїй діяльності Статутом Банку, цим Положениям, рішен-нями Правління Банку, а також чинним законодавством Укра'ши та нормативни-ми актами Національного банку України.

6. Комітет підзвітний у своїй діяльності Правлінню Банку.

2. Мета діяльності Комітету

1. Комітет являє собою аналітично-консультативний орган при Правлінні Банку, метою діяльності якого є аналіз політики Банку з питань управління активами та пасивами та надання Правлінню необхідних рекомендацій.

Казначейство банку

3. Організаційна структура Комітету

1. Комітет складається з п’ятьох осіб, які призначаються Правлінням Банку з числа посадових осіб Банку, терміном на один рік.

2. Особовий та кількісний склад Комітету можуть змінюватись Правлінням Банку залежно від політики та діяльності Банку в цілому.

3. Правління Банку може прийняти рішення про дострокове відкликання членів Комітету.

4. У разі вибуття члена Комітету або його дострокового відкликання Правління Банку призначає нового члена Комітету на решту строку повноважень вибулого або відкликаного члена Комітету.

5. У разі закінчення строку, на який було призначено членів Комітету, Комітет про-довжуватиме виконувати свої повноваження до моменту призначення нового складу Комітету.

6. Голова Комітету відповідає як за діяльність Комітету в цілому, так і за виконання покладених на нього окремих завдань.