Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 

магниевый скраб beletage

Формування й поступовий розвиток ринкових відно-син в Україні зумовили надзвичайне підвищення інтересу з боку науковців та господарської практики до маркетингу як концепції управління в умовах невизначеності та стрімкого зростання ризиків. Ефективним за-собом запобігання негативним наслідкам їх впливу є викорис-тання менеджментом надійної, точної, своєчасної та релевантно!' інформації, отримання та систематизація якої — завдання марке-тингових досліджень.

Повною мірою це стосується й діяльності на фінансовому ринку. Становления його фондової складової, яке невиправдано за-гальмувалося у часі, терміново вимагає надання операторам, що обслуговують випуск, купівлю-продаж цінних паперів, доскона-лих та науково-обґрунтованих методів опрацювання історичних та поточних відомостей про інвестиційний клімат; стан ринку, інструментів, які обертаються на ньому або заплановані до емісії; носії та обсяги вільного капіталу для здійснення вкладень; структуру портфелів цінних паперів, що пропонуються; ефективність наданих фінансових послуг тощо.

Слід зазначити, що важливим аспектам впровадження марке-тингової концепції, здійснення маркетингових досліджень при-святили свої роботи Ф. Котлер, Г. Черчілль, М. Бейкер, Н. К. Ма-лхотра, Ф. Маузер та ін.; побудові методологічного підґрунтя випуску й обігу цінних паперів, формування й управління портфелем, фінансової інженерії — Ф. Макоулі, Г. Марковіц, Л. Джонсон, Д. Штейн, Д. Тобін, У. Шарп,, Л. Едерінгтон; опрацюванню теоретичних питань імплементації маркетингу послуг, у тому чи-слі пов'язаних з професійною діяльністю на ринку цінних папе-рів, — Е. Лангар, К. Лавок, М.Дж. Бітнер, Л. Л. Беррі, Л. Райт, К. Гренроос.

Операційну діяльність на ринку цінних паперів, їх інвестицій-ну привабливість, стабільність роботи підприємств-операторів

ринку, стратегії й засоби досягнення цілей, що постають перед ними, плідно досліджували А. Н. Буренін, В. В. Ковальов, I. К. Комаров, Я. М. Міркін, А. А. Первозванський; маркетинг банків та інших інституцій, що мають відношення до фінансового ринку — С. А. Гур'янов, А. Н. Зубець, Ю. I. Коробов, В. Т. Севрук, Е. А. Ут-кін. їх висновки і рекомендації враховують особливості трансфо-рмаційних перетворень на пострадянському просторі. Значний внесок у розв'язання проблем маркетингу у сфері фінансових по-слуг зробили I. В. Алексеев, О. В. Ареф'ева, А. В. Буковський, Н. В. Бутенко, О. Захарчук, Д. М. Ростан, Г. Л. Макарова, А. В. Ні-кітін, I. В. Новікова, О. А. Опалов, А. С. Поважний, Т. О. Примак, Л. С. Поречкіна, Л. Ф. Романенко, А. Н. Романов, А. О. Старості-на, А. С. Третьяков.

Водночас, конкретні методи, процедури та технологи управ-ління діяльністю підприємств у секторі економіки, окресленому межами ринку цінних паперів, опинилися поза увагою попере-дників. Особливо, коли йдеться про методи маркетингових до-сліджень. Фрагментарність, характерна для цієї галузі науки, стри-мує розвиток ринку цінних паперів, знижує конкурентоспромож-ність вітчизняних операторів, фінансового сектора й економіки в цілому. Якщо дотепер такий стан справ можна було кваліфікува-ти як прикрий, то з визначенням курсу держави на Європейську інтеграцію він виглядає небезпечним.

Виходячи з визначеного, автори поставили собі за мету обґру-нтувати теоретичні положения та викласти свое бачення щодо процедур та методів маркетингових досліджень на ринку цінних паперів, спрямованих на підтримку його стабільності завдяки підвищенню обґрунтованості господарських рішень, які ухвалю-ються підприємствами-операторами.

Маємо надію, що праця стане в нагоді не лише студентам еко-номічних специальностей та науковцям, але й згодиться практи-куючим «фондовикам», для яких маркетингові дослідження — невід'ємна частина повсякденної господ арської діяльності.