Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : казначейство банку : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

магниевый скраб beletage

Продовження

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансу-ються Національним банком України, у портфелі банку до погашення Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за боргови-ми цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих процентів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих процентів; суми нарахова-них процентів, списаних у встановленому порядку

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі

банку на продаж

Призначення рахунка: облік номінальної вартості боргових цінних паперів,

емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів,

що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів,

що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, що об-ліковуються в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) борго-вих цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) бор-гових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими На-ціональним банком України, у портфелі банку на продаж Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цін-ними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінни-ми паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Націо-нальним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з пре-мією, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку

Казначейство банку

Продовження

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними папе рами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахо-ваних процентів за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів або переведення до інших портфелів банку

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі

банку до погашення

Призначення рахунка: облік номінальної вартості боргових цінних паперів,

емітованих Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів,

що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів,

що погашені або переведені до іншого портфеля банку

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими На-ціональним банком України, у портфелі банку до погашення Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цін-ними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з дисконтом, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінни-ми паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі пере-ведення цінних паперів до іншого портфеля банку

1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Націо-нальним банком України, у портфелі банку до погашення Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з пре-мією, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку

Додатки

Продовження

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, випущеними Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахо-ваних процентів за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національ-ним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням ко-рисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку

1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національ-ним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням ко-рисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку

1492 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік резервів на покриття заборгованості за нарахова-ними доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Націо-нальним банком України, у портфелі банку на продаж. За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку

1493 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів на покриття заборгованості за нарахова-ними доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Націо-нальним банком України, у портфелі банку до погашення. За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку.

Казначейство банку

Продовження

15 Кошти в інших банках

150 Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

Призначення рахунка: облік коштів на кореспондентських рахунках, що від-криті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отрима-них кредитів овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком — власником рахунка, у тому числі отримані кредити овердрафт

1502 А Кошти банків у розрахунках

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, роз-міщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями (акредитивами тощо).

За дебетом рахунка проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами тощо.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів тощо; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості та суми списаної безнадійної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1507 П Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами

овердрафт від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

1508 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, роз-міщеними в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нара-хованими доходами.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

Додатки

Продовження

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених депозитів овернайт. За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строко-вих депозитів; суми коштів, що перераховані на рахунок простроченої забор-гованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів), що роз-міщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених короткострокових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1513 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів), що розміще-ні в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених довгострокових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національно-го банку України від 22.06.2007 р. № 229, від 27.12.2007 р. № 482)

1514 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

Призначення рахунка: облік коштів, що розміщені на умовах субординованого боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених вкладів (депозитів) на умовах субординованого боргу.

За кредитом рахунка проводяться суми повернення субординованого боргу; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національно-го банку України від 22.06.2007 р. № 229, від 27.12.2007 р. № 482)

Казначейство банку

Продовження

1515 А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період.

(групу рахунків 151 доповнено рахунком 1515 А згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1516 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розмі-щені в інших банках

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення строко-вих вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період.

(групу рахунків 151 доповнено рахунком 1516 КА згідно з постановою Прав-ління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1517 А Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що роз-міщені в інших банках

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за строко-вими вкладами (депозитами).

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборго-ваності за строковими вкладами (депозитами); суми списання безнадійної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за нара-хованими доходами.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що роз-міщені в інших банках

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за строкови-ми вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

Додатки

Продовження

152 Кредити, що надані іншим банкам

1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

Призначення рахунка: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом. За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансо-вим лізингом.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам стро-ком на один робочий день.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів овернайт. За кредитом рахунка проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за

операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від інших банків за

операціями репо

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що надані іншим банкам За дебетом рахунка проводяться суми наданих короткострокових кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані іншим банкам. За цим рахунком обліковуються, наприклад, субординовані кредити, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих довгострокових кредитів. За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1525 А Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахуван-ня доходів за звітний період.

(групу рахунків 152 доповнено рахунком 1525 А згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

Казначейство банку

Продовження

1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом іншим банкам.

За кредитом рахунка проводиться сума дисконту за наданими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання доходів за звітний період

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, у тому числі кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за надани-ми кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгова-ності за кредитами; суми списання безнадійної заборгованості. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

158 Групу рахунків виключено (згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

 

159 Резерви під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під заборгованість інших банків за кредитними операціями Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів за кредитними опера-ціями з іншими банками.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збіль-шення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1591 КА Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від

27.12.2007 р. № 482)

Додатки

Продовження

1592 КА Резерви за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів за коштами, розміще-ними на кореспондентських рахунках в інших банках. За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збіль-шення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використа-них резервів у встановленому порядку.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1593 КА Рахунок виключено (згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

16 Кошти інших банків

160 Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків

Призначення рахунка: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам. За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що списуються банком на під-ставі розпоряджень банків — власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягнен-ню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт. За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їх клієнтів; суми непогашених кредитів овердрафт, що перераховуються на рахунок простроченої заборгованості за кредитами. (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 27.12.2007 р. № 482)

1602 П Кошти в розрахунках інших банків

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших

банків за різними операціями (акредитиви тощо).

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих коштів для забезпечення

розрахунків.

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням

банку-емітента; списання коштів за призначенням

1607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отри-мання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

1608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших

банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

Казначейство банку

Продовження

161 Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

Призначення рахунка: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.

За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строко-вих вкладів (депозитів)

1612 П Короткострокові вклади (депозити) інших банків

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів) інших

банків.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків

на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених короткострокових вкладів

(депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за

неповерненими вкладами (депозитами)

1613 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів) інших бан-ків.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за неповерненими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національно-го банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1615 П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 161 доповнено рахунком 1615 П згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1616 кп Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання витрат за звітний період.

(групу рахунків 161 доповнено рахунком 1616 КП згідно з постановою Прав-ління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

Додатки

Продовження

1617 П Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отри-маними строковими вкладами (депозитами) інших банків. За дебетом рахунка проводяться суми повернених строкових вкладів (депо-зитів)

1618 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за строковими вкладами

(депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

162 Кредити, що отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.

За кредитом рахунка проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами

1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо Призначення рахунка: облік кредитів, що отримані від інших банків за опера-ціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми кредитів, що отримані від інших бан-ків за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих короткострокових креди-тів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за корот-костроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами

1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових кредитів. За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за дов-гостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами

Казначейство банку

Продовження

1625 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що отрима-ні від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 162 доповнено рахунком 1625 П згідно з постановою Правлін-ня Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що отримані з дисконтом від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нараху-вання витрат за звітний період

1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отри-маними кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованос-ті за отриманими кредитами

1628 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані

від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати

17 Розділ виключено (згідно з постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. № 482)

 

18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунка: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.

За кредитом рахунка проводяться суми з погашення дебіторської заборгова-ності за операціями з готівкою.

1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим ра-хунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком. За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операці-ями з банками.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованос-ті за операціями з банками