Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. ІНФОРМАЦІИНАПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДОСЕЛЕКЦІЇ АКЦІЙ I ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ : Ринок цінних паперів. Маркетингові дослідження : Бібліотека для студентів

3.3. ІНФОРМАЦІИНАПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДОСЕЛЕКЦІЇ АКЦІЙ I ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО ПОРТФЕЛЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 

магниевый скраб beletage

Вивчення досвіду застосування запропонованих підходів і мето-дів проведения маркетингових досліджень на ринку цінних паперів операторами півдня України дає підстави стверджувати, що ті під-ходи й методи, які вимагають проведения економіко-статистичних розрахунків, рідко використовуються на практиці. Це відчутно зни-жує економічний ефект, очікуваний від впровадження розроблених методичних рекомендацій щодо формування портфеля та проведення маркетинговых досліджень на ринку цінних паперів. Виникла необхідність в інформаційній підтримці прийняття управлінських рішень менеджментом підприємств-операторів.

Встановлено, що застосування існуючих прикладних програм на обстежених підприємствах викликає певні труднощі. Справа в тому, що більшість з них не дозволяє врахувати специфіки вітчи-зняного фондового ринку; деякі — вимагають від операторів спеціальної підготовки за економіко-математичним фахом (ста-тистичні пакети 8Р88, «ЗіаіШіса», конструктор аналітичних па-кетів «ТНе АІ ТгіІо§у»); інші — є вузько спеціалізованими засо-бами (пакет оцінки й аналізу цінних паперів «Ап Апаіуйс»; Раска&е /ог Вшіпезз»; пакет технічного аналізу «МеіаЗіосЬ комплекс моделювання процесів у політичній, економічній та фі-нансовій сферах «іТНіпк»).

Після певної адаптації до особливостей вітчизняного ринку цінних паперів ці продукти можуть бути застосовані нечислен-ними великими операторами. Але для цього необхідно утримува-ти цілі дослідницькі відділи, що спеціалізуються на потоковому аналізі й довгостроковому п,огно’уванні переваг інвесторів, ди-наміки фондових індексів, конюнктури ринку, фінансово-економічного стану емітентів, привабливості цінних паперів. Дріб-ним торгівцям такий розмах не під силу, але це не звільняє їх від необхідності «тримати руку на пульсі», щоб контролювати стан зовнішнього середовища, власну реакцію на зміни, що відбува-ються в ньому, для успішного (інакше кажучи, прибуткового) ве-дения бізнесу.

3 урахуванням вищенаведених обставин був розроблений про-грамний продукт, призначення якого, по-перше, — розв’язати проблеми, з якими стикаються оператори (особливо дрібні), а, по-друге, — надати у їх розпорядження засіб, який уможливлює суттєве підвищення обґрунтованості відповідних рішень і, від-так, — якнайкраще задоволення вимог клієнтів.

Опрацюванню програми передувала розробка алгоритму, блок-схемна інтерпретація якого зображена на рис. 3.5. Як бачи-мо, він мае модульну структуру. Модулі виконуються поетапно (рис. 3.6), що дозволяє проводити аналіз за принципом «що, як-що?», змінюючи окремі вихідні дані з повторениям відповідної частини розрахунку.

Перший етап — підготовчий із завданням опрацювати масиви даних, необхідність у якому викликана відсутністю на фондовому ринку України сучасних систем нагромадження й узагальнен-ня інформації про здійснені угоди.

 Відкриття файлу з вихідними даними про акції та індексфіахіз)

Збереження його як файлу з обробленими даними (сІа(а_ргоахІ$) -------------------------------------------П-------------------------------------------

Закриття файлу йаіа.хІ8 -----------^----------

|Відкриття файлу з безризиковими ставками ([гее_гі$кхЩ Вибір безризиков ої ставки (активу)

Підготовка даних

Закриття файлу /гее гізкхЩ

----------ТІЕ----------

Відкриття файлу йаіа_ргос.хІ8

Відкриття файлів:довіднику (фігесіогу.хЩ та зі зведеними відомостями про акції ^іаі.хіз) _________Формування таблиці зі статистичними даними прсакції(лист «Всі акції»)_______

Закриття файлу йаіаргосхЩ -------------^------------

Критерії репрезентативності вибірки,

«ринковості», популярності акцій, значимість

історичних та вагомість галузевих «бета»

 

 Розрахунок галузевих «бета» на окремому листі|

Визначення складу портфеля, форми і параметрів ефек-тивної множини, моделі портфеля, кривих байдужності

Закриття файлу 8Іоск.хЬ

 Відкриття файлів <іаіа_ргос.хІ8 та з даними про майбутній портфель (рогі/оІіо.хЩ

Формування таблиці з даними про щомісячну прибутковість відібраних до портфел я акцій

Закриття файлу сІаїа_ртс.хЩ

----------  . »  =!—.-----

Обчислення векторів {і,}та {?,}, матриці Щ9

Зада вання цільов ої функції й обмежен ь щодо формування ефективної множини портфелів

 

Обчислення ефективн их портфелі в запуском модуля «Пошук рішення»

Визначення оптимального портф еля та обчислення корисності

-------    ------

[Обчислення ординат дотичної кривої байдужності

 Графічне зображення вибору оптимального портфеля

..С

Кінець

И.

Рис. 3.5. Блок-схема процедури оцінки статистичних параметрів акцій та формування фондового портфеля

Первинна обробка даннх. Підготовка щоденних відомостей про "ринковість", "популярність", варіацію прибутковості акцій та індексу (ПФТС)

Щомісячне агрегування операційних характеристик акцій, індексу відповідно до вибраного горизонту спостережень; побудова регресії надприбутковості. Формування списку підсумкових статистик, обчислення галузевих "бета", коригування "бета" акцій та відповідного залишкового ризику, відбір акцій завибраними статистиками

Моделювання ефективних і оптимального портфелів акцій

Рис. 3.6. Стартове меню розробленої программ

Вихідними даними є відомості про щоденні котирування акцій в ПФТС з архіву котирувань сайту ІК «Сократ», відкритого для користувачів мережі Інтернет, динаміку індексу ПФТС за останні дев’ять років з архіву сайту ПФТС (замість обсягу торгівлі акци-ями для індекс. наводиться оборот; замість цін — значения інде-ксу) (файл сЬісисЬ) (файл/геегІ8к.хЬ). Все це зберігається у файлі йаІа.хІ8: перший лист присвячений динаміці індексу («ПФТС»); інші 152 — курсам акцій (їх назви відповідають кодам компаній у ПФТС). Є можливість поновлення даних і скорочення горизон-ту спостережень, який споконвічно відповідає моменту появи ак-цій компанії в лістингу ПФТС (кожна з 152-х відібраних акцій котирувалася в ПФТС не менше, ніж півроку).

Неможливість використання традиційних для сфери фінансо-вих ринків рішень стала причиною розробки оригінального алгоритму обробки вихідних даних щодо прибутковості кожної акції і фондового індексу, який є ядром відповідного модуля (рис. 3.7). По-перше, за даними файлу йаІа.хІ8 обчислюються інтервали з незмінною прибутковістю, межі яких вирівнюються за місяцями. Результати зберігаються у файлі сІаіа_ргос.хЬ (табл. Б. 1, Б. 2 До-датку Б). По-друге, — прибутковість за період між торгами, яка приводиться до річного виміру (у форматі «фактичних днів із ка-лендарної тривалості року») та усереднюється з урахуванням тривалості відповідних періодів. Для спрощення майбутніх обчи-слень і гіпотетичного наближення розподілу прибутковості до нормального остання нараховується безупинно. По-третє, визна-чається горизонт спостережень та необхідність нового агрегу-вання даних для цього горизонту. Якщо так, у межах горизонту здійснюється помісячне агрегування торговельного обороту в ПФТС, масштабу ціни, відносного «бід-аск» спреду і прибутко-вості (табл. Б. 3), усереднення безризикової ставки за відповідний термін, відбувається зіставлення надприбутковості акцій з індек-сною, будується регресія надприбутковості акцій за надприбут-ковістю індексу та оцінюються її параметри (табл. Б. 5—Б. 7).

["

Етап 1 Етап 2

Етап 3

[Агрегування обсягів, цін, прибутковості та надприбутковості ащій, індексу, ставдартних відхипень

Зіставдення агрегованих варіаційдтрибутковості і надприбутковості

Побудова регресії надприбутковості акції за надприбутковістю індексу, оцінка ії параметрів

С

Кінець

Рис. 3.7. Блок-схема процедури підготовки даних

Наступний етап починається з формування зведеного списку статистичних параметрів: репрезентативності вибірки (кількість торговельних сесій в ПФТС, тривалість періоду торгів, значи-мість «альфа» і «бета»), «ринковості» (дилерський спред у відсо-тках відносно ціни пропозиції), «популярності» (масштабність ціни, середньорічний оборот у абсолютному виразі і відносно ва-ріації ціни), прибутковості (очікуваний рівень, «альфа») та ризи-ку (стандартне відхилення, коефіцієнт варіації, стандартна поми-лка середньої, історична та відкоригована «бета», залишковий ризик). Повторения розрахунків з послідовним скороченням горизонту ретроспективного ряду спостережень (його початком був грудень 2005 р., а кінець змінювався від червня 1997 р. до січня 2005 р. з інтервалом у 6 міс.) дозволило встановити два горизон-та, найприйнятніші щодо репрезентативності результатів обчис-лень (див. рис. 3.4, підрозд. 3.2): червень 1997 р. і січень 2002 р.

Аналіз результатів регресії надприбутковості, проведений у попередньому підрозділі, дозволяє зробити висновок, що між значимістю відмінності від нуля коефіцієнтів регресії і репрезен-тативністю відомостей про акції відсутній прямий зв’язок, наяв-ність якого передбачалася споконвічно. Тому ухвалено рішення про роздільне обчислення скоригованих «бета»-коефіцієнтів ак-цій, проаналізованих у попередньому підрозділі, та критеріїв від-бору акцій-кандидатів на включения до портфеля. Якщо при фо-рмуванні портфеля операторові доступний безризиковий актив, критерієм є надприбутковість акцій, якщо ні (що природно при використанні у якості безризикового активу ставки рефінансу-вання) — прибутковість. Репрезентативність забезпечувалася від-бором акцій, які в межах горизонту мали котирування не менше одного року як мінімум на 60-и торговельних сесіях ПФТС та за якими в системі укладалися угоди (торговельний оборот суворо позитивний).

Вихідними даними останнього етапу є файли сІаіа_ргос.хЬ і йігесіогу.хІ8 — довідник з відомостями про найменування галузей (лист «Галузі»), найменування та галузеву належність компаній-емітентів (лист «Компанії»). Результати зберігаються у файлі 8Іа1.хІ8: повний список акцій з їх статистичними характеристика-ми (див. табл. Б. 9—Б. 10, Додаток Б); відкориговані «бета» (див. табл. Б. 11) та залишковий ризик акцій із значимими «бета»-коефіцієнтами; результат розрахунку галузевих «бета» за форму-лою (3.1) — див. табл. 3.4 підрозд. 3.2; список операційних хара-ктеристик відібраних акцій, доповнений відкоригованими «бета»-коефіцієнтами та залишковим ризиком (табл. Б. 13).

Вивчення отриманих статистичних даних дало підстави для визначення акцій-кандидатів на включения до портфеля. Перева-га віддавалася акціям, які надійшли до табл. Б. 13, хоча розгляда-лися не лише ці акції. Далі за методикою, викладеною у під-розд. 3.2, був проведений більш жорсткий відбір ак.ій-канди-датів. Використовувалися дані файлів $1аг.хЪ /геегЬклЬ, й’1а_ ргосхЬ і опубліковані фінансові звіти емітентів за останні пять років. Після узгодження отриманого таким чином списку акцій з наявним портфелем, обговорення результатів на раді підприємст-ва з інвестування був визначений гіпотетичний склад формовано-го портфеля. До нього увійшли акції двадцяти п’яти компаній: Авдєєвського коксохімічного заводу, Балцему, АППБ «Аваль», Домобудівного комбінату № 3 (м. Київ), Дніпрошини, Єнакіївсь-кого металургійного заводу, АСК «Укррічфлот», Херсонського нафтопереробного комплексу, Херсонобленерго, Київенерго, Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, МоторСі-чі, Одеського торгового дому, Полтавського гірничо-збагач,валь-ного комбінату, Рівнеазоту, Концерну «Стирол», Турбоатому, Укр-нафти, АКБ «Укрсоцбанк», Укртелекому, Волиньобленерго, Яси-нівського коксохімічного заводу, Запоріжкоксу, Житомироблене-рго, Запоріжсталі.

На етапі структурування портфеля визначається, чи буде ви-користовуватися безризиковий актив, задаються обмеження щодо фінансового важеля, обирається модель портфеля (Марковіца або Шарпа), форма й параметри кривих байдужності (споконвічно визначаються перевагами, висловленими щодо акцій — кандида-те на включения до портфеля). Зважаючи на нестачу акцій зі статистично значимими «бета»-коефіцієнтами і відсутність при-йнятного безризикового активу, було прийнято рішення моделю-вати квадратичну множину Марковіца. Щодо кривих байдужнос-ті, їх форму визначає прийнятий вид функції корисності, власти-вої менеджменту замовника (ТОВ «Фінанс-трейдинг»).

Власне структурування припускає таку послідовність дій:

консолідацію векторів історичної прибутковості акцій, які на-дійшли до складу портфеля, що формується. Використовуються дані щодо агрегованої місячної прибутковості, яка перерахову-ється з формату «фактичних днів із календарної тривалості року» до формату «днів за 30-денними інтервалами із 360»;

відновлення відомостей про потрібні статистичні характерис-тики кожної акції та їх доповнення. При використанні моделі Марковіца в умовах відсутності безризикового активу поновлю-ються очікувана прибутковість й стандартне відхилення (табл.

Б. 14—15, Додаток Б) та розраховується матриця кореляцій при-бутковості (табл. Б. 16—17);

настроювання та запуск модуля «Пошук рішення» для генеру-вання дискретної множини ефективних портфелів (див. табл. 2.3, підрозд. 2.3). Цільовою функцією, за допомогою якої генерується відповідна множина, є стандартне відхилення портфеля; обме-женнями — рівність суми важелів акцій одиниці (на випадок від-сутності в оператора надійного безризикового активу) та забез-печення портфелем прибутковості в інтервалі від найменшої до найбільшої прибутковості включених до нього акцій;

розрахунок відповідних оптимальних значень цільової функ-ції, очікуваної корисності, координат дотичної кривої байдужно-сті оператора.

Використання миттєвих ставок робить гіпотетично кращим вибір функції корисності з постійною абсолютною несхильностю до ризику (р). При відмові від вкладень у безризиківий актив аналіз висловлених на етапі відбору акцій переваг щодо сполу-чень «очікуваний дохід — стандартне відхилення» є достатнім для визначення р, необхідної для ідентифікації оптимального портфеля (табл. 3.8).

/? = 25-1 25//!/ст!2 = 0,08.

/=1

Квадратична функція корисності, яка забезпечує вибір того ж портфеля і має аналогічне співвідношення між коефіцієнтами а і Ь, повинна мати їх такими: якщо горизонт спостережень — сі-чень 2002 р. — 1,125 і 12,5; якщо червень 1997 р. — 1,08 і 12, відповідно. Розрахунки здійснювалися для обох горизонтів. Ре-зультата зберігаються на листах «Консолідований», «Показни-ки», «Модель», «Портфелі» (табл. Б. 18—19) файлу рогі/оїїо.хЪ. До оптимального портфеля потрапили акції: якщо горизонт спостережень — січень 2002 р., — Авдєєвського коксохімічного за-воду, Єнакіївського металургійного заводу, Херсонського нафто-переробного комплексу, Херсонобленерго, Маріупольського металу-ргійного комбінату ім. Ілліча, Полтавського гірничо-збагачуваль-ного комбінату, АКБ «Укрсоцбанк» та Ясинівського коксохіміч-ного заводу АУБК, ШМТ, ІВДРК, НОЕК, ММКІ, РООК, ШСВ, УА8К; якщо горизонт спостережень — червень 1997 р., — Авдє-євського коксохімічного заводу, Домобудівного комбінату № 3, МоторСічі, Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, АКБ «Укрсоцбанк» та Запоріжсталі.

Таблиця 3.8

Р°ЗРА1^^^^^^)ЄЙДИНГ>>

Акція   Ц         а          а2        ц/а2     Акція   Ц         а          а2        ц/а2     Акція   Ц         а          а2        ц/а2

АVТЖ 95,5     3,6       13,23   0,07     КIЕN   29,4     1,4       1,84     0,16     И8СВ  81,5     3,8       14,15   0,06

ВАЬС  49,0     3,7       13,82   0,04     ММКI 105,2   5,3       28,42   0,04     ІІГЕЬ   39,4     2,3       5,19     0,08

ВАVЬ  35,1     0,8       0,69     0,51     М8IСН           57,9     3,8       14,48   0,04     VОЕN 33,1     4,2       17,51   0,02

БВКТ  67,8     2,9       8,31     0,08     СЮТВ            10,4     0,6       0,39     0,27     УА8К  73,1     5,1       26,32   0,03

БNН    63,7     4,6       20,87   0,03     РООК 121,7   8,3       68,10   0,02     2АСО 50,9     4,6       21,47   0,02

ЕNУ12            72,9     8,3       68,38   0,01     КА2Т  58,9     4,4       19,71   0,03     2НЕN  36,2     8,9       80,10   0,00

РЬОТ  15,5     2,1       4,39     0,04     8ТIК    71,0     1,8       3,30     0,22     2Р8Т   55,7     2,9       8,22     0,07

НNРК 92,4     2,2       4,86     0,19     ТАТМ 42,4     2,7       7,31     0,06                                                   

НОЕN 135,3   6,6       43,40   0,03     ІNАР   58,9     1,5       2,25     0,26                                                   

Примішка: обчислено за даними табл. Б. 14, Додаток Б.

Ризик, прибутковість і структуру відповідних портфелів наве-дено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

ОПТИМАЛЬНІ ФОВДОВІ ПОРТФЕЛІ

            Статистики               Частка акції в портфелі, відсотки                           

Гори-зонт                                                                                                                                                  

01.01. 2002 р. 1,64     102,9   23,3     —        0,5       33,6     14,8     13,1     —        9,2       2,1       3,4       —

01.06. 1997 р. 1,55     63,8     14,2     49,7     —        —        —        —        16,8     3,5       7,1       —        8,7

Примітка: за даними табл. Б. 18—19, Додаток Б.

Статистичний розподіл прибутковості оптимальних портфелів (рис. 3.8), не відповідає нормальному закону (значимість за кри-терієм Х/'-квадрат у першому випадку становить 0,05; у другому — 0,48). Тож гіпотеза про перевагу функції корисності з по-стійною р не підтверджується. Тому при моделюванні опти-мального портфеля використовувалися обидві функції кориснос-ті: з постійною р і квадратична (хоча ми особисто віддаємо перевагу саме функції з постійною р через однозначність визначення ЇЇ параметрів).

а)

39% 34% 29% 24% 19% 15% 10% 5%

_ 0% –20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

в)

100% 86%

72% 57% 43% 29% 14% 0%

Рис. 3.8. Розподіл прибутковості оптимальних портфелів, при різних горизонтах:

а) січень 2002 р.; б) червень 1997 р.

Графічну інтерпретацію процедури вибору оптимального портфе-ля подано у додатку В.

«Популярність» акцій цих компаній серед операторів внутрі-шнього ринку є ще одним підтвердженням працездатності запро-понованої методики.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України № 436-ІУ від 16.01.2003 // Інфор-маційно-довідкова система (ІДС) «Законодавство України» (ггіїр://2акоп. гасІа.§оу.иа). — 2004. — 15 серпня.

2. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові й корпоративні інвестиційні фонди)» № 2299-ПІ від 15.03.2001 // ІДС «Законодавство України» (Ьіхр://2акоп.гасІа.£ОУ.иа). — 2004. — 15 серпня.

3. Закон України «Про обіг векселів в Україні» № 2374-ПІ від 05.04.2001 (зі змінами: редакція від 14.01.2003 на підставі Закону України № 364-ІУ від 25.12.2002) // ІДС «Законодавство України» (Ыхр://2акоп.гас1а.£ОУ.иа). — 2004. — 15 серпня.

4. Закон УРСР «Про цінні папери й фондову біржу» № 1201-ХП від 18.06.1991 (зі змінами й доповненнями: редакція від 02.03.2004 на під-ставі Закону України № 1455-ІУ від 05.02.2004) // ІДС «Законодавство України» (1іпр://2акоп.гасІа.£ОУ.иа). — 2004. — 15 серпня.

5. Цивільний кодекс України № 435-ІУ від 16.01.2003 // ІДС «Законодавство України» (Ыхр://2акоп.гас1а.£ОУ.иа). — 2004. — 15 серпня.

6. Інструкція «Про порядок видачі, обліку й погашения векселів Державного казначейства України»: затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України № 269 від 9.12.97 // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

7. Інструкція «Про порядок погашения заборгованості підприємств, установ і організацій по збору на обов'язкове пенсійне страхування шляхом оформления її векселями»: затверджена наказом Пенсійного фонду України № 154 від 01.12.1998 (зі змінами й доповненнями: реда-кція наказу Пенсійного фонду України № 109 від 10.08.1999) // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

8. Положения про здійснення компанією по управлінню активами професійної діяльності по управлінню активами інституту спільного ін-вестування: затверджено рішенням ДКЦПФР № 13 від 11.01.2002 // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

9. Положения про порядок здійснення банками операцій із векселями в національній валюті на території України: затверджено постановок) правління Нацбанку № 508 від 16.12.2002 // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

10. Положения про регулювання діяльності фондових бірж та торго-вельно-інформаційних систем: наказ ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997; нова редакція затверджена 26.11.2003 на підставі рішення ДКЦПФР №364 від 04.09.2003 // ІДС «Законодавство України» (Ыхр://2акоп.гас1а.£ОУ. иа). — 2004. — 15 серпня.

11. Порядок випуску, обігу й погашения векселів, видаваних на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України: постанова Кабміну № 1104 від 01.10.1997 (зі зміна-ми й доповненнями: редакція постанови Кабміну № 500 від 07.04.2003) // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

12. Порядок застосування векселів Державного казначейства: за-тверджений постановою Кабміну № 689 від 27.06.1996 (зі змінами й доповненнями: редакція постанови Кабміну №731 від 28.04.2000) // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

13. Порядок погашения заборгованості підприємств, установ і орга-нізацій по збору на обов'язкове пенсійне страхування шляхом оформ-ления її векселями: затверджений постановою Кабміну № 75 від 24.10.1998 (зі змінами й доповненнями: редакція постанови Кабміну № 2339 від 21.12.1999) // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

14. Правила здійснення торгівцями цінними паперами комерційної й комісійної діяльності по цінних паперах: затверджені наказом ДКЦПФР №331 від 23.12.1996 (зі змінами й доповненнями: редакція рішення ДКЦПФР №202 від 20.05.2003) // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

15. Умови випуску, обігу, виплати виграшу й погашения казначей-ських зобов'язань: затверджені постановою Кабміну «Про випуск каз-начейських зобов'язань» № 15 від 10.01.2002 // ІДС «Ліга-Закон». — 2003. — 1 липня.

16. Амблер Т. Практический маркетинг: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999. — 400 с.

17. Андрущенко Е. Возбудитель для инвестора // Бизнес. — 2005. — № 5 (628). — С. 50.

18.Арестархов О. Первые ласточки // Бизнес. — 2004. — №40 (611). —С. 44.

19. Берне Э. С, Буш Р. Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Місгозой Ехсеі: Пер. с англ. — М.: Вильяме, 2006. — 704 с.

20. Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корне-евой, В. А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

21. Биржевая деятельность / Под ред. А. Г. Грязновой, Р. В. Корнее-вой, В. А. Галанова. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

22. Бланк А. И. Инвестиционный менеджмент. — К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2002. — 448 с.

23. Бланк А. И. Управление активами. — К.: Эльга, 2000. — 720 с.

24. Бобровников А. Доктор, у меня инвестиции // Бизнес. — 2005. — № 8 (631). — С. 48—49.

25. Бочаров В. В. Инвестиции. — СПб: Питер, 2003. — 288 с.

26. Бочаров В. В. Инвестиционный менеджмент. — СПб: Питер, 2002. — 160 с.

27. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.

28. Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка инвестиций / под ред. Есипова В. Е. — СПб: Питер, 2003. — 432 с.

29. Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 368 с.

30. Вентцелъ Е. С. Теория вероятностей. — М.: Наука, 1969. — 576 с.

31. Витлінський В. В., Верчено П. I. Аналіз, моделювання та управ-ління економічним ризиком. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с.

32. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Финпресс, 1998. — 416 с.

33. Звіт ДКЦПФР за 2000 рік. — К.: ДКЦПФР, 2002. — 72 с.

34. Звіт ДКЦПФР за 2001 рік. — К.: ДКЦПФР, 2002. — 118 с.

35. Звіт ДКЦПФР за 2002 рік. // Вісник «Цінні папери». — 2003. — № 110 (712).

36. Звіт ДКЦПФР за 2003 рік. — К.: ДКЦПФР, 2004. — 142 с.

37. Звіт ДКЦПФР за 2004 рік // Ринок цінних паперів України. — 2005. —№7—8.

38. Зелъдис В. В. Інституціональні перетворення в недержавному се-ктор! економіки: реорганізація й групова взаємодія корпорацій. — К.: Видавництво Європейського університету, 2006. — 76 с.

39. Зелъдис В. В., Парсяк В. Н., Крапива В. П. Маркетинговые исследования рынка ценных бумаг: инструменты, технологии. — К.: Наукова думка, 2002. — 226 с.

40. Зелъдис В. В. Нормативно-правовые аспекты вексельного обра-щения в Украине // Сборник научных трудов УГМТУ. — Николаев: УГМТУ, 1999. — № 1 (361). — С. 121—129.

41. Зельдіс В. В. Стан і розвиток вітчизняних фондових індексів // Збірник наукових праць НУК. — Миколаїв: НУК, 2005. — № 2 (401). — С. 139—145.

42. Инвестиционно-финансовый портфель. / Отв. ред.: Ю. Б. Ру-бин, В. И. Солдаткин — М.: СОМИНТЕК, 1993. — 752 с.

43. Комаринский Я., Яремчук И. Фінансово-інвестиційний аналіз. — К.: Українська Енциклопедія, ПВА «Книга пам’яті України», 1996. — 300 с.

44. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. — 796 с.

45. Котлер Ф., Армстронг Г., Сандерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. — 2-е европ. изд. — М.: СПб.; К.: Издательский дом «Вильяме», 2001. — 944 с.

46. Кретов И. И. Маркетинг на предприятиях: Практическое пособие. — М.: АО «Финстатинформ», 1994. — 181 с.

47. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические осно-вы теории финансов: Пер. с нем. — СПб: Питер, 2000. — 400 с.

48. Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования. Практическое ру-ководство, 3-е изд.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. — 960 с.

49. Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. — М.: ИН-ФРА-М, 1998. — 784 с.

50. Мендрул О. Г., Павленко I. А. Фондовий ринок: операції з цінни-ми паперами, 2-е вид. — К. КНЕУ, 2000. — 156 с.

51. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. — 416 с.

52. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

53. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1994. — 550 с.

54. Ноздрева Р. Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 с.

55. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический по-ход: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2001. — 804 с.

56. Парсяк В. Н. Малий бізнес в системі корпоративних відносин. — Херсон: Олді-плюс, 2003. — 456 с.

57. Парсяк В. Н., Рогов Г. К. Маркетинговые исследования. — К.: Наукова думка, 2000. — 174 с.

58. Пелієшко В. П. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посіб-ник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 200 с.

59. Полторак В. А. Маркетингові дослідження. — К.: Центр навча-льної літератури, 2003. — 387 с.

60. Прауде В. Р., Білий О. Б. Маркетинг. — К.: Вища школа, 1994. — 256 с.

61. Старостіна А. О., Зозулъов О. В. Маркетинг. — К.: Знання-Прес, 2003. — 326 с.

62. Старостина А. О. Маркетинговые исследования: практический аспект. — К.; М.; СПб.: Издательский дом «Вильяме», 1998. — 262 с.

63. Статистичний щорічник України за 2000 рік. — К.: Техніка,

2001. — 600 с.

64. Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К.: Техніка,

2002. — 646 с.

65. Статистичний щорічник України за 2002 рік. — К.: Консультант,

2003. — 664 с.

66. Статистичний щорічник України за 2003 рік. — К.: Консультант,

2004. — 632 с.

67. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — К.: Консультант,

2005. — 592 с.

68. Удалое В. П. Маркетинг: теория и практика. — Издательство стандартов, 1991. — 140 с.

69. Уткин Э. А. Управление фирмой. — М.: АКАМС, 1996. — 516 с.

70. Фабоцци Ф Управление инвестициями: Пер. с англ. — М.: ИН-ФРА-М, 2000. — 932 с.

71. Фельдман А. Б. Основы рынка производных ценных бумаг. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 96 с.

72. Финансовые фьючерсы: Сборник. — М.: МГУ, 1993. — 120 с.

73. Фишер И. Построение индексов: Пер. с англ. — М., 1928.

74. Ценные бумаги. / Под ред. В. И. Колесникова и В. И. Торканов-ского. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 448 с.

75. Черванъов Д. М., Нейкова Л. I. Менеджмент інноваційно-інвести-ційного розвитку підприємств України. — К: Знания, КОО, 1999. — 514 с.

76. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. — СПб.: Питер, 2000. — 752 с.

77. Шарп В., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 1028 с.

78. Шершневич Т. Ф. Курс торгового права. — М.: 1922.

79. АйсЫзоп, ]. апё ]. А. Вго\уп., Ьо§погта1 БізІгіЬигіоп (СатЬгісІ§е, МА: СатЬгМ§е Ргезз, 1957).

80. Вакег, М., Магкепп§, 3 геу. её. (Ьопёоп: ТЪе Мастіііап Ргезз Ш., 1981, р. 364).

81. Вапкт§ Тегтіпо1о§у (Л¥а8Іі.: Атегісап Вапкеге Аззосіахіоп, 1989).

82. ВееЪо\уег, О. апё ^. Ргіезх, «ТЪе Тгіскз оґ ІЇіе Тгаёе», Іоигпаі оґ Рогхїоііо Мапа§етепх (Л¥іпїег 1980), Р. 36—42.

83. ВееЪо\уег, С, «Еуа1иахіп§ Тгашасхіоп Созхз», СЬар. 11 іп ^аупе Н. ^а§пег (её.), ТЪе Сотріехе Оиісіе хо 8есигіхіе8 Тгашасхіош (№\у Уогк: Іоіт ЛУіІеу & 8ош, 1989).

84. Вегко\¥ІЇ2, 8. апё Б. Е. Ьо§ие, «8хисІу оґїііе Іпуезхтепх Регіогтапсе ОҐЕРЛ8А Ріапз», I]. 8. Берх. оґЬаЬог, Іиіу 1986.

85. Вегко\уіх2, 8., Б. Е. Ьо§ие, апё Е. А. №)8ег, «ТЪе Тохаі Со8Х8 оґ Тгашасхіош оп хііе 1ЧУ8Е», Іоигпаі оґРіпапсе, 43 (Магсїі 1988), Р. 97—112.

86. СЪеп, N. Р., К. Коіі апсі 8. А. Ко88, «Есопотіс Рогсез апё Йіе 8хоск Магкех», Іоитаі оГВшіпезз (Му 1986), Р. 382—403.

87. Рата, Е. Р. апсі К. Р. Ргепсїі, «Соттоп Кізк Расхогз іп ІЇіе Кехигш оп 8хоск апё Вогкк», Іоигпаі оґРіпапсе, 33, по. 1 (РеЬшагу 1993), Р. 3—56.

88. Різпег, 1^., «Беїегтіпагіоп оґ Кізк Ргетіит оп Согрогахе Вогкк», Іоигпаі оґРоІіхісаІ Есопоту, 67, по. 3 (Типе 1959), Р. 217—237.

89. Роп§, Н. 0., «Ап Аззех АПосагіоп Ргате\¥Огк», Іоигпаі оґ РогхіЬКо Мапа§етепх, 6 (2) (1980), Р. 58—66.

90. Огаїіат, В., ТЪе Іпхе11і§епх Іпуезхог, 4 геу. её. (№\у Уогк: Нагрег @ Ко\у, 1973).

91. Напіс, Н., Магкехішкі іпґогтпасіопі зізхеті га тепаёйеге (Вео§гаё: Екопогшкі ґакиіхех, 1991).

92. Нашоп, Р. С, Бісхіопагу оґ Вапкіп§ апё Ріпапсе (Ьопёоп: Риіітап РиЬ1І8гііп§ Ш., 1985).

93. НеЬзх, А. Р. апё 3. Р. Магеїіаіі, «Еііесхіуепезз, Ейїсіепсу, апё Орхітаііху іп Рихигез Нее§іп§: Ап Арріісахіоп оґ Рогхіоііо Тііеогу», іп Тііе 8\уарз НапёЬоок: 8\уарз апё Кеіахее Кізк Мапа§етепх Ішхгатепхз, Ьу К. К. Карпег апё 3. Р. Магеїіаіі (Т\Ге\у Уогк: Тііе №\у Уогк Ішхіхихе оґ Ріпапсе, 1990).

94. НеЬзх, А. Р., Б. Б. Каге, апё 3. Р. Магеїіаіі, «Бігесх Нее§іп§ апё Сго88 Нее§іп§: А ТЬеогехісаІ, Тіте Уагуіп§, Сопуег§епсе Аф'шхеё Неё§е Кахіо Моееі», ^Уо^кіп§ Рарег, Берагхтепх оґ Есопотісз апё Ріпапсе, Тііе ІІпіуегзіху оґТехаз ах Е1 Разо. (Аи§изх 1990).

95. Кгіххтап, М. апё 3. С. Куап, «А 8гіогх-Тегт Арргоасгі хо Аззех АПосахіоп», Іоитаі оґРогхґоІіо Мапа§етепх, 7(1) (1980), Р. 45—49.

96. ЬеіЬо\¥Й2, М. Ь., «ЬіаЬіІіїу Кейігш: А №\у Ьоок аї Аззеі АПосаїіоп», Іоитаі оГРогІЇоКо Мапа§етепї, 13 (2) (1987), Р. 11—18.

97. Ілпїпег, ]., «ТЪе Уаіиаїіоп оґКізк Аззеїз апсі ЇЇіе Зеіесїіоп оґКізку Іпуе8Ітеп1:8 іп Зїоск Рогіґоііоз апсі Саріїаі Вші§е1:8», КЄУІЄ\У оґ Есопотісз ажі Зіаїіаііск, по. 47, 1965, Р. 13—37.

98. Ьііїіе, Б. С. ]., «Ьесїіоп Зиррогі Зузїетз ґог Магкеїіп§ Мапа§егз», Іоигпаі оґМагке1іп£, V. 43 (Зиттег 1979).

99. Магко\¥ІЇ2, Н. М., «Рогіґоііо Зеіесїіоп», Іоигпаі оґ Ріпапсе, МагсЬ 1952, Р. 77—91.

100. Машег Р. Р., Мосіегп Магкеїіп§ Мапа§етепї (Т\Ге\у Уогк: МсОга\у-Нііі Воок Сотрапу, 1961, Р. 485).

101. Мі1І8ау1]'еуіс, М., Магкеїіп§ (Вео§гаё: Заугетепа Аетіпізітасуа, 1988,8. 557).

102. Мо88ауаг-КаЬтапі, 8., Вопсі Ькіех Ршкк (СЫса§о: РгоЪш РиЬ1І8Іііп§, 1991).

103. Мо88Іп, ]., «Е^иі1іЬ^іит іп Саріїаі Аззеїз Магкеї», Есопотеїгіса, по. 34, 1966, Р. 768—783.

104. Регоісі, А. Е., «ТЪе ІтрІетепШіоп Зііогїґаіі: Рарег уегзш Кеаііїу», Іоитаі оГРогГЇоКо Мапа§етепї (Аргіі 1988), Р. 4—9.

105. Кеа, X В., «КететЬегіп§ Вегц'атіп ОгаЬат— ТеасЪег апсі Ргіепсі», Іоигпаі ОҐРОГІ&ІІО Мапа§етеп1:, 3, по. 5 (8иттег 1977), Р. 66—72.

106. Кесііпдіхт, Р. М., «КЄУІЄ\У оґіїіе Ргіпсіріе оґЬіґе ОШсе Уаіиагіош», Іоигпаі оґіЬе Ішїійіїе оґАсйіагіез, 18, 1952, Р. 286—340.

107. Ко88, 8. А., «ТЪе АгЬіїга§е ТЪеогу оґСаріїаІ Аззеїз Ргісіп§», Іоигпаі оґЕсопотіс ТЪеогу, по. 13 (БесетЬег 1976), Р. 341—360.

108. Ко8епЬег§, В. апсі 3. Оиу, «Ргееісїіоп оґ Зузїетагіс Кізк ґгот Іпуезїтепї РшкктепЫз, Рагі I апсі II», Ріпапсіаі Апаіузіз Іоигпаі (Мау-Іипе 1976, Му-Аи§шї 1976).

109. РшЬішїеіп, М. апсі Н. Ьеіаікі, «Кер1іса1:іп§ Орїіош \уіїЬ Розіїіош іп 8їоск апсі Сазіі», Ріпапсіаі Апаіузіз Іоигпаі, по. 37 (1981).

110. 8еіх, С. апсі К. Акоигу, «Вопсі Іпеехаїіоп: ТЪе Орїітаі Риапїіїаїіуе АрргоасЬ», Іоигпаі ОҐРОГІҐОІІО Мапа§етепї (8ргіп§ 1982), Р. 50—53.

111. 8Ьагре, "\¥. Р., «Саріїаі Аззеї Ргісез: А ТЪеогу оґ Магкеї Е^иі1іЬ^іит ипсіег Сопсііїіош оґ Кізк», Іоигпаі оґ Ріпапсе, по. 19 (ЗерїетЬег 1964), Р. 425^42.

112. Зкеіїоп, ]. 1^., «Іпуезїтепї Оррогйтіїіез \¥І1Ь ІпсІехіп£», іп Каїгіпа Р. ЗЬеггегё (её.), Е^иі1у Магкеїз апсі Уаіиаїіоп Меіїюсіз (СЬагІоіїезуіІІе, УА: ТЪе Ішїійіїе оґ СЬагІегесІ Ріпапсіаі Апаіузїз, 1988).

113. ТЬбІ., НашЫзгесЫ:, 1875.

114. ТоЬіп, ]., «ТЪе ТЪеогу оґ РогГЇоКо Зеіесїіоп», іп ТЪе ТЪеогу оґ Іпїегезї Каїез, её. Р. Н. Наіт апсі Р.Р.К. ВгесШіп§, Ьопёоп: Мастіііап & Со., 1965.

115. Тгіскоуіс, V., Н. Напіс, Ыта21уап]'е Ітйзїа (Вео§гаё: Заугетепа асітіпізїгасуа, 1989, 8. 423).

116. ^ііііатз, ]. В., ТЪе ТЬеогу оґ Іпуезітепі: Уаіие (СатЬгіе§е: Нагуагё Ипіуегзііу Ргезз, 1938).

ДОДАТКИ