Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві : Економічний аналіз. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.7. Організація аналітичної роботи на підприємстві


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 

Загрузка...

Організаційна система аналітичних досліджень визначається за-гальною концепцією управління, економічною системою та мето-дикою аналізу.

Результативність економічного аналізу діяльності суб'єкта гос-подарювання багато в чому залежить від правильної організації аналітичної роботи, яка має відповідати ряду вимог. Вона має бу-дуватися насамперед на плановій основі, базуватися на найновіших методиках, забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного процесу.

Організація аналітичної роботи на підприємстві включає розгляд таких основних питань:

•          виділення суб'єктів і об'єктів аналізу;

•          вибір організаційних форм його проведення залежно від орга-нізаційної структури управління на підприємстві та розподіл обов'язків між окремими працівниками;

•          складання програми або плану проведення аналізу;

•          інформаційне та методичне забезпечення аналізу;

•          аналітична обробка даних;

•          оформлення результатів аналізу;

•          узагальнення результатів аналізу, подання висновків і пропо-зицій.

Фактично, організацію розглядають у двох аспектах. 3 одного боку — як організацію аналітичної служби та забезпечення прове-дення аналізу. 3 другого — як організацію аналітичних робіт, що безпосередньо виконуються при проведенні аналізу (рис. 1.5).

Організація економічного аналізу

 

Організація аналітичної служби

 

Організація аналітичних робіт

 

 

 

Вибір форми організації аналізу

 

Складання програми аналізу

Аналітичне опрацювання та

створення додаткової

інформації

 

 

 

Вибір типу організаційної структури служби (відділу)

 

Узагальнення результатів аналізу та оформлення аналітичних висновків

 

 

 

Координація, контроль

та забезпечення технології

аналізу

 

Контроль за виконанням

робіт та реалізацією

пропозитцій

 

Рис. 1.5. Аспекти економічного аналізу на підприємстві

Організація аналітичної служби полягає у виборі форми органі-зації аналізу та типу організаційної структури відділу (служби, під-розділу), що передбачає підпорядкованість працівників, побудову взаємозв’язків як між окремими працівниками, так і іншими відді-лами.

Питання організації аналізу на підприємстві належать до компе-тенції його власників (засновників) або уповноваженого органу чи посадової особи, відповідно до регламентуючих документів під-приємства.

Для забезпечення проведення аналізу господарської діяльності підприємство самостійно обирає форми його організації.

Виділяють дві форми організації аналізу: централізовану і деце-нтралізовану.

У децентралізованій формі весь комплекс аналітичних робіт розподіляють по загальний структурі управління. Тобто, кожний відділ (служба, підрозділ) здійснює певний комплекс аналітичних робіт відповідно до свого призначання на п’дприємстві. Організація економічного аналізу за даною формою обєднує аналітичний про-цес з процесом управління та виступає його окремим етапом.

Організаційні форми аналізу господарської діяльності на під-приємствах визначають за складом апарату і технічним рівнем управління.

При виборі організаційної форми аналізу слід враховувати ряд зовнішніх та внутрішніх факторів:

•          розмір підприємства;

•          структура управління підприємством;

•          рівень конкурентоспроможності підприємства;

•          характер функціональних зв’язків та автоматизації управ-ління;

•          вид діяльності та обсяги виробництва;

•          облікова система підприємства;

підприємства. Як правило, вище керівництво підприємства є ініціа-тором й архітектором процесу формування стратегії і організації аналізу, приймає остаточне рішення про доцільність здійснення пе-вного виду діяльності, пріоритетність критеріїв, їх оцінки, обґрун-тування шляхів мінімізації ризиків.

Тому як організатором, так і користувачем результатів аналізу є вище керівництво підприємства.

Організація та здійснення аналізу на підприємстві залежать та-кож від масштабів та спеціалізації підприємства, його організацій-ної структури управління, величини. Так, наприклад, на малих під-приємствах, для яких характерна проста лінійна організаційна структура управління, функціональні цент’и аналізу, як правило, не створюють. Функції такого центру у звязку з незначним обся-гом діяльності тут покладені на власника малого підприємства або його директора.

На середніх підприємствах, які використовують переважно лі-нійно- функціональну організаційну структуру управління, функції аналізу виконує спеціальний аналітик або група аналізу діяльності, що належить до фінансової служби підприємства. Такий центр ана-лізує всі осн’вні аспекти діяльності підприємства, координуючи її з різними, повязаними відділами підприємства. Аналіз при лінійно-функціональній організаційній структурі управління підприємст-вом проводять за схемою, що наведена на рис. 1.6.

 

Генеральна дирекція

*     A

Фінансова служба підприємства

I     A

 

Група аналізу

 

Інші функціональні служби на підприємстві

і    A

 

Рис. 1.6. Схема організації економічного аналізу при лінійно-функціональній структурі управління підприємством

На великих підприємствах із широко диверсифікованою вироб-ничою чи регіональною діяльністю застосовують дивізійну органі-заційну структуру управління, в основі якої — децентралізація під-приємства за окремими ознаками — регіональною, товарною та ін.

Тут аналіз виконують відділи аналізу, сформовані в кожній філії (асоціації, корпорації, холдинги та інтегровані формування).

Аналіз у системі дивізійної організаційної структури управління доцільно проводити за такою схемою (рис. 1.7).

Ця схема притаманна, як правило, великим підприємствам, що ма-ють філії у районах, розміщені як у межах однієї області, так і в різних областях. Відповідно, при здійсненні діяльності у кожній конкретній філії для аналізу задіяні як центри аналізу у філії, так і загальний відділ аналізу підприємства. При цьому аналітичні відділи філій готують ін-формацію, необхідну для аналізу у межах їх компетентності, а група аналізу у складі загального відділу аналізу на підприємстві здійснює аналіз, розглядає варіанти фінансування, оцінює їх ризик тощо. Оста-точне рішення приймає вище керівництво підприємства.

Організацію аналізу за дивізійною організаційною структурою управління використовують великі інтегровані об’єднання та виро-бничо-торгові групи.

Важливою умовою, від якої залежить дієвість і ефективність еко-номічного аналізу, є планомірний характер його проведення. Органі-зація аналітичної роботи на підприємствах включає розробку загаль-них планів та планів (програм) конкретних аналітичних робіт: порядок проведення аналізу; матеріальне, методичне й наукове забезпечення; загальне керівництво, способи виконання аналітичних робіт, контроль за впровадженням у виробництво виявлених резервів.

Організація проведення окремих аналітичних робіт включають такі питання:

•          призначення керівника роботи;

•          підбір кваліфікованих виконавців;

•          складання плану роботи;

•          забезпечення необхідним інструктивним матеріалом;

•          забезпечення технічними та іншими засобами;

•          контроль роботи та реалізація пропозицій аналітиків;

•          інші.

Дирекція формування

 

п

 

II

 

 

 

Х^^йГ

 

Аналітичний відділ (група аналізу)

 

I

гт

ї

1 г

т±

Керівник        Керівник        Керівник

філиі    філиІІ  філіїІП

 

•II

•II Й.І

Р*-І сй

 

£ТТТ JTTT TTTX

 

 

Рис. 1.7. Схема організації економічного аналізу при дивізійній організаційній структурі управління підприємством

Розглядаючи організацію аналізу як організацію аналітичних робіт, перш за все, треба пам’ятати про комплексність та системний характер аналітичних досліджень. Ці основні принципи аналізу (комплексність та системність) сприяють вивченню та досліджен-ню всіх елементів системи (підприємства), оскільки зміна будь-якого з них може спричинити зміну всієї системи, а також дають змогу комплексно оцінювати всі параметри економічних явищ і процесів, їх зміну та розвиток у просторі і часі, за кількісними і які-сними ознаками, враховуючи як основні так і побічні результати.

Комплексність і системність організації аналітичних робіт за-безпечуються через планування, що полягає в складанні комплекс-ного плану організації всієї аналітичної роботи на підприємстві та складанні планів для окремого виду аналізу, передбаченого в ком-плексному плані.

Реалізації заходів, передбачених у плані аналізу щодо прове-дення аналітичних робіт, здійснюється в певній послідовності.

Виділяють три основних етапи аналітичної роботи: підготов-чий, основний (аналітичний), підсумковий (заключний) (рис. 1.8).

При такій структуризації етапи аналітичної роботи співпадають з етапами технології аналітичного процесу та відображають при-чинно-наслідкову взаємозалежність між ними (рис. 1.8).

Технологія аналітичного процесу передбачає послідовність ви-конання певних процедур та аналітичних операцій, що формують відповідні етапи: підготовчий, аналітичної обробки (процедурний),

^Та^отовч^муГапТІідбувається вх1Д шформащї до системи та здійснюють комплекс робіт з підготовки інформації до наступної

Процедурами другого етапу аналітичного процесу є різні мето-дичні, технічні та аналітичні розрахунки, за допомогою яких вико-нують обробку інформації та перетворюють її у придатну для ви-користання при прийнятті управлінських рішень. Етап аналітичної обробки є основним тому, що від нього залежить якість та повнота дослідження і оцінки явищ та факторів, які спричинили певні ре-зультати діяльності, а відповідно — обґрунтованість висновків і

аналітичної інформації та підготовку на їх основі висновків, пропо-зицій та рекомендацій щодо поліпшення господарської діяльності підприємства, усунення недоліків та використання резервів.

Проведення аналізу теж можна поділити на три етапи, які взає-мопов'язані з етапами технології аналітичного процесу: підготов-

ЧИУаТе™му1ДС^дгВотИовчомУ - exam складають програму аналізу; уточнюють об’єкти, мету і завдання; визначають вико-навців та розподіляють між ними функції; вибирають методику аналізу (конкретні методи (способи, прийоми) дослідження; сис-тему аналітичних та синтетичних показників; фактори, які впли-вають на зміну показників; порядок формування висновків за ре-зультатами аналізу); визначають джерела інформації та вирішують інші питання щодо організації та забезпечення про-ведення аналізу.

ЕТАПИ

АНАЛІТИЧНОЇ

РОБОТИ

 

ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ

АНАЛІТИЧНОГО

ПРОЦЕСУ

 

 

 

I

 

I

 

 

 

Підготовчий етап

 

Підготовчий етап

 

 

 

I

 

т

 

 

 

Складають програму

аналізу, вирішують

питання щодо

забезпечення аналізу,

визначають джерела

інформації

 

Вхід до системи

(надходження документів,

їх передавання, зберігання

та реєстрація)

 

 

 

Основний етап

 

^

 

Процедурний

 

 

 

ї

 

ї

 

 

 

Здійснюється аналітичне

опрацювання та створення

додаткової аналітичної

інформації.

 

Процедури в системі

(проведення

розрахункових

процедур аналітичного

характеру)

 

 

 

Підсумковий

 

»-

 

Завершальний етап

 

 

 

ї

 

ї

 

 

 

Відбувається узагальнення

результатів аналізу,

оформляються аналітичні

висновки

 

Вихід з системи

(складання аналітичних

висновків, звітів, записок)

 

Рис. 1.8. Причинно-наслідковий зв’язок аналітичної роботи та аналітичного процесу

Ha другому — основному — етапі безпосередньо проводиться аналітична робота, в процесі якої реалізовується методика аналізу. Він включає в себе систематизацію отриманої інформації, перевір-ку достовірності даних, аналітичне опрацювання та створення до-даткової аналітичної інформації, вивчення напрямків та причини відхилень. На даному етапі також відбувається ознайомлення з по-казниками роботи підприємства, складаються аналітичні таблиці, проводяться розрахунки основних показників, розраховується вплив факторів і розкриваються причинно-наслідкові взаємозв'язки та взаємозалежності між ними тощо.

Третій — підсумковий — етап — це систематизація та узагаль-нення результатів аналізу. На даному етапі дають оцінку діяльності підприємства, розробляють рекомендації, висновки та пропозиції.

Ефективне використання результатів аналітичної роботи потре-бує належного узагальнення, яке б могло забезпечити повноту оці-нок та висновків, своєчасність отримання матеріалів, відповідність їх запитам управління. Узагальненні результати повинні охоплюва-ти всі сторони дослідження, починаючи з виявлених упущених ви-год та невиконаних заходів і закінчуючи інформацією про прихо-вані резерви та перевиконання планів.

Визначені етапи аналітичної роботи є досить умовними. Пере-хід від попереднього етапу до наступного відбувається дуже елас-тично. Процедури першого етапу можуть повторюватись або уточ-нюватись на другому та третьому.

Проте, виділення окремих етапів проведення аналізу допома-гає не лише організувати та якісно провести аналіз, а й сприяє контролю над якістю та ефективністю виконання аналітичних процедур.

Значне місце в організації економічного аналізу на підприємстві посідає його інформаційне забезпечення. Для аналізу використо-вують не лише економічні дані, а й технічну, технологічну та іншу інформацію.

Важливе значення в організації аналізу на підприємстві має йо-го методичне забезпечення. Результативність аналізу залежить від того, які методики застосовуються на підприємстві. Відповідаль-ність за методичне забезпечення покладають на спеціаліста, який здійснює керівництво аналітичною роботою на підприємстві. В йо-го обов'язки входить удосконалення методики комплексного аналі-зу господарської діяльності на підприємстві на основі вивчення до-сягнень науки і передового досвіду у сфері аналізу та впровадження її в усі сегменти підприємства, здійснюючи підгото-вку і перепідготовку кадрів з питань аналізу. Особливе значення має розробка власних або адаптація готових комп'ютерних програм

аналізу, що дають можливість оперативно і комплексно досліджу-вати результати господарської діяльності з використанням еконо-міко-математичних методів.